vodilna slika

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto

datum: 04. 12. 2023

Dolenjski uradni list 25 - 2023.

Na podlagi 129. in 130. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi

občinskega podrobnega prostorskega načrta

DOLB GG Novo mesto

1. člen
(namen in cilji)

V 4. členu Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 5/23), identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih podatkov je 3351, se:

- besedilo naslova člena nadomesti z besedilom: »(OPPN s spremembo namenske rabe prostora)«;

- besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom: »OPPN s spremembo namenske rabe prostora je usklajen s cilji prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.«.

2. člen

V 9. členu se v prvi alineji drugega odstavka besedilo: »Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;« črta in nadomesti z besedilom: »Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področje distribucije zemeljskega plina;«.

3. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in na spletni strani mestne občine www.novomesto.si.

 

Številka: 350-0015/2022-125 (611)

Datum: 28. november 2023

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

nazaj