vodilna slika

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 5. 10. 2023 sprejel

 

 

SKLEP

o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto imenuje Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto v sestavi:

 

1. predsednica:                                  Jerica GRDEN

2. namestnica predsednice:               Marjetica ŽIBERT

3. članica:                                           Jasna SIMČIČ

4. namestnica članice:                       Milena BARTELJ

5. članica:                                           Martina Ana VRHOVNIK

6. namestnica članice:                       Magda DRAGAN

7. član:                                               Robert ZIDARIČ

8. namestnik člana:                            Jože FLORIJANČIČ

   

2.

Mandat občinski volilni komisiji prične teči dne 19. 11. 2023 in traja štiri (4) leta.

 

3.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

4.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 902-0030/2023-25 (413)

Novo mesto, dne 5. oktobra 2023

 

Župan      

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                  

 

 

nazaj