vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024

datum: 30. 10. 2023

Dolenjski uradni list 23 - 2023.

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
- 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
- Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL, št. 18/23),
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 –ZZNŠPP in 149/22),
- Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb),
- Odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21),
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22 – Zdeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11),
- 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)
- in Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 (maj 2018) objavlja

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DELA ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETA 2022, 2023 IN 2024

IN/ALI

ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA/-OV ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETO 2024

 

1. Organizacija javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 v skupni višini za leto 2024 do 1.841.990 EUR. V letu 2024 se izvede javni razpis za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov:

 

A.        LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2024

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni program dela za leto 2024.

 

B.        NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2024

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen predlog, bo opredeljena na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih meril dobil posamezen predlog, obsega finančne konstrukcije ter zahtevnosti programa/projekta. V kolikor vlagatelj ne bo priskrbel podatkov za kakovostno ocenjevanje, razvidnih iz vloge in/ali zahtevanih dokazil in komisija opredeljenih kriterijev ne bo mogla oceniti (se pravi, da določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.

Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka sodeluje zgolj z eno vlogo za triletne programe dela in/ali enkratne projekte po posameznih področjih, v kateri opredeli svoj letni program dela ter področja delovanja oz. posamezen nov oz. enkraten projekt. Vlagatelj lahko z isto aktivnostjo iz letnega programa dela ali istim novim oz. enkratnim projektom v letu 2024 kandidira le na eno navedeno področje delovanja.

Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki nimajo poravnane vse finančne obveznosti (najemnina, materialni stroški in podobno) do občine in vseh njenih javnih zavodov v letošnjem in v preteklih letih.

 

2. Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2024 za naslednja področja delovanja:

 

A. kultura v skupni višini do 322.600 EUR,

B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 293.600 EUR,

Č. šport v skupni višini do 739.390 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 107.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 22.000 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 26.000 EUR,

G. turizem v skupni višini do 22.000 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 25.000 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR,

K. integracija v skupnost v skupni višini do 95.000 EUR.

 

2.1. A - Kultura

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje A - Kultura je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju kulture. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju kulture je pripomoči k delovanju le-teh ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju kulture se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Vsakoletne aktivnosti, ki so lahko podprte v okviru tega področja delovanja so:

 • vsakoletne kulturne aktivnosti oziroma redni in/ali obdobni kulturni projekti, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto,
 • ustvarjanje raznovrstnih programskih vsebin medijev ter
 • aktivnosti, namenjene vzdrževanju in skrbi za spominska obeležja v Mestni občini Novo mesto.

Mestna občina želi skozi javni razpis spodbujati mreženje med izvajalci v lokalnem prostoru ali na nacionalni in mednarodni ravni (povezave z različnimi kulturno-umetniškimi zvrstmi v glasbenem, plesnem, folklornem, literarnem, oblikovalskem, likovnem, fotografskem, filmskem izrazu). Glede izbora lokacij bodo prednostno sofinancirane aktivnosti, ki bodo potekale na Glavnem trgu ali na lokacijah v neposredni bližini mestnega jedra (Rozmanova ulica, Muzejski vrtovi, Frančiškanski trg …) z namenom spodbujanja oživljanja mestnega jedra.

V okviru letnega programskega sofinanciranja oz. sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov na področju ustvarjanja programskih vsebin medijev se bo finančno podprlo omenjene vsebine, s katerimi vlagatelji posredujejo javnosti kakovostne programske vsebine skladno s 4. členom Zakona o medijih na eni strani in želijo doseči večjo ozaveščenost občank in občanov Mestne občine Novo mesto o dogajanju ter relevantnih aktualnih temah na drugi strani.

Cilj sofinanciranja letne aktivnosti organizacij na področju vzdrževanja spominskih obeležij vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov in grobišč v Mestni občini Novo mesto je podpreti redno skrb za spominska obeležja na našem območju.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja A – Kultura v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za letni program in nove oz. enkratne projekte na področju kulture v letu 2024 znaša skupno do višine 322.600 EUR. Od tega predvidoma za kulturne programe 234.600 EUR in 29.000 EUR za kulturne projekte, za vsebine medijev 56.000 ter za vzdrževanje spominskih obeležij 3.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju A - Kultura lahko v okviru vloge za sofinanciranje letnega programa dela ter za nove oz. enkratne projekte vloge vložijo organizacije ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • so pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe, ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture,
 • so pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so pravne osebe, ki prijavljajo projekte na področju kulture, vezane na Mestno občino Novo mesto.

Za sofinanciranje vsakoletnih kulturnih aktivnosti v letih 2022, 2023 in 2024 ter za nove oz. enkratne projekte lahko vloge oddajo:

 • kulturna društva oziroma predstavniki ljubiteljske kulture in posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko (likovna, glasbena, literarna, plesna, gledališka, filmska in druge kulturno-umetniške dejavnosti);
 • zasebne organizacije, registrirane za kulturno dejavnost, ki se s kulturo ukvarjajo profesionalno ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca (gledališki, glasbeni, likovni, plesni, filmski, literarni, multimedijski in drugi kulturno-umetniški programi).

Za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letih 2022, 2023 in 2024 ter za nove oz. enkratne projekte lahko vloge oddajo:

 • izdajatelji tiskanih medijev in elektronskih publikacij s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • izdajatelji radijskih in televizijskih vsebin s sedežem v Mestni občini Novo mesto.

Za sofinanciranje aktivnosti vzdrževanja in skrbi za spominska obeležja v letih 2022, 2023 in 2024, lahko vloge oddajo vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti na območju Mestne občine Novo mesto.

Do sofinanciranja niso upravičeni:

 • vlagatelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • poklicne kulturne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo (vrtci, osnovne šole, srednje šole, ipd.).

Zahtevana dodatna dokazila, povezana s področjem:

 • odločba o statusu v javnem interesu na področju kulture,
 • odločba o statusu samostojnega kulturnega ustvarjalca na področju kulture,
 • odločba/pogodba o sofinanciranju iz državnih ali EU virov za program ali posamezni projekt (iz leta 2022 ali 2023),
 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade.

 

2.2. Področje B – Mladina

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje B - Mladina je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju mladine. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju mladine je pripomoči k delovanju na področju mladinskega delovanja le-teh ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju mladine se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Aktivnosti morajo vključevati dejavnosti iz področij:

 • preventive in izboljšanja zdravja ter dobrega počutja, duševnega zdravja in spolne vzgoje, telesne vadbe in zdravega načina življenja,
 • kreativnega ustvarjanja,
 • učinkovite izrabe prostega časa otrok in mladine v času šolskih počitnic,
 • pridobivanja neformalnih kompetenc in spodbujanja podjetništva med mladimi,
 • aktivnega državljanstva,
 • pridobivanja izkušenj mladih pri vodenju manjših projektov, ki bodo neposredno izboljšali pogoje življenja v njihovih krajevnih skupnostih (programske vsebine, infrastruktura bivanja …). 

Sofinancirajo se le aktivnosti, ki vsebujejo dejavnosti iz vsaj enega od zgoraj navedenih področij.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja B – Mladina v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na področju mladinskega delovanja v letu 2024 znaša skupno do višine 154.400 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju B - Mladina lahko v okviru vloge za sofinanciranje letnega programa dela in nove oz. enkratne projekte vložijo organizacije, ki bodo izvajale aktivnosti na področju dejavnosti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti:

 • mladinske organizacije,
 • organizacije za mlade – organizirane so kot društvo, zavod, ustanova ali zadruga,
 • študentske in dijaške organizacije,
 • ostale nevladne organizacije (2. člen Zakona o nevladnih organizacijah), ki so registrirane in delujejo na področju mladine (razvidno iz odločbe o registraciji in/ali iz temeljnega akta).

Do sofinanciranja niso upravičeni:

 • vlagatelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo z mladino (vrtci, osnovne šole, srednje šole, ipd.).

Upravičeni vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje:

 • sedež imajo v MONM in svojo dejavnost pretežno izvajajo na področju MONM,
 • večina aktivnih udeležencev v aktivnostih so mladi iz MONM,
 • imajo zagotovljene materialne zmogljivosti za uresničitev opredeljenih aktivnosti (dokazilo o najemu/uporabi prostorov),
 • imajo izdelano kadrovsko shemo aktivnosti (vodja/-e aktivnosti je/so strokovno izobražen/-i in/ali usposobljen/-i za delo z otroki in mladino, dokazila o izobrazbi/usposobljenosti) z vsemi sodelujočimi posamezniki,
 • zaprošen znesek sofinanciranja posamezne aktivnosti ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
 • imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MONM; vlagatelji, ki nimajo izpolnjenih vseh tekočih pogodbenih obveznosti, niso upravičeni do sofinanciranja s strani MONM v bodočih letih,
 • da se vloge nanašajo na aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa,
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki izvaja delo na področju mladine (registracija),
 • da imajo v temeljnem aktu opredeljeno, da izvajajo dejavnost na področju mladine (statut),
 • vlagatelj, ki bo organiziral maturantsko parado mora ob prijavi predložiti tudi potrdilo šol o številu sodelujočih maturantov iz njihove šole.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • pogodba o najemu/uporabi prostorov,
 • potrdilo (certifikat, diploma …), da je vodja/-e aktivnosti je/so strokovno izobražen/-i in/ali usposobljen/-i za delo z otroki in mladino,
 • registracija (velja za organizacije, ki v letu 2023 niso bile sofinancirane s strani MONM),
 • statut (velja za organizacije, ki v letu 2023 niso bile sofinancirane s strani MONM).

 

2.3. Področje C – Socialno in zdravstveno varstvo

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje C – Socialno in zdravstveno varstvo je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področjih socialnega in/ali zdravstvenega varstva, preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti ter delovanja lokalnih medgeneracijskih središč. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju C – Socialno in zdravstveno varstvo je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju socialnega in zdravstvenega varstva se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

Vlagatelji, ki redno delujejo na področju socialnega in/ali zdravstvenega varstva lahko vložijo vlogo tudi za to področje, če v okviru letnega programa dela izvajajo aktivnosti s katerimi preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov ter spodbujajo razvoj in promocijo zdravja in izvajajo aktivnosti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnih kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev. Usmeritve veljajo tako za aktivnosti vključene v letni program dela kot za morebitne nove oz. enkratne projekte.

Vsi vlagatelji, ki redno delujejo na področju izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti ter programov pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto, to prav tako opredelijo v okviru vloge za sofinanciranje letnega programa dela. Vse opredeljene aktivnosti morajo biti za uporabnike brezplačne. V ta namen bodo izbrani vlagatelji, ki se bo s prijavljenim programom najbolj približal spodaj navedenim ciljem v letu 2024:

 • preventivno delo v osnovnih šolah v Mestni občini Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol v novomeški občini),
 • preventivno delo v srednjih šolah Mestne občine Novo mesto (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol v novomeški občini),
 • preventivna predavanja in delavnice za mladino izven šol ter odrasle,
 • izvajanje svetovalne dejavnosti pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
 •  individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan od ponedeljka do petka),
 • individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan od ponedeljka do petka),
 • terensko delo z odvisniki izven svetovalnice (ulično delo, postpenalna obravnava ipd.),
 • sodelovanje z drugimi organizacijami na področju zasvojenosti (interdisciplinarnost programa),
 • osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti (članki in druge medijske objave, posveti …).

Usmeritve veljajo tako za aktivnosti vključene v letni program dela kot za morebitne nove oz. enkratne projekte.

Vlagatelji z vzpostavljenimi lokalnimi medgeneracijskimi središči v Mestni občini Novo mesto, ki ponujajo različne preventivne vsebine in aktivnosti, namenjene posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. lahko kot del vloge za sofinanciranje letnega programa dela opredelijo v okviru tega področja. Vse opredeljene aktivnosti morajo biti za uporabnike brezplačne. V ta namen bodo izbrani vlagatelji, ki se bodo s prijavljenim programom najbolj približali spodaj navedenim ciljem:

 • neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in/ali vzdrževanje socialne mreže,
 • vsebine, namenjene starejšim osebam za dvig kakovostnega in aktivnega staranja (vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj in vrednot na mlajše generacije, razvijanje potencialov starejših),
 • izobraževalne in praktične delavnice (dvig zdravstvene pismenosti, predstavitve različnih kultur, delavnice razvoja digitalne pismenosti …),
 • programi koordinacije in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše (informiranje, svetovanje, pomoč pri odpravljanju in preprečevanju socialnih stisk in težav).

Usmeritve veljajo tako za aktivnosti vključene v letni program dela kot za morebitne nove oz. enkratne projekte.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja C – Socialno in zdravstveno varstvo v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 293.600 EUR. Od tega predvidoma za aktivnosti socialnega in/ali zdravstvenega varstva 238.600 EUR, za aktivnosti preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti 33.000 EUR ter za delovanje medgeneracijskih središč 22.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Na javni razpis lahko vlogo vložijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju oziroma so registrirani za izvajanje socialnega in zdravstvenega varstva. Upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti socialnega in zdravstvenega varstva morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vlogo vlagajo za aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
 • aktivnosti izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
 • v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
 • imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje aktivnosti,
 • imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja aktivnosti,
 • imajo večletne izkušnje oz. reference na področju,
 • imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

Dodatno morajo upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto,
 • program je na voljo uporabnikom vsak delovni dan, najmanj 6 ur,
 • program se na področju MONM izvaja kontinuirano najmanj 3 leta.

Dodatno morajo upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti v medgeneracijskih središčih morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto,
 • program je na voljo uporabnikom vsak delovni dan, najmanj 4 ure,
 • program se na področju MONM izvaja kontinuirano najmanj 3 leta,

Za sofinanciranje se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s socialnim in zdravstvenim varstvom ter osnovne in srednje šole.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • odločba o statusu v javnem interesu na področju socialnega varstva,
 • odločba o statusu humanitarne organizacije,
 • odločba o statusu invalidske organizacije,
 • dokazilo o vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij,
 • odločba/ pogodba o sofinanciranju iz državnih ali EU virov za program,
 • reference delovanja organizacije (članki, priznanja, nagrade …).

 

2.4. Področje Č – Šport

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje Č – šport je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju pri izvajanju letnega programa športa MONM in sofinanciranje strokovnih delavcev za delo z mladimi ter nove, enkratne projekte na področju športa. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju Č – Šport je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju športa se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja Č – šport v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 739.390 EUR. Od tega predvidoma za aktivnosti športne rekreacije 27.840 EUR, za aktivnosti kakovostnega športa 74.900 EUR, za aktivnosti vrhunskega športa 3.210 EUR, za aktivnosti športa invalidov 6.420 EUR, za športne prireditve 109.150 EUR, za aktivnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 459.000 EUR, za aktivnosti prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 42.820 EUR ter za šport starejših 16.050 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Na Javni razpis lahko vlogo vložijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v MONM, druge organizacije, registrirane za opravljanje aktivnosti na področju športa ter društva invalidov, ki so registrirana kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju oziroma so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju športa. Upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti na področju športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vlogo vlagajo za aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
 • imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo športne programe, namenjene občanom in občankam Mestne občine Novo mesto,
 • so registrirani najmanj eno (1) leto za izvajanje športne dejavnosti ali imajo v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju športa,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in/ali strokovno usposobljenih delavcev v športu,
 • imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja aktivnosti,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • imajo zagotovljeno redno dejavnost najmanj 35 tednov v letu,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in podpisane pristopne izjave članov,
 • redno letno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih,
 • imajo večletne izkušnje oz. reference na področju.

Za posamezne vrste aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, morajo upravičeni vlagatelji poleg osnovnih določil Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17) izpolnjevati tudi druge pogoje:

Športna rekreacija:

 • društva izvajajo celoletne programe (najmanj 60 ur letno),
 • izvesti morajo najmanj 10 pohodov na leto (planinska in pohodniška društva).

Kakovostni šport:

 • društva imajo registrirane tekmovalce v najmanj treh (3) mlajših starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS - ZŠZ (mlajši dečki/ice, starejši dečki/ice, kadeti/nje in mladinci/ke),
 • imajo v vsaki vadbeni skupini kakovostnega športa vključenih najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v letu 2023 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema,
 • za vrednotenje kolektivnih športnih panog se upoštevajo državna prvenstva do tretjega nivoja tekmovanj v Republiki Sloveniji.

Vrhunski šport:

 • izvajalec ima v program vključene športnike s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda,
 • upravičeni prijavitelji so športna društva.

Šport invalidov:

 • izvajajo program v letnem obsegu najmanj 60 ur letno, program vodi strokovno izobražen in/ali strokovno usposobljen delavec,
 • strokovni delavec ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • strokovni delavec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • če program izvaja društvo invalidov, mora biti društvo vpisano v register invalidskih organizacij.

Športne prireditve:

 • prireditve niso šolska športna tekmovanja, tekme državnega prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja ter nastopi reprezentanc.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 • imajo registrirane tekmovalce v mlajših starostnih kategorijah (32. člen ZŠpo-1) uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS - ZŠZ (mlajši dečki/ice, starejši dečki/ice, kadeti/nje in mladinci/ke),
 • imajo najmanj v treh (3) starostnih kategorijah (v vsaki posebej) vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah,
 • za izvedbo dejavnosti na področju otrok in mladine zagotovijo strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo in/ali strokovno usposobljenost,
 • zagotavljajo strokovne delavce, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, in
 • niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v letu 2023 (sezoni 2023/2024) nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.

Sofinanciranje strokovnih delavcev

 • strokovni delavec je strokovno usposobljen in/ali strokovno izobražen,
 • je vpisan v razvid strokovno izobraženih in/ali strokovno usposobljenih delavcev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ima znanje slovenskega jezika na srednji ravni (velja za strokovne delavce, ki niso državljani RS),
 • strokovni delavci izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah tekmovalnega sistema NPŠZ, v olimpijskih športih v panogah iz 1. razreda športnih panog,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v letu 2023 dejansko tekmovali v uradnem tekmovalnem sistemu NPŠZ,
 • društva bodo s strokovnim delavcem sklenili pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi oziroma o opravljanju strokovnega dela;
 • društva bodo predložili individualni triletni program za posamezno občinsko panožno šolo (za vsakega strokovnega delavca posebej), ki je namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in ga mora potrditi strokovna komisija. V individualnem programu morajo biti opredeljeni ime in priimek strokovnega delavca, program dela, cilji z merljivimi kazalniki, podatki o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa in strokovni kader. Iz programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine oz. starostne kategorije bo strokovni delavec dejansko vodil; ter da bo 20 ur delovnega časa fizično prisoten na treningu starostnih kategorij, ki so navedene v opisu njegovega dela,
 • društva bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo in/ali usposobljenostjo.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

 • izvajajo programe celoletne vadbe (najmanj 60 ur letno)
 • izvajajo počitniške programe,
 • izvajajo planinske izlete, se ukvarjajo s pohodništvom.

Šport starejših:

 • izvajajo programe celoletne vadbe (najmanj 60 ur letno),
 • prednost pri sofinanciranju imajo društva upokojencev.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.

Za sofinanciranje se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s športom, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne organizacije ter ostale nevladne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje športnih dejavnosti.

Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni v svoje programe brezplačno vključevati socialno ogrožene otroke.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

Športna rekreacija:

 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev,
 • kopija Pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2023/2024).

Kakovostni šport:

 • seznam registriranih športnikov, potrjen s strani panožne zveze,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2023/2024),
 • potrdilo o nastopu vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema v letu 2023.

Vrhunski šport:

 • seznam vrhunskih športnikov z opredeljenimi uspehi,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2023/2024).

Šport invalidov:

 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • izpis iz registra invalidskih organizacij (velja za prijavitelje, ki v letu 2023 niso bili sofinancirani s strani MONM),
 • pogodba o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2023/2024).

Športne prireditve:

 • obrazec s finančno konstrukcijo prireditve.                   

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 • seznam registriranih športnikov po posameznih starostnih kategorijah, potrjen s strani panožne športne zveze,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev,
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (velja za tujce),
 • podatki o kategorizaciji (perspektivni in mladinski razred) v letu 2023,
 • pogodba o uporabi/najemu objekta za leto 2023, sezono 2023/2024,
 • potrdilo o nastopu vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema v letu 2023.             

Sofinanciranje strokovnih delavcev:

 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev,
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (velja za tujce),
 • izjava o nekaznovanosti,
 • triletni program dela.                   

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • kopija pogodbe o najemu/uporabi objekta za vadbo.               

Šport starejših:

 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • pogodba o najemu/uporabi objekta za vadbo.

Splošna dokazila (veljajo za vse prijavitelje) :          

 • registracija za opravljanje športne dejavnosti (velja za prijavitelje, ki v letu 2023 niso bili sofinancirani s strani MONM),
 • zadnja odločba UE NM iz registra društev, (velja za prijavitelje, ki v letu 2023 niso bili sofinancirani s strani MONM),  
 • odločba MIZŠ o statusu društva o delovanju v javnem interesu na področju športa (velja za prijavitelje, ki v letu 2023 niso bili sofinancirani s strani MONM),                  
 • statut oz. temeljni akt prijavitelja, s katerim izkazuje, da izvaja športno dejavnost (velja za prijavitelje, ki v letu 2023 niso bili sofinancirani s strani MONM),                     
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (področje A, A1), velja za tujce,
 • izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov,                      
 • izjava, da ima prijavitelj urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (seznam članov in kopije pristopnih izjav se hranijo na sedežu društva)        ,          
 • dokazilo (s spletne strani, FB, časopisov) o uradno objavljeni ceni športnega programa v letu 2023.

 

2.5. Področje D – Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje D - Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto je finančno podpreti različne prireditve in dogodke, ki bodo potekali v Mestni občini Novo mesto v organizaciji različnih društev, zasebnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih organizacij samostojno ali v soorganizaciji z Mestno občino Novo mesto. V vsebinskem smislu bodo prednostno obravnavani dogodki in prireditve povezani s tradicionalnimi in etnološkimi značilnostmi lokalnega prostora (pustovanje, kresovanje, martinovanje idr.), večji festivalski in športni dogodki, večje družabne prireditve, Igre krajevnih skupnosti, novoletno obdarovanje otrok, prazniki krajevnih skupnosti ter podobni večji dogodki v MONM.

Med prednostne kriterije sodi sofinanciranje večjih dogodkov z namenom, da se spodbudijo družabnost in kvaliteta bivanja v občini na večjih javnih odprtih prizoriščih kot so novomeški Glavni trg, Muzejski vrtovi, reka Krka, igrišča na Loki, Novi trg, park pred KC Janeza Trdine ali Park Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca ter prireditve in posamezni prazniki, ki potekajo v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto.

Pričakujejo se prijave organizatorjev, ki so sposobni samostojno, s tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ali projekt oziroma samostojno organizirati dogodke ter promocijsko dejavnost. Poudarek je na medgeneracijskem povezovanju, mreženju projektov ter prepletanju različnih dejavnosti in vsebin (športnih, kulturnih, zabavnih, družabnih, dobrodelnih ipd.).

Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju D – dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije oz. posameznike večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih dogodkov oz. prireditev je podpreti organizacije oz. posameznike pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju dogodkov in prireditev se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja D - Dogodki v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 107.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

V okviru javnega razpisa se na to vsebinsko področje lahko prijavijo:

 • društva s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,
 • podjetja in organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne, vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje,
 • vlagatelji, ki bodo prijavljene dogodke ali prireditve izvajali v Mestni občini Novo mesto.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade.

 

2.6. Področje E - Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je finančno podpreti prevozne in druge materialne stroške društvom in organizacijam, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto ter načrtujejo gostovanje ali izvajanje medobčinskih in mednarodnih projektov v drugih krajih Slovenije ali v tujini. Sredstva so namenjena delnemu kritju potnih stroškov za gostovanja na nacionalni ali mednarodni ravni ali drugih materialnih stroškov (nočitve, zavarovanje opreme in dr.). Skozi razpis se lahko sofinancirajo projekti povezani s humanitarno dejavnostjo, kulturnimi in športnimi gostovanji ali tekmovanji, šolskimi državnimi ali mednarodnimi gostovanji in tekmovanji (udeležba učencev in dijakov) ter izvedba drugih oblik nacionalnih in mednarodnih projektov društev in drugih organizacij.

Prednostno bodo obravnavana gostovanja v partnerskih mestih Mestne občine Novo mesto.

Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije oz. posameznike večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih dogodkov oz. prireditev je podpreti organizacije oz. posameznike pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 22.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

V okviru javnega razpisa se na to vsebinsko področje lahko prijavijo:

 • pravne osebe: društva, zavodi ter druge organizacije (prednostno bodo obravnavane nevladne organizacije),
 • vlagatelj ima sedež v Mestni občini Novo mesto.

Neupravičeni vlagatelji so organizacije oz. posamezniki s posebnimi statusi, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.

 

2.7. Področje F - Delovanje ostalih društev in organizacij

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje F – Delovanje ostalih društev in organizacij je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področjih delovanja, ki se ne uvrščajo med ostala vsebinska področja zaradi posebne narave dela in dejavnosti. V redno delovanje tovrstnih organizacij sodijo raznovrstne dejavnosti, prireditve, projekti in programi (v nadaljevanju: dejavnosti), ki prispevajo k promociji in prepoznavnosti društev, organizacij in ljubiteljskih dejavnosti ter s tem tudi Mestne občine Novo mesto na posameznih družbenih področjih. Razpis na tem področju torej ni namenjen dejavnostim s področja kulture, športa, mladine, sociale, humanitarnih in gasilskih dejavnosti. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju delovanja ostalih društev in organizacij je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja F – Delovanje ostalih društev in organizacij v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 26.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

V okviru javnega razpisa se na to vsebinsko področje lahko prijavijo:

 • pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto,
 • dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto ali v drugih občinah ali krajih z namenom promocije Mestne občine Novo mesto.

Neupravičeni prijavitelji so organizacije, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto ter poklicne javne, zasebne organizacije, gasilska društva in društva, ki so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških, športnih, socialnih, humanitarnih, izobraževalnih in mladinskih vsebin. Do sofinanciranja niso upravičeni vlagatelji, ki nimajo poravnane vse finančne obveznosti (najemnina, materialni stroški in podobno) do občine in vseh njenih javnih zavodov v letošnjem in v preteklih letih.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade

 

2.8. Področje G - Turizem

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje G – Turizem je finančno podpreti turistične programe, produkte, javne prireditve in druge dogodke ter izdajanje publikacij za namene turistične promocije destinacije Novo mesto. Namen javnega razpisa je sofinanciranje turističnih projektov v Mestni občini Novo mesto, ki bodo pripomogli k višji stopnji prepoznavnosti posameznih turističnih točk na območju novomeške občine, zato se prednostno podpira takšne aktivnosti, ki so namenjene obiskovalcem od drugod. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju turizma se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele aktivnosti v sklopu letnega programa dela organizacije ter novi oz. enkratni projekti, ki bodo izkazovali povezanost vsebine predlaganega projekta oz. aktivnosti s programskimi sklopi, ki jih opredeljuje Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do 2030: 1. kulturna dediščina in kulturni turizem (arheološka dediščina, mestno jedro, objekti pomembnejše arhitekturne in zgodovinske dediščine); 2. aktivnosti v naravi in športni turizem (reka Krka, reka Temenica, Olimpijski center Novo mesto, Trška gora, Gorjanci, tematske poti, kolesarjenje), 3. kulinarika, cviček in turizem na podeželju (cviček in tradicionalna dolenjska kulinarika, visoka kulinarika).

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja G - Turizem v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 22.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju G – Turizem lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2024.

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2023. To so lahko:

 • organizacije s sedežem v Mestni občini Novo mesto (društva, zveze, zasebni zavodi, podjetja), ki na območju Mestne občine Novo mesto izvajajo turistični projekt, ki promovira destinacijo Novo mesto,
 • organizacije, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto, a na območju Mestne občine Novo mesto izvajajo turistični projekt, ki promovira destinacijo Novo mesto,
 • krajevne skupnosti Mestne občine Novo mesto.

Neupravičeni vlagatelji  so javni zavodi, ki delujejo na  področju turizma.

 

2.9. Področje H – Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti izvedbo mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo Mestne občine Novo mesto in destinacije Dolenjska.

Predmet sofinanciranja so množične športne, kulturne, turistične in druge prireditve z medobčinsko in mednarodno udeležbo, ki v Mestni občini Novo mesto ali v destinaciji Dolenjska (vodilne destinacije Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice) generirajo večje število nočitev in imajo pomen za turistično promocijo občine oziroma destinacije Dolenjska. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju organizacij prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve:

 • ki generirajo večje število nočitev in gostinskih storitev v Mestni občini Novo mesto oziroma v vodilnih destinacijah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice,
 • z bolj izraženo medobčinsko in mednarodno komponento (večje število medobčinskih in mednarodnih udeležencev in obiskovalcev),
 • ki bodo zagotovile večjo promocijsko aktivnost na ciljnih turističnih trgih in naslovile ključne ciljne skupine v tujini, ki izhajajo iz smernic, opredeljenih v Strategiji razvoja turizma Novega mesta,
 • ki se v večjem delu dogajajo na območju Mestne občine Novo mesto,
 • z večjim številom udeležencev,
 • z večjim številom obiskovalcev,
 • z izdelanim načrtom promocijske aktivnosti,
 • ki sovpadajo s smernicami iz Strategije razvoja turizma Novega mesta.
   

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja J – Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 25.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, in sicer:

 • društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),
 • podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti,
 • krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto.

Pričakujejo se prijave pravnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti in izvesti prireditev ter promocijsko aktivnost.

 

2.10. Področje I - Oživljanje mestnega jedra

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti programe in nove oz. enkratne projekte, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju organizacij prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

Predmet sofinanciranja so programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejem, živilski sejem, rokodelski sejem ...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana …), gostinstvo, kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost bodo imeli programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva.

Predmet sofinanciranja so programi, ki se bodo odvijali na zunanjih ali notranjih lokacijah na Glavnem trgu ali na drugih lokacijah v mestnem jedru v Novem mestu. Zaželeno je, da se programi odvijajo na lokacijah, ki omogočajo sodelovanje večjega števila občanov in obiskovalcev. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi na bolj izpostavljenih lokacijah, ki bodo dosegli večje število občanov in obiskovalcev.

Predmet sofinanciranja so programi, ki bodo kontinuirano trajali najmanj dva meseca. Kontinuirano delovanje pomeni najmanj 4 ponovitve določene aktivnosti v določenem časovnem obdobju. Zaželeno je večmesečno, sezonsko oziroma celoletno trajanje programa, s potencialom za večletno trajanje programa.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi z daljšim trajanjem. Predmet sofinanciranja niso enkratni dogodki.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja I – Oživljanje mestnega jedra v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 25.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

V okviru javnega razpisa se na to vsebinsko področje lahko prijavijo:

 • društva ali druge organizacije (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,
 • podjetja ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, gostinske, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje.

Javni zavodi ne morejo kandidirati na javnih razpisih in javnih pozivih Mestne občine Novo mesto. Pričakujejo se prijave pravnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ter promocijsko dejavnost.

 

2.11. Področje J - Okolje in prostor

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje J – Okolje in prostor je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju okoljskih in prostorskih tem vezanih na Mestno občino Novo mesto. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju okolja in prostora je pripomoči k delovanju na teh področjih ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za letne aktivnosti oz. nove, enkratne projekte na področju okolja in prostora se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Aktivnosti morajo vključevati dejavnosti iz področij:

 • ozaveščanja in promocije pozitivnih sprememb navad na okoljskem področju ter področju kakovostnega bivanjskega okolja,
 • participatornih aktivnosti razvoja politik na področjih okolja in prostora,
 • pridobivanja neformalnih kompetenc in spodbujanja socialnih inovacij na okoljskem in prostorskem področju.

Sofinancirajo se le aktivnosti, ki vsebujejo dejavnosti iz vsaj enega od zgoraj navedenih področij.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja I – Okolje in prostor v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2024 znaša skupno do višine 10.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

V okviru javnega razpisa se na to vsebinsko področje lahko prijavijo:

 • pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto;
 • vlagatelji, ki bodo izvajali dejavnosti na območju Mestne občine Novo mesto
 • prijavitelji, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto.

Do sofinanciranja niso upravičene poklicne javne organizacije, ki delujejo na področju okolja in prostora ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.

 

2.12. Področje K – Integracija v skupnost

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje K – Integracija v skupnost je finančno podpreti organizacije za projekte na področju integracije v skupnost. Namen sofinanciranja projektov organizacij na področju integracije v skupnost je pripomoči k delovanju le-teh na področju večjega vključevanja ranljivih skupin ter jih podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Hkrati je namen sofinanciranja projektov podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo dela vloge za nove, enkratne projekte na področju integracije v skupnost se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Aktivnosti morajo vključevati dejavnosti iz področij:

 • preprečevanje in odpravljanje izključenosti Romov, tujcev in ranljivih skupin, še posebej žensk in otrok,
 • izvajanje aktivnosti za integracijo Romov, tujcev in ranljivih skupin v lokalno okolje,
 • izvajanje delavnic strpnosti in solidarnosti za učence osnovnih šol, ki vključujejo romske otroke, otroke tujcev in otroke iz ranljivih in socialno ogroženih družin,
 • izvajanje aktivnosti s poudarkom na promociji romske kulture in romskega jezika, ter kulture in jezika tujcev, ki prihajajo v naše okolje (Albanci, Bosanci, Srbi, Hrvati, Ukrajinci idr.) (prireditve in druge aktivnosti),
 • pomoč Romom, tujcem in ranljivim skupinam pri tolmačenju (kulturni mediator)
 • razvijanje razumevanja pomena izobrazbe in dela kot vrednote: krepitev socialnih kompetenc, krepitev vztrajnosti pri učnem in delovnem procesu, pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje pričakovanj delodajalcev na trgu dela, spodbujanje aktivnosti zaposlovanja Romov, tujcev in ranljivih skupin v lokalnem okolju,
 • spodbujanje ohranjanja dobrega zdravstvenega stanja: kajenje, alkoholizem, kontracepcija, skrb za ustno higieno, športno udejstvovanje ipd., preventive in izboljšanja zdravja ter dobrega počutja, duševnega zdravja in spolne vzgoje, telesne vadbe in zdravega načina življenja,
 • spodbujanje aktivnosti za javno varnost: varna vožnja ipd.,
 • organiziranje učinkovite izrabe prostega časa otrok in mladine v času šolskih počitnic,
 • izvedba športnega ali kulturnega dogodka za romske otroke, otroke tujcev ali ranljivih skupin.

Sofinancirajo se le aktivnosti, ki vsebujejo dejavnosti iz vsaj enega od zgoraj navedenih področij.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja K – Integracija v skupnost v okviru novih oz. enkratnih projektov na področju delovanja integracije v skupnost v letu 2024 znaša skupno do višine 95.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju K – Integracija v skupnost lahko v okviru vloge za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov vložijo organizacije, ki bodo izvajale aktivnosti na področju dejavnosti integracije v skupnost za vse generacije tujcev, Romov in ranljivih skupin:

 • kulturne organizacije in društva,
 • mladinske organizacije,
 • organizacije za mlade – organizirane so kot društvo, zavod, ustanova ali zadruga,
 • študentske in dijaške organizacije,
 • ostale nevladne organizacije (2. člen Zakona o nevladnih organizacijah), ki so registrirane in delujejo na področju integracije v skupnost (razvidno iz odločbe o registraciji in/ali iz temeljnega akta).

Do sofinanciranja niso upravičeni:

 • vlagatelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s tujci, Romi, ranljivimi skupinami (zavodi, državne institucije, vrtci, osnovne šole, srednje šole, ipd.).

Upravičeni vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje:

 • prijavljeni projekt bodo izvajali na področju MONM,
 • večina aktivnih udeležencev v aktivnostih so organizacije in posamezniki, ki se pri svojem delu ukvarjajo z integracijo tujcev, Romov in ranljivih skupin v lokalno skupnost,
 • imajo zagotovljene materialne zmogljivosti za uresničitev opredeljenih aktivnosti (dokazilo o najemu/uporabi prostorov),
 • imajo izdelano kadrovsko shemo aktivnosti (vodja/-e aktivnosti je/so strokovno izobražen/-i in/ali usposobljen/-i za delo z Romi, tujci in ranljivimi skupinami, dokazila o izobrazbi/usposobljenosti) z vsemi sodelujočimi posamezniki,
 • zaprošen znesek sofinanciranja posamezne aktivnosti ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
 • da se vloge nanašajo na aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa.

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • pogodba o najemu/uporabi prostorov,
 • potrdilo (certifikat, diploma …), da je vodja/-e aktivnosti je/so strokovno izobražen/-i in/ali usposobljen/-i za delo s tujci, ranljivimi skupinami, Romi,
 • registracija (velja za organizacije, ki v letu 2023 niso bile sofinancirane s strani MONM),
 • statut (velja za organizacije, ki v letu 2023 niso bile sofinancirane s strani MONM).

 

3. Splošna določila javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. To velja za tekoče leto sofinanciranja, v primeru triletnega sofinanciranja programa dela pa lahko tudi za bodoča leta, za katera je pogodba o sofinanciranju sklenjena.

Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da vlagatelju po obravnavi vloge predlaga spremembo izbranega področja posamezne aktivnosti, v kolikor aktivnost po vsebini sodi v katerega od drugih vsebinskih področij in s tem pomembno ne vpliva na razdelitev sredstev znotraj novega predlaganega področja. V kolikor je vlagatelj aktivnost prijavil znotraj vsebinsko neprimernega področja in ni možna razporeditev na primernejšega, ta aktivnost ne bo sofinancirana. Za morebitna dopolnila iz obrazca za predlagano področje se smiselno uporablja določilo o pozivu za dopolnitev nepopolnih vlog iz 8. točke tega besedila javnega razpisa.

Vlagatelj izpolni vse zahtevane podatke v vlogi glede na področja delovanja ter enotno elektronsko vlogo odda v predpisanih razpisnih rokih. Oddaja vlog na morebitne dodatne razpisne roke bo možna glede na višino na prejšnjih rokih nerazdeljenih sredstev po posameznih področjih delovanja.

 

4. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva v skladu z oddanim programom dela morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

 

5. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 30. 10. 2023 in traja do vključno 1. 12. 2023. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko vlagatelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 29. 3. do 29. 4. 2024 ali od 30. 8. do 30. 9. 2024. Vlogo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati javnega razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za oddajo vloge na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

6. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

Vlagatelj mora za sodelovanje na javnem razpisu izpolniti in elektronsko oddati obrazec Enotne digitalne vloge.

V okviru vloge mora priložiti vse priloge in dokazila, ki jih posamezno izbrano vsebinsko področje zahteva. Vloga na javni razpis mora biti oddana elektronsko na Enotni digitalni vlogi. Enotna digitalna vloga mora biti izpolnjena skladno z navodili. Vlagatelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihova vloga štela za pravilno. Priponke zahtevanih dokazil morajo biti oddane v opredeljenih formatih, drugače se šteje, da niso pravilno priložene.

Razpisna dokumentacija je na voljo preko spletne povezave na spletni strani občine www.novomesto.si, povezavo do razpisne dokumentacije pa lahko pridobijo tudi v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto oziroma na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto, v času uradnih ur.

Za potrebe informiranja o javnem razpisu bo izveden informativni dan, in sicer 8. 11. 2023, od 14.00 – 16.00 na rotovžu. 

Z oddano elektronsko vlogo na javni razpis se šteje, da je vlagatelj pregledal vso razpisno dokumentacijo, ki vsebuje pogoje razpisa ter merila za ocenjevanje ter z njimi v celoti soglaša.

 

7. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vsak vlagatelj lahko v okviru enega razpisnega roka na javnem razpisu kandidira zgolj z eno Enotno digitalno vlogo. Celotno zahtevano dokumentacijo, ki vsebuje vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do K), vlagatelj odda elektronsko preko obrazca, dostopnega na www.novomesto.si.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane elektronsko, do vključno petka, 1. 12. 2023 do 23:59 za prvi razpisni rok, do vključno ponedeljka, 29. 4. 2024 do 23:59 za drugi razpisni rok ter do vključno ponedeljka, 30. 9. 2024 do 23:59 za tretji razpisni rok.

 

8. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavljata administrativna komisija in strokovna komisija, ki ju imenuje župan Mestne občine Novo mesto za vsa področja, ki so predmet javnega razpisa.

V posameznih razpisnih obdobjih se bodo obravnavale samo pravočasno elektronsko oddane vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene podatke in priložena vsa zahtevana dokazila. Za prepozno za obravnavo v posameznem razpisnem roku se šteje vloga, ki ni bila elektronsko oddana najkasneje na dan 1. 12. 2023 do 23:59 (za prvi razpisni rok), najkasneje do 29. 4. 2024 do 23:59 (za drugi razpisni rok), do vključno 30. 9. 2024 do 23:59 (za tretji razpisni rok). Za obravnavo po posameznem razpisnem roku prepozne prijave bodo uvrščene v obravnavo po naslednjem razpisnem roku oziroma bodo s sklepom zavržene, če bodo vsa sredstva razdeljena na prejšnjih rokih po posameznih področjih oziroma bo elektronska vloga oddana po tretjem razpisnem roku. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Administrativna komisija bo opravila pregled ustreznosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti vlog. Izvedla bo morebitne pozive k dopolnitvam v predpisanih rokih. O rezultatih svojega dela bo obvestila strokovno komisijo. Strokovna komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni vlagatelji in bodo popolne. Upravičen vlagatelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni vlagatelj v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do K). Vloge, ki jih ni vložil upravičen vlagatelj, se zavržejo s sklepom. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku 8 dni od dne obravnave prijav pisno pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, bodo vloge s sklepom zavržene.

Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije pripravila predlog izbire ter sofinanciranja programov in delovanja organizacij.

 

9. Splošni in področni kriteriji ocenjevanja

 

Splošni kriteriji ocenjevanja letnega programa organizacije in/ali novih oz. enkratnih projektov

Vloge za aktivnosti letnega programa za vsa izbrana področja bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 

 

Splošni kriteriji

Število točk

1.

Jasno in realno postavljeni cilji ter kazalniki, izkazana kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženih aktivnosti in/ali projektov

Skupaj do 50 točk

 

Cilji in kazalniki

do 10 točk

 

Kakovost aktivnosti

do 30 točk

 

Inovativnost in ustvarjalnost

do 10 točk

2.

Pomembnost, obiskanost aktivnosti oz. število uporabnikov

Skupaj do 15 točk

 

Pomembnost aktivnosti in/ali projekta za MONM

do 10 točk

 

Obiskanost aktivnosti oz. število uporabnikov

do 5 točk

3.

Finančna konstrukcija aktivnosti

Skupaj do 25 točk

 

Realnost finančne konstrukcije

do 5 točk

 

Delež sofinanciranja aktivnosti in/ali projekta s strani MONM pod 50 %

do 10 točk

 

Pridobljena nacionalna in/ali mednarodna sredstva

do 10 točk

4.

Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja

Skupaj do 10 točk

 

Organizaciji MONM ne sofinancira javnih del

do 2 točki

 

Organizaciji MONM ne omogoča brezplačne uporabe prostorov

do 2 točki

 

Organizaciji MONM ne omogoča subvencioniranega najema

do 2 točki

 

Organizacija ni podprta preko drugih razpisov MONM

do 4 točke

 

SKUPAJ

Do 100 točk

Organizacija lahko glede na kakovost pripravljene vloge doseže skupno največ do 100 točk pri ocenjevanju izpolnjevanja splošnih kriterijev ocenjevanja za sofinanciranje njihovega letnega programa in/ali predlaganega/-ih novega/-ih oz. enkratnega/-ih projekta/-ov na posamezen projekt.

 

Področni kriteriji ocenjevanja letnega programa organizacije

Področje A - Kultura

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 5 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu izdana s strani Ministrstva za kulturo (organizacija deluje v javnem interesu na področju kulture oz. posameznik ima status samostojnega kulturnega ustvarjalca)

Skupaj do 10 točk

6.

Aktivnosti bodo potekale tudi na Glavnem trgu oz. v mestnem jedru v Novem mestu

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje B – Mladina

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Vključevanje ranljivih skupin

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Projekt prispeva h kakovosti delovanja mladinskega sektorja v MONM

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju mladine

Skupaj do 5 točk

6.

Število uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene je relevantno

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

 

Področje C – Socialno in zdravstveno varstvo

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Vlagatelj ima ustrezne reference za kakovostno izvedbo aktivnosti (izvedeni primerljive aktivnosti, prejeta priznanja, strokovna mnenja idr.), opredeljene aktivnosti pa izvaja že več let

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Aktivnosti in metode dela so nazorno predstavljene in omogočanje doseganje ciljev

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva / status invalidske organizacije

Skupaj do 5 točk

6.

Aktivnosti so uporabnikom dostopne vsaj 1x tedensko, 2 uri na teden in vsaj 8 ur mesečno

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje Č – Šport

Za vrednotenje in posledično razvrstitev vlagateljev v tri kakovostne razrede bodo uporabljena sledeča področna merila:

 

Merilo

Kriterij

Športni program

Konkurenčnost športne panoge - mednarodna razširjenost

-Panoga v programu poletnih in zimskih olimpijskih iger

-Panogo priznava MOK

-Panogo priznava GAISF (Globalno združenje mednarodnih športnih zvez)

0 – 50

0 – 25

0 – 10

Lokalni pomen športne panoge

Razdelitev v 3 skupine glede na lokalni interes in tradicijo

1. skupina: faktor 3

2. skupina: faktor 0,3

3. skupina: faktor 0,1

Razširjenost športne panoge

Število registriranih športnikov pri panožni zvezi (skupaj za panogo)

do 50 športnikov
do 10 t

od 51 do 100 športnikov     do 30 t

od 101 do 150 športnikov 
do 50 t

od 151 do 200 športnikov  do 70 t

nad 200 športnikov 
do 90 t

Uspešnost športne panoge

Število kategoriziranih športnikov (število športnikov se pomnoži s točkami)

mladinski razred x 2 t

perspektivni razred x 10 t

državni razred x 3 t

mednarodni razred x 15 t

svetovni razred x 20 t

olimpijski razred x 25 t

 

1. razred: atletika, gimnastika, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, rokomet, triatlon

2. razred: tenis, boks, golf, judo, smučanje, strelstvo, ples, šah, karate, tajski boks, kegljanje, planinstvo, šport invalidov

3. razred: badminton, jadralstvo, balinanje, avtomobilizem, letalstvo, baseball, softball, kick boks

 

V primeru, da na javnem razpisu kandidira športna panoga, ki ni vključena v zgoraj navedene razrede, se ta avtomatsko vključi kot panoga 3. razreda.

 

Za dodatno vrednotenje posameznih vrst aktivnosti bodo uporabljena sledeča merila:

Merilo

Število točk

Število točk

Število točk

 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Kakovostni šport, Šport invalidov

Vrhunski šport

Razred športne panoge:

1

2

3

 

do 100

do 50

do 20

 

do 100

do 50

do 20

 

 

-

Kompetentnost strokovnih delavcev

0-40

0-30

0-10

Konkurenčnost športne panoge

0-50

0-50

0-50

Lokalni pomen športne panoge

0,1 do 3

0,1 do 3

0,1 do 3

 

Število športnikov oz. razširjenost športne panoge

do 50 športnikov 0-10

od 51 do 100 športnikov do 30

od 101 do 150 športnikov do 50

od 151 do 200 športnikov do 70

nad 200 športnikov  do 90

 

1 športnik = 1 točka

 

1 športnik = 1 točka

 

Uspešnost športne panoge

 

Mladinski razred do 10t

Perspektivni razred do 30t

 

 

Državni razred do 15t

 

MR do 35t, SR do 45t, OR do 55t

Uvrstitve na državnem prvenstvu

DP medalja ekipno/posamezno

 

 

1. mesto

2. mesto

3. mesto

4. mesto

5. mesto

6. mesto

7. mesto

8. mesto

9. mesto

10. mesto

EP/SP medalja
Olimpijske igre

Kolektivni/individualni šport

 

 

 

 

400/80

200/40

150/30

120/12

100/10

90/8

80/6

60/4

40/2

20/1

Kolektivni/individualni šport

 

 

 

 

600/100

200/40

150/30

120/12

100/10

90/8

80/9

60/4

40/2

20/1

 

 

Kolektivni/individualni šport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 700/do 900
do 1200

 

Za programe:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših,

se sredstva dodeljujejo na podlagi naslednjih meril:

Merilo

 

Točke

Cena športnega programa

do vključno 25 €/ na mesec/ na udeleženca

0 - 40

Kompetentnost strokovnih delavcev

strokovna izobrazba / usposobljenost

0 - 30

Število vadečih

velikost skupine (po veljavnih normativih)

0 - 30

Opomba: Posamezna skupina udeležencev šteje največ 20 vadečih. Prijavitelju se lahko sofinancira več skupin, če je večina udeležencev različnih, in le ena, če so udeleženci pretežno isti, pri obeh pa športne panoge različne.

 

Za program športne prireditve se sredstva dodeljujejo na podlagi naslednjih meril:

Merilo

Točke

Mednarodna oziroma lokalna odmevnost

0 -1500

Množičnost 

0 - 800

Raven prireditve

0 - 800

Ustreznost vsebine – pretežno športna

0 – 50

Dodatno se točkovanje ovrednoti tudi glede na koeficient športnega objekta. Pridobljene točke vsakega prijavitelja se na koncu pomnožijo s koeficientom športnega objekta, v katerem pretežno izvaja vadbo.

 

Za določitev število točk za objekte se uporablja KF po naslednji tabeli:

Pokrite vadbene površine:

KF

velika dvorana – površina nad 600 m2

4,5

kegljišče

1,5

mala dvorana - šolske telovadnice

1,5

strelišče

1

teniška igrišča

1,5

Odprte vadbene površine:

 

atletski stadion, smučarska proga, kolesarska steza

3

glavno nogometno igrišče

4,5

ostala nogometna igrišča

2,5

peščena igrišča, asfaltne površine, balinišče, narava, voda

1

 

Področje D – Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu

Skupaj do 5 točk

6.

Aktivnosti bodo potekale tudi na Glavnem trgu oz. mestnem jedru in/ali na reki Krki.

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje E – Medobčinsko in mednarodno delovanje

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Gostovanje v partnerskem mestu

Skupaj do 5 točk

5.

Število vključenih udeležencev v gostovanje

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje F - Delovanje ostalih društev in organizacij

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Aktivnost društva pri uveljavljanju prepoznavne podobe Novega mesta in udeležbe na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter sodelovanje z občino.

Skupaj do 5 točk

6.

Število članov

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje G – Turizem

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Doseg oz. število uporabnikov/obiskovalcev

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Aktivnost prispeva k oživitvi mestnega jedra oz. poteka v njegovi neposredni bližini

Skupaj do 5 točk

5.

Aktivnost je povezana s Strategijo turizma v Mestni občini Novo mesto

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje H - Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine

 1.  

Sovpadanje prireditve s Strategijo razvoja turizma v MONM

Skupaj do 5 točk

 1.  

Načrtovano število nočitev

Skupaj do 20 točk

 1.  

Načrtovano število udeležencev

Skupaj do 10 točk

 1.  

Načrtovano število obiskovalcev

Skupaj do 10 točk

 1.  

Mednarodna/medobčinska komponenta prireditve

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje I - Oživljanje mestnega jedra

 1.  

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost programa

Skupaj do 15 točk

 1.  

Trajanje programa

Skupaj do 15 točk

 1.  

Načrtovano število uporabnikov programa

Skupaj do 15 točk

 1.  

Raven prijavljenega programa presega občinsko raven

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

 

Področje J - Okolje in prostor

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Doseg oz. število uporabnikov/obiskovalcev

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Projekt prispeva k dvigu stopnje participacije zainteresiranih javnosti

Skupaj do 5 točk

5.

Projekt vključuje aktivnosti za dosego pozitivnih sprememb navad v Mestni občini Novo mesto

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje K – Integracija v skupnost

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Vključevanje ranljivih skupin in dvig stopnje participacije

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Projekt prispeva h kakovosti delovanja na področju integracije v lokalno skupnost v MONM

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu

Skupaj do 5 točk

6.

Število uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene je relevantno

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

10. Dodatne informacije

Pristojni uslužbenci, skrbniki področij delovanja za podajanje informacij in pojasnil so:

 • za področja kulture, dogodkov in prireditev, oživljanja mestnega jedra, delovanja drugih društev in organizacij ter za okolje in prostor: mag. Sandra Boršič

(tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si)

 • za področji socialnega in zdravstvenega varstva: Lea Anžlovar

(tel. 07 39 39 250 ali lea.anzlovar@novomesto.si)

 • za področje športa: Ivica Menger

(tel. 07 39 39 211 ali ivica.menger@novomesto.si)

 • za področje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja: mag. Nataša Jakopin,

(tel. 07 39 39 239 ali natasa.jakopin@novomesto.si, tel. št. 07 39 39 330)

 • za področje mladine, turizma in mednarodnih projektov ter prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine: Urban Hrastnik

(tel. 07 39 39 330 ali urban.hrastnik@novomesto.si)

 •   za področje integracije v skupnost: Vanesa Gazvoda

 (tel. 07 39 39 233 ali vanesa.gazvoda@novomesto.si)

 

11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog izvede administrativna komisija najpozneje v osmih dneh. Ocenjevanje vlog bo izvedla strokovna komisija najpozneje v 30 delovnih dneh po posameznem razpisnem roku. Obravnava vlog ni javna.

Mestna občina Novo mesto bo vlagatelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od posameznega razpisnega roka. Izbrani vlagatelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju programov in delovanja za leto 2024 (program za obdobje 2022-2024) in/ali enkratnih projektov za leto 2024. Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe (oziroma aneksov), se šteje, da je umaknil vlogo.

 

Številka: 617-0042/2021

Novo mesto, dne 30. 10. 2023

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r. 

 

nazaj