vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod (OPPN Labod)

datum: 04. 12. 2023

Dolenjski uradni list 25 - 2023.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo ) sprejemam

SKLEP

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod (OPPN Labod)

1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 3488.

2. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), obsega okvirno 5,66 ha površine in zajema zemljišča oz. njihove dele s parcelnimi številkami v katastrski občini 1456-Novo mesto: 73/5, 73/6, 74/5, 74/6, 76/4, 78/4, 743/3, 743/4, 742, 753, 827, 829/1, 828, 825/1, 826, 829/2, 829/6, 829/4, 829/3, 825/1, 825/2, 808/2, 808/1, 824, 832, 822, 823, 809/1, 809/3, 811/2, 811/1, 814, 813, 818, 819, 812, 820, 821, 817, 816, 815, 807, 809/4, 756, 833, 840, 841, 842/2, 842/1, 843, 844, 845/1, 837/2, 837/3, 836/2, 836/3, 838, 920, 752/3, 752/2, 752/1, 830/4, 839, 829/5.

(2) Zemljišča v območju OPPN so z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – UPB1; v nadaljevanju OPN) opredeljena kot stavbna zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako NMA_02_OPPN.

(3) Območje je določeno okvirno in se v postopku priprave OPPN lahko tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

3. člen
(predmet načrtovanja)

(1) Z OPPN se območje prenovi oz. prestrukturira v smislu dviga urbanih in bivanjskih kakovosti po pogojih, ki jih za območje enote urejanja prostora z oznako NMA_02_OPPN določa OPN. Načrtuje se ureditev osrednjega območja centralnih dejavnosti, ki se nameni bivanju, oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim.

 1. Pri načrtovanju je treba izboljšati obstoječe stanje v enoti urejanja prostora tudi z vidika primernejše navezave na javno cestno omrežje, izboljšati ureditve za pešce, kolesarje in druge trajnostne oblike prometa v območju in jih funkcionalno navezati v sosednje enote urejanja prostora. Za izboljšanje prometne povezanosti se načrtuje notranjo mrežo dostopnih poti in površin za mirujoči promet, preuči obstoječe peš in kolesarske poti in predlaga nove ali izboljšane ureditve za trajnostne oblike prometa. Načrtuje se ustrezne navezave na sosednja območja -  možnost peš oz, kolesarske povezave iz območja OPPN v smeri Marofa in v smereh sosednjih enot urejanja prostora. Izboljšati je treba dostop iz smeri Seidlove ceste proti območju Marofa in predvideti rešitve za ureditev dodatnih parkirnih mest za potrebe pokopališča.

(3) Za obstoječe objekte, ki ne bodo predvideni za odstranitev se določijo usmeritve za njihovo redno rabo in izboljšanja z vidika rekonstrukcije, dozidave ali nadomestne gradnje.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora, podatki veljavnih prostorskih izvedbenih aktov v območju in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.

(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pripravijo v obsegu in vsebini, ki je predpisan z ZureP-3 in je prilagojen namenu prenove dela naselja z določitvijo rešitev in ukrepov, ki omogočajo skrbno tehtanje javnih koristi in zasebnih interesov. Rešitve predvidijo:

 • vrsto in namen prenove,
 • način prenove naselja z gospodarskega, socialnega, kulturnega, okoljskega, energetskega, urbanističnega in arhitekturnega vidika,
 • način zagotovitve finančnih virov in drugih ukrepov,
 • nosilce izvedbe prenove naselja.

(3) Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev se pripravijo v več variantnih rešitvah.

(4) Za načrtovanje prostorskih rešitev se proučijo in po potrebi upoštevajo strokovne podlage, ki so bile predhodno izdelane in pridobljene v postopku priprave veljavnih prostorskih izvedbenih aktov v območju. Proučijo in medsebojno se uskladijo rešitve projektne dokumentacije za izvedbo kolesarske steze ob Seidlovi cesti in povezane izgradnja opornega zidu v dolžini 176,50 m ter manjših stopnic v bližini trgovine Labod, ki jo v času priprave tega sklepa po naročilu MONM izdeluje Studio vizij, Boštjan Jurak s.p., Novo mesto.

(5) V postopku priprave OPPN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev.

(6) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike

5. člen
(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe zakona, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6. člen
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in okvirnih rokih:

 • seznanitev KS Ločna Mačkovec in zasebnih lastnikov zemljišč v območju OPPN s pobudo za pripravo (faza je izvedena);
 • izdelava osnov za OPPN;
 • javna objava osnov za OPPN na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (najmanj 7 dni), možna pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (30 dni);
 • izdelava osnutka OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN;
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega OPPN;
 • arhiviranje gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1)   Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področja prostorskega razvoja, ohranjanja narave in voda; gp.mnvp@gov.si;
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – področja okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti; gp.mope@gov.si;
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana – področja cestnega, železniškega in letalskega prometa; gp.mzi@gov.si;
 • Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – področje kulturne dediščine; gp.mk@gov.si;
 • Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana – področje ohranjanja narave; zrsvn@zrsvn.si;
 • Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana – področji obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred požarom; glavna.pisarna@mors.si;
 • Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – področje javnega zdravja; gp.mz@gov.si;
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana – področje javnih komunikacijskih omrežij; gp.mdp@gov.si.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področji varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste ter distribucije zemeljskega plina; mestna.obcina@novomesto.si;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto – področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki; info@komunala-nm.si;
 • Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mest  – področje energetike; info@elektro-ljubljana.si;
 • ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana – področje energetike; info@eles.si
 • Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana – področje energetike; info@plinovodi.si;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto – področje elektronskih komunikacij; info@telekom.si in spletni obrazec vloge - https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/mnenje-soglasje;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@telemach.si;
 • T2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@t-2.net.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – področje voda; gp.drsv-nm@gov.si;
 • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - ZVKDS, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto – področje varstva kulturne dediščine; tajnistvo.nm@zvkds.si;
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – področje ohranjanja narave; zrsvn.oenm@zrsvn.si;

(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Bršljin z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo gradiva osnov za OPPN na spletni strani občine ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

(1) Pripravo OPPN financira pobudnik priprave OPPN, ki za namen izdelave OPPN sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje glede izdelave prostorskega akta v skladu z ZureP-3.

(2) Obveznosti pobudnika so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med MONM in pobudnikom.

10. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0221/2023-2, z dne 5. 5. 2023 v postopku OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz te točke, se skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani mestne občine www.novomesto.si.

11. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni mestne občine www.novomesto.si.

 

Številka: 350-0008/2023-51(611)

Datum: 28. november 2023

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

nazaj