vodilna slika

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 - ZUJF57/12 - ZPCP-2D14/1356/13 - ZŠtip-199/1314/15 - ZUUJFO57/1590/1538/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/0879/0951/1040/12 - ZUJF14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji, dne 5. 10. 2023, sprejel

 

S K L E P 
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

1. člen

Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):

Vrtec

Prvo starostno

obdobje

Drugo starostno

obdobje

Poldnevni program –

romski vrtec

Razvojni oddelek

Bolnišnični oddelek

Vrtec Ciciban Novo mesto

645,17

463,96

 

 

3.695,97

Vrtec Pedenjped Novo mesto

645,17

463,96

523,69

1.397,55

 

Vrtec pri OŠ Brusnice

597,57

431,44

 

 

 

Vrtec pri OŠ Stopiče

619,72

430,26

 

 

 

Zasebni družinski vrtec Ringa raja

645,17

463,96

 

 

 

Vrtec Otočec

577,07

429,81

 

 

 

 

2. člen

    Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.

3. člen

    Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni in poldnevni program v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 10 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda ter v programu 2. starostnega obdobja za 8 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.

    Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor so v vrtec hkrati vključeni dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

4. člen

  Starši otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih, vrtcih s koncesijo ali zasebnih vrtcih, ki imajo z Mestno občino Novo mesto sklenjeno letno pogodbo o financiranju, na območju Mestne občine Novo mesto, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno, glede na dohodkovni razred, ki ga določi Center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.

   Vlagatelj mora sočasno, ko vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja nižje plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema.

Izjavi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja sredstev,
  • kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja oziroma v primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto in
  • potrdilo banke o odplačevanju kredita iz prve alineje tega odstavka, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).

 

    Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka nižjo ceno vrtca upošteva vrtec, v katerega je otrok vključen. Ugodnost iz tega člena se lahko upošteva največ za čas odplačevanja kredita.

   Če je otrok že vključen v vrtec in staršem skladno z zakonom ni potrebno letno oddajati vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, posredujejo starši, ki uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, vrtcu izjavo in bančno potrdilo o rednem odplačevanju kredita do 31. 8. tekočega leta za uveljavljanje pravice v novem šolskem letu.

   Pravica do nižjega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita iz 1. odstavka tega člena, pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po posredovanju izjave z vsemi dokazili iz 2. odstavka tega člena vrtcu, v katerega je otrok vključen, če starš že ima odločbo pristojnega centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do nižjega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Staršem, ki so že oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno delo, pa je še niso prejeli, pripada pravica do nižjega plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno delo. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca s strani centra za socialno delo, vrtec poračuna višino plačila od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo. 

   

Reševanje osnovnega stanovanjskega problema pomeni nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali nakup nepremičnine za gradnjo ali rekonstrukcije nepremičnine , če vlagatelj z družino v nepremičnini dejansko stalno prebiva oziroma bo dejansko stalno prebival po končani izgradnji ali rekonstrukciji, kar potrjuje s svojim podpisom na izjavi, da uveljavlja nižje plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Adaptacija stanovanjske hiše brez gradbenega dovoljenja ne pomeni reševanja osnovnega stanovanjskega problema.

   

    Nižje plačilo vrtca iz tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine, in sicer je vključen v enega izmed vrtcev, navedenih v 1. odstavku tega člena. V kolikor so v vrtec hkrati vključeni dva ali več otrok iz iste družine, nižje plačilo velja samo za najstarejšega otroka.

5. člen

    Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi, oziroma ustrezne zakonsko določene dokumentacije. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.

O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, obvestiti tudi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko vzgojo.

6. člen

    Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 54,60 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtce pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 52,50 EUR in za poldnevni program, kjer znašajo 40,95 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 2,50 EUR na dan za vrtce pri šolah, za poldnevni program 1,95 EUR, za vse ostale pa 2,60 EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.

    Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.  

7. člen

    Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 2 EUR.

8. člen

    Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.

    Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50 % njim določenega dohodkovnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, če so v vrtec hkrati vključeni dva ali več otrok iz iste družine. Ob uveljavitvi počitniške rezervacije morajo imeti starši otrok poravnane vse zapadle finančne obveznosti do vrtca. 

    V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan) lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec pri mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.

    Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma v skladu s pravili, ki jih določa občina plačnica.

    Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.  

9. člen

    Mestna občina Novo mesto bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.

10. člen

    Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo akontacijo v višini 43 % cene programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca vrtec izvede poračun od datuma vključitve otroka.

    Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve. 

 

 

11. člen

    Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

 

12. člen

    Cene programov predšolske vzgoje se uskladijo, če se bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene oziroma v skladu s predpisi.

 

13. člen

    Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, št. 602-0029/2022, z dne 26. 1. 2023.

 

14. člen

    Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Št. 602-0021/2023

Novo mesto, dne 5. oktober 2023

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

nazaj