vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

datum: 22. 12. 2023

Dolenjski uradni list 26 - 2023

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

 

 

1. člen

 

12. člen Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/18) se spremeni tako, da se glasi:

 

»12. člen

 

Občina zagotavlja pokopališko dejavnost na pokopališčih Šmihel, Ločna, mestnem pokopališču Srebrniče, Stranska vas in Prečna po javnem podjetju Komunala Novo mesto d.o.o., pokopališko dejavnost na pokopališčih Velike Brusnice, Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Karteljevo, Dolž, Gabrje, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik, Otočec, Ždinja vas, Jurna vas, Podgrad, Veliki Cerovec, Hrušica, Mali Orehek, Stopiče, Šentjošt in Uršna sela pa po osebah javnega prava, ki jih za upravljavca določi župan občine, skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«.

 

2. člen

 

Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

»(1) Grobnina za žarni grob je 75 % najemnine za enojni grob.«.

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-32/2023-4

Novo mesto, dne 21. 12. 2023

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

 mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj