vodilna slika

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

datum: 21. 11. 2023

Dolenjski uradni list 24 - 2023.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 16. 11. 2023 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

I. STATUSNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba. Njeno izvajanje je v javnem interesu.

2. člen

Ime zavoda je: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto.

Skrajšano ime zavoda je: Svetovalni center Novo mesto.

Sedež zavoda je: Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto,

Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico.

3. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

4. člen

Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:

 • M/80.4 Izobraževalno dejavnost za šolske delavce in druge strokovnjake, katerih delovanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in preprečevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in mladostnikov,
 • M/80.422 Pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli,
 • N/85.14 Prevencija učnih težav in psihosocialnih motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov,
 • N/85.32 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev,
 • P/85.200  Osnovnošolsko izobraževanje,
 • P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • P/85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
 • Q/88.999  Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

Zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • J/58.110  Izdajanje knjig, zbornikov, periodike in drugo založništvo,
 • M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja,
 • N/82.300  Organizacija strokovnih srečanj.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.

S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.

6. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem (7) članov, od tega:

 • trije (3) člani – predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto,
 • dva (2) člana – predstavnika zainteresirane javnosti (en (1) predstavnik šol in en (1) predstavnik vrtcev), ki jih imenuje na predlog zavoda Občinski svet Mestne občine Novo mesto in
 • dva (2) člana – predstavnika delavcev, ki jih s tajnim glasovanjem izvolijo strokovni delavci zavoda.

Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

7. člen

Sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta, določa statut zavoda.

8. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:

 • razpisuje volitve v svet zavoda ter voli v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
 • predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti ter spremembe odloka o ustanovitvi zavoda,
 • obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
 • sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo uresničevanje,
 • določa finančni načrt in spremlja realizacijo finančnega načrta;
 • sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo,
 • daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • odloča o presežku delavcev,
 • opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.

K programu razvoja, letnemu delovnemu načrtu in sistemizaciji delovnih mest daje mnenje pristojni občinski upravni organ. V letnem delovnem načrtu mora biti opredeljen tudi obseg nalog, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

9. člen

Poslovodni organ je direktor.

Direktor organizira in vodi dela in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor je strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda.

Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom.

10. člen

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.

Direktor je imenovan za pet (5) let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

Vsebino razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje direktorja in njegovo razrešitev pred potekom mandata, določata zakon in statut zavoda.

11. člen

Pristojnosti direktorja so opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom.

V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:

 • za sklepanje pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih,
 • in pa sklepanje pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljice.

12. člen

Za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih se oblikuje strokovni svet zavoda. Naloge strokovnega sveta, število članov, način imenovanja in druge zadeve, se uredijo s statutom zavoda v skladu z zakoni.

13. člen

Zavod ima statut, ki ureja:

 • organizacijo zavoda,
 • organe zavoda in njihovo pristojnost,
 • način odločanja,
 • druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.

IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV

14. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz:

 • sredstev proračuna ustanoviteljice za dogovorjene programe za Mestno občino Novo mesto,
 • sredstev pridobljenih na osnovi javnih razpisov in projektov,
 • sredstev pridobljenih na osnovi pogodb z ostalimi občinami, namenjenih izvajanju dejavnosti zavoda, opredeljenih v statutu zavoda,
 • donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov v skladu z zakonom.

15. člen

Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa zavoda.

V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan zagotavljati ustanovitelj, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico.

V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA

16. člen

Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici. Ustanoviteljica ne odgovarja za druge obveznosti zavoda, razen za obveznosti, ki so določene s tem odlokom.

17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.

18. člen

Zavod mora enkrat letno poročati ustanoviteljici o uresničevanju letnega programa dela.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravlja upravni organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za izobraževanje.

Nadzor nad finančnim poslovanjem opravlja občinski upravni organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za finance in pristojni državni organi.

Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.

20. člen

Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod zaporedno številko Srg 335/96 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda ter mora po uveljavitvi tega odloka najkasneje v treh (3) mesecih v sodni register sporočiti novo ime zavoda.

21. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96).

22. člen

Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte v skladu s tem odlokom najkasneje v treh (3) mesecih od uveljavitve tega odloka.

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-0023/2023

Novo mesto, dne 16. novembra 2023

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

nazaj