vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20, 25/20, 14/21 in 9/22 ) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne 5.10.2023 sprejel

 

ODREDBO O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

1. člen

 

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/21, 24/22 in 18/23 – v nadaljevanju odredba) se v prvem odstavku 3. člena v tabeli:

- pri coni 1, oznaki parkirnega območja Parkirna hiša Novi trg (PH) pod stolpcem Način  parkiranja ter višina  parkirnine doda besedilo: »Za celoten nočni čas (od 18.00 do 6.30): 5,00 EUR«.

- pri coni 1, oznaki parkirnega območja Parkirna hiša Novi trg (PH) pod stolpcem Upravičenci in višina takse za izdajo posamezne vrste dovolilnice doda besedilo: »LETNA NOČNA DOVOLILNICA13: Za stanovalce mestnega jedra, ki so že imetniki druge dovolilnice za parkiranje: 50 EUR, Za ostale uporabnike: 100 EUR.«.

- pri coni 2, oznaki parkirnega območja PP pod stolpcem Lokacija javnih parkirnih površin na koncu doda besedilo: »in parkirne prostore na Trdinovi ulici ob asfaltnem igrišču Osnovne šole Grm«.

 

2. člen

 

V prvem odstavku 3. člena odredbe se po tabeli in tekstualnem delu dodata indeksa 13 in 14 z naslednjo vsebino:

»13 – letna nočna dovolilnica je dovoljenje za parkiranje vsak dan v tednu v nočnem času med 18.00 in 6.30 uro.«

 

3. člen

 

Spremeni se Priloga 1: Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali

se parkira z dovoljenjem za parkiranje.

 

4. člen

 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-0009/2023

Datum: 5. 10. 2023

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

PRILOGA 1 - Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje

Slika1

 

 

nazaj