vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr. ), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. ) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. redni seji dne 22.2.2024 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/2020 – v nadaljevanju odlok) se v prvem odstavku 2. člena v točki 2. črta beseda »ožje«.

Doda se točka 2a. z naslednjo vsebino:

»2a. ožje mestno središče zajema območje od križišča Seidlove ceste z Rozmanovo ulico do zaključka Glavnega trga ob Kandijskem mostu«.

Spremeni se točka 4., ki po novem glasi:

»dostavni čas je čas, predviden za opravljanje dostave znotraj območja za pešce, ter traja vsak dan od 6.00 do 10.00 ure,«.

Spremeni se točka 14., ki po novem glasi:

»sistem premičnih zapor (potopni stebrički) je sistem, ki omogoča vstop v območje za pešce z branjem registrskih tablic, preko klica ali preko daljinca,«.

V točki 15. se besedna zveza »cona 1,2 in 3« nadomesti z besedo »cone«

Spremeni se točka 16., ki po novem glasi:

»parkirno območje je območje, ki se nahaja znotraj posamezne cone in zajema posamezne ulice in ceste, ki skupaj tvorijo zaključeno celoto,«.

Črta se točka 28. in dosedanji točki 29. in 30. postaneta točki 28. in 29.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo », razen na glavnih mestnih vpadnicah, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.« in na koncu stavka se umesti pika.

Črta se drugi odstavek in dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

3. člen

Spremeni se podnaslov 2., poglavja II. PROMETNA UREDITEV, ki po novem glasi:

»Dostava v območje za pešce z vozili, ki presegajo najvišjo dovoljeno maso«.

4. člen

Spremeni se 5. člen, ki po novem glasi:

»(1) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave v območje za pešce z vozili, ki presegajo najvišjo dovoljeno maso iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, v katerem se določijo pogoji dostave. V dovoljenje se lahko vključi do največ štiri vozila, ki lahko dovoljenje uporabijo, vendar ne istočasno.

(2) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovoljenja za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(3) Za izvajanje dostave v primerih iz prvega odstavka tega člena se plača taksa v skladu z odredbo.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.«

5. člen

V 8. členu se v drugi alineji se črta besedna zveza »1, 2 in 3«.

Spremeni se tretja alineja, ki po novem glasi:

»upravičence do parkiranja, število dovolilnic na stanovanjsko oziroma poslovno enoto in višino takse«.

6. člen

V 9. členu se doda šesti odstavek, ki glasi:

»(6) Pristojni organ lahko v okviru javnih parkirnih površin določi poseben režim parkiranja za posamezna parkirna mesta.«

7. člen

Spremeni se 10. člen, ki po novem glasi:

»Župan natančneje določi:

 • vrste dovolilnic in dovoljenj,
 • obrazce dovolilnic in dovoljenj,
 • velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj.«

8. člen

Spremeni se prvi odstavek 23. člena, ki po novem glasi

»Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo tudi imetniki parkirnih dovolilnic, če je s parkirnim režimom tako določeno.«

Spremeni se tretji odstavek, ki po novem glasi:

»Ko je z odredbo kot upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni določen stanovalec, mora hkrati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima stalno na območju cone ali je tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča na območju cone,
 • je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
 • je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), ki jih izkaže v postopku izdaje dovoljenja o pravici uporabe parkirnega mesta.«

Spremeni se peti odstavek, ki po novem glasi:

»Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic omeji v dovoljenju na območje, ki je ožje od območja cone, in sicer glede na območje njihovega stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča oziroma glede na sedež poslovnega subjekta.«

9. člen

V prvem odstavku 23. a člena se črta besedna zveza »in Garažni hiši Novi trg«.

10. člen

Spremenijo se členi podnaslova 4., poglavja II. PROMETNA UREDITEV, ki po novem glasijo:

»26. člen

(1) Na območju za pešce je dovoljen promet uporabnikom, kot jih določa vsakokrat veljavni zakon, ki ureja področje cestnega prometa ter:

 • vseh drugih intervencijskih vozil za izvajanje nujnih ukrepov,
 • vozil izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb  za izvajanje nalog na območju,
 • vozil na električni pogon Mestne občine Novo mesto, ki opravljajo prevoz potnikov na območju mestnega središča,
 • vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov in
 • vozil, namenjena izvajanju protokolarnih dejavnosti Mestne občine Novo mesto.

(2) Podatke o vozilih upravičencev iz prejšnjega odstavka sporočijo upravičenci ali uporabniki pristojnemu organu, ta pa jih vnese v evidenco programske opreme.

(3) V območju za pešce je dovoljen omejen promet ostalih uporabnikov skladno z določbami tega odloka.

(4) Dovoljenje za parkiranje in dostavo v območju za pešce zajema tudi pravico do vožnje v območju za pešce.

(5) Pristojni organ lahko v izdanem dovoljenju določi lokacijo uvoza in izvoza iz območja za pešce ter pot gibanja vozila.

(6) Za promet (vstop z vozilom, parkiranje ali dostavo) v območju za pešce se z odredbo lahko določi plačilo takse.

(7) Taksa po prejšnjem odstavku se ne obračuna upravičencem oziroma uporabnikom iz prvega odstavka tega člena.

27. člen

Z izdanim dovoljenjem za dostavo ali parkiranje uporabniku ni vedno zagotovljen nemoten dostop do ciljne lokacije.

4.1 Vožnja v območju za pešce

28. člen

Po predhodnem vpisu v evidenco programske opreme lahko kadarkoli vstopijo v območje za pešce:

 • vozila stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ter lastnikov objektov na območju za pešce, z namenom dostopa do lastnega parkirnega mesta ali garaže;
 • vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, z namenom dostopa do lastnega parkirnega mesta ali garaže;
 • vozila lastnikov objektov na območju za pešce in izvajalcev del na teh objektih, ki imajo pridobljeno pravico rabe javne površine, z namenom dostopa na nepremičnino oziroma njen del, za katero imajo pridobljeno pravico rabe;
 • vozila organizatorja prireditve, ki ima pridobljeno pravico rabe nepremičnine, ki predstavlja prireditveni prostor, in njegovih podizvajalcev, z namenom dostopa na prireditveni prostor, za katerega imajo pridobljeno pravico rabe.

29. člen

(1) Vpis v evidenco programske opreme po prvi in drugi alineji 28. člena izvede pristojni organ pod pogojem, da:

 • ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče znotraj območja za pešce oziroma poslovne prostore, v katerih opravlja dejavnost znotraj območja za pešce, ali je lastnik objekta oziroma njegovega posameznega dela, in
 • je upravičenec lastnik ali najemnik nepremičnine, parkirnega mesta ali garaže za lastne potrebe znotraj območja za pešce.

(2) Vpis v evidenco programske opreme iz tretje in četrte alineje 28. člena izvede pristojni organ pod pogojem, da je izkazana pravica rabe nepremičnine na območju za pešce za potrebe investicije oziroma izvedbe prireditve v obsegu, ki zadošča za parkiranje vozila.

30. člen

(1) Za zaposlene iz druge alineje 28. člena sporoča pristojnemu organu potrebne podatke za vpis v evidenco programske opreme delodajalec.

(2) Organizator prireditve sporoča pristojnemu organu potrebne podatke za vpis v evidenco programske opreme po četrti alineji 28. člena  zase in za vse podizvajalce.

(3) Stanovalec, ki ima začasno prebivališče v območju za pešce, je upravičen do pridobitve dovoljenja za vstop za čas trajanja bivanja.

4.2 Parkiranje v območju za pešce

31. člen

(1) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo.

(2) Na parkirnih površinah na območjih za pešce lahko parkirajo osebe, kot jih določa odredba in pod pogoji določenimi v 23. členu tega odloka.

4.3 Dostava na območju za pešce

32. člen

(1) Dostava je vsaka kratkotrajna ustavitev vozila na javnih površinah namenjena dostavi stvari, ljudi ali opravljanju storitve.

(2) Dostava v območju za pešce se izvaja v dostavnem času.

(3) Dostava v območju za pešce je dovoljena z dovoljenjem za dostavo, ki ga izda pristojni organ v zvezi z bivanjem ali opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.

(4) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.

(5) Po preteku dovoljenega časa za izvedbo dostave, določenega v dovoljenju iz drugega odstavka tega člena, mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto, v kolikor izpolnjuje pogoje za parkiranje.

(6) Za izvajanje dostave se plača dostavna taksa v skladu z odredbo. Dostavna taksa se plača pred izdajo dovolilnice iz četrtega odstavka tega člena v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(7) Dostavna taksa po 6. odstavku tega člena se ne obračuna:

 • Mestni občini Novo mesto,
 • javnim zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto,
 • koncesionarjem za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu).

(8) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(10) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom, odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 600 eurov.

33. člen

(1) Čas za izvedbo dostave v območju za pešce je omejen na 30 minut.

(2) Pristojni organ lahko v dovoljenju določi, da se čas za izvedbo dostave podaljša do največ 180 minut zaradi posebej utemeljenih razlogov v primerih:

 • tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
 • dobave energentov,
 • izvedbe nujnih del za odpravo nevarnosti za ljudi, infrastrukturo in okolje v primeru ugotovljenih napak ali poškodb na objektu ali napeljavah (vodovod, plin, elektro instalacije) in s tem povezana dostava materialov, ki so potrebni za odpravo napak ali poškodb.

34. člen

(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa.

(2) Kot okoliščine iz prvega odstavka tega člena se štejejo:

 • vložnik zaradi narave načina izvajanja dostave tovora ne more zagotavljati dostave v časovnem okviru, kot ga določa dostavni čas v območje za pešce,
 • dostava hitre pošte,
 • dostava nujnih življenjskih potrebščin,
 • tehnologije izvajanja del pri izvajanju gradbenih del, del povezanih z elektro, vodnimi, telekomunikacijskimi, plinskimi instalacijami in podobno,
 • dostava energentov, rezervnih delov in izvajanje drugih servisnih dejavnosti za pravne in fizične osebe,
 • prevoz denarja,
 • druge posebej utemeljene okoliščine.

35. člen

(1) Ne glede na določbe 32. in 34. člena tega odloka lahko pristojni organ dovoli dostavo večjih nedeljivih tovorov za potrebe stanovalcev s stalnim ali začasnim bivališčem na območju območja za pešce brez obračuna dostavne takse.

(2) Stanovalec, kateremu se vrši dostava, mora podatke o dostavljavcu sporočiti pristojnemu organu vsaj tri dni pred predvideno dostavo, razen v utemeljenih okoliščinah.

(3) Dovoljenje se izda z vnosom podatkov o vozilu dostavljavca v evidenco programske opreme.

4.4 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami

36. člen

(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovoljenja omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.«

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-0020/2023-8

Novo mesto, dne 23.2.2024

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj