vodilna slika

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

Na podlagi 3. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/9330/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1), 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/2017), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/2007), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017), 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št.61/2021), 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/2018), 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/2021) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/2018) so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 26.1.2023, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. seji dne 15.3.2023, Občinski svet Občine Škocjan na 3. seji dne 28.3.2023, Občinski svet Občine Šentjernej na 3. seji dne 28.3.2023, Občinski svet Občine Žužemberk na 3. seji dne 23.2.2023 , Občinski svet Občine Mirna Peč na 2. seji dne 23.2.2023, Občinski svet Občine Straža na 6. seji dne 22.6.2023 in Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. seji dne 29.3.2023 sprejeli

 

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. se v prvem odstavku 7. člena tega odloka na novo dodajo tri alineje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, in sicer tako da se:

 

  • za obstoječo 2. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»trgovanje z električno energijo (D/35.140),«;

 

  • za obstoječo 4. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»ravnanje z nenevarnimi odpadki (E/38.210),«;

 

  • za obstoječo 5. alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije (F/42.220),«.

 

 

2. člen

(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 007-0002/2023-11

 

Datum: 23.2.2024

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni

 

nazaj