vodilna slika

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

datum: 04. 12. 2023

Dolenjski uradni list 25 - 2023.

Na podlagi 129. in 130. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi

sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta

Poganci

1. člen

V 8. členu Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Dolenjski uradni list, št. 6/23), identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih podatkov 3404, se v prvi alineji drugega odstavka besedilo »Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;« črta in nadomesti z besedilom »Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področje distribucije zemeljskega plina;«.

2. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in na spletni strani mestne občine www.novomesto.si.

 

Številka: 350-0021/2022-53 (616), ID: 3404

Datum: 28. november 2023

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

nazaj