vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto

datum: 21. 11. 2023

Dolenjski uradni list 24 - 2023.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UBP1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji, dne 16. 11. 2023 sprejel

 

 

ODLOK

 

o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda

Vrtec Ciciban Novo mesto

 

  1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) se spremeni besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:

 

»4. člen

 

(Enote vrtca)

 

V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca: 
1. Enota Ciciban, Ragovska ulica 18, Novo mesto, 
2. Enota Labod, Seidlova cesta 33, Novo mesto, 
3. Enota Bibe, Seidlova cesta 40, Novo mesto, 
4. Enota Najdihojca, Mali Slatnik 6, Novo mesto, 
5. Enota Kekec, Smrečnikova ulica 16, Novo mesto, 
6. Bolnišnični oddelek Palček, Splošna bolnišnica Novo mesto,

7. Enota Mehurčki, Ragovska ulica 30, Novo mesto. 
 
Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«

 

    člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

    člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-0025/2023

Novo mesto, dne 16. 11. 2023

 

      Župan 
Mestne občine Novo mesto 
    mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj