vodilna slika

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

datum: 20. 02. 2024

Dolenjski uradni list 4 - 2024.

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 11/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
 • ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
 • znanje slovenskega jezika visoke ravni,
 • da obvlada vsaj en svetovni jezik.

 

Opis del in nalog direktorja:

 • načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
 • sprejema strateški načrt,
 • sprejema program dela,
 • sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
 • sprejema kadrovski načrt,
 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • pripravi predlog cen javne službe,
 • sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
 • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni z odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda,
 • poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
 • pripravlja letno poročilo,
 • izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
 • izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
 • opravlja druga dela in naloge, določene z odlokom in drugimi predpisi.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • življenjepis kandidata, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovnih in vodstvenih izkušenj,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega morata biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje vodstvene delovne izkušnje, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje 5-letnih vodstvenih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,  
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja slovenščine,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja tujega jezika,
 • izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila,
 • izpolnjeno in podpisano soglasje o obdelavi osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani mestne občine pri objavi javnega razpisa.

 

Kandidat mora ob prijavi predložiti tudi program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno je, da program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda ne presega 4 strani A4 formata.

 

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

Direktorja javnega zavoda imenuje ustanoviteljica, in sicer za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred imenovanjem direktorja ustanoviteljica pridobi mnenje sveta zavoda in mnenje strokovnega sveta. Če mnenje ni podano v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

 

Na podlagi akta o imenovanju direktorja z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

 

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter soglasjem o obdelavi osebnih podatkov kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Javni razpis - direktor Zavoda Novo mesto, št. 1100-0041/2024 – ne odpiraj!« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Občinski svet - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«. Zadnji dan roka za prijavo je 29. 3. 2024.

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem občine. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo upoštevala le pravočasne prijave, ki bodo vsebovale vse potrebne priloge. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali pogoje iz javnega razpisa. 

 

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Mestno občino Novo mesto, Maja Gorenc, tel. št. 07/39-39-308, elektronski naslov: maja.gorenc@novomesto.si, v zvezi z delovnim področjem pa na Zavod Novo mesto, Manja Ostrelič, tel. št. 07/620-18-71, elektronski naslov: manja.ostrelic@znm.si.

 

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli pisno  obvestilo o neizbiri, in sicer v roku 8 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.   

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 1100-00419/2024-1

Novo mesto, dne 20. 2. 2024

 

 

 

                                                                                   Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

                                                                                                   volitve in imenovanja

                                                                                                   Boštjan Grobler l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj