vodilna slika

Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

 

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/0657/0836/1114/15 – ZUUJFO, 71/1721/18  popr.80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 22.2.2024 sprejel

 

ODLOK

o spremembi Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

V Odloku o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/12, Dolenjski uradni list 29/19 in 15/22 ), se v zadnjem stavku prvega odstavka 12. člena pred besedo sklep doda beseda »ugotovitveni«, tako da se prvi odstavek 12. člena glasi: 

»Taksa se odmeri po vrednostih, ki so določene v Tarifi taks, ki je priloga tega odloka. Vrednost taks se s 1. januarjem tekočega koledarskega leta revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin za preteklo koledarsko leto. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji takse sprejme župan.«

 

KONČNA DOLOČBA

2. člen

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-0005/2024

Datum:  22.2.2024     

 

 

      Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

nazaj