vodilna slika

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

datum: 21. 11. 2023

Dolenjski uradni list 24 - 2023.

Na podlagi 108. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. redni seji dne 16.11.2023 sprejel

ODLOK

o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa:

 • občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto,
 • upravljanje občinskih cest,
 • varstvo občinskih cest in prometa na njih.

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. OBČINSKE CESTE

3. člen

(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto so vse kategorizirane javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.

(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter o bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

5. člen

(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja Občinska uprava Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: pristojni organ), ki opravlja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge v zvezi z vzdrževanjem, varstvom in upravljanjem občinskih cest, če za posamezne naloge drug predpis ne določa drugače.

6. člen

(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega organa za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

7. člen

(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija obsegati tudi rešitve druge gospodarske javne infrastrukture.

(2) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture krije upravljavec posamezne gospodarske javne infrastrukture, razen če drug predpis ne določa drugače.

8. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Investitor občinske ceste obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem o nameravanem pričetku gradnje ali rekonstrukcije najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni organ da investitorju oziroma upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

9. člen

(infrastrukturni kolektor)

(1) Infrastrukturni kolektor objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: kolektor) je objekt gospodarske javne infrastrukture, katerega namen je gradnja in vzdrževanje objektov, vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture in drugih vodov brez prekopa občinske ceste ali drugih javnih površin, in je v lasti Mestne občine Novo mesto.

(2) S kolektorjem upravlja pristojni organ občinske uprave. Kolektor vzdržuje Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (v nadaljevanju: vzdrževalec). 
(3) Objekti, vodi in naprave gospodarske javne infrastrukture in drugi vodi se v kolektor lahko polagajo na podlagi sklenjene služnostne pogodbe med lastnikom voda in Mestno občino Novo mesto. Za uporabo kolektorja upravljavci posameznega voda krijejo stroške vzdrževanja kolektorja. Stroške vzdrževanja kolektorja določi vzdrževalec kolektorja.

(4) Vzdrževanje kolektorja obsega:

 • 24-urno pripravljenost tehničnega osebja, storitev klicnega centra, nadzor nad vstopi v kolektor;
 • zagotavljanje pravilnega delovanja razsvetljave kolektorja;
 • vodenje evidenc o vstopih v kolektor, o opravljenih delih, vzdrževalnih posegih in meritvah;
 • redne mesečne preglede objekta;
 • redne letne preglede objekta;
 • zagotavljanje storitev prenosa mobilnih podatkov za potrebe delovanja komunikacijske centrale;
 • redne obdobne preglede sistema za detekcijo nevarnih plinov;
 • odpravljanje zaznanih pomanjkljivosti in napak;
 • izvajanje drugih nalog povezanih z vzdrževanjem kolektorja.

(5) Za pravilno delovanje vodov v kolektorju so odgovorni njihovi upravljavci.

IV. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

10. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojni organ predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

11. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinskih cest zunaj naselja prepovedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu ceste, če:

 • so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti ali
 • če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le v varovalnem pasu ceste izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

(4) Soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, katerih gradnja je predvidena v varovalnem pasu občinske ceste, izda pristojni organ na podlagi predloženega načrta za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, v katerem se določi velikost, tip in oblika objekta za obveščanje in oglaševanje, lokacija postavitve in odmik od cestišča.

(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste se lahko izda le za obdobje 14 dni pred začetkom trajanja prireditve, razstave, sejma ipd. ter lahko traja največ do njenega zaključka. Višina spodnjega roba transparenta mora biti izven prostega profila ceste.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(razveljavitev veljavnih predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 4/2017 in 17/2022).

13. člen

(začetek veljavnosti tega odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 007-0010/2023

Novo mesto, dne 16. novembra 2023

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj