vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

 

 

1. člen

 

Drugi in tretji odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/22) se spremenita tako, da se glasita:

 

»(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 5. člena tega odloka. Vrednost namenskega premoženja znaša 4.512.606,38 EUR in se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada, je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.

 

(3) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka so namenska sredstva ustanoviteljice v obliki nepremičnin.«.

 

2. člen

 

Priloga: Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada, se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 014-40/2023-9

Novo mesto, dne 5. 10. 2023

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

 mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

PRILOGA 1

 

Tabela A – posamezni deli stavbe:

 

Zaporedna številka

Opis

ID znaki

Naslov

Neto površina v m2

Tržna vrednost v EUR

1

Stanovanje

1484-728-1

Ulica Slavka Gruma 66, 8000 Novo mesto

54,00

88.890,48

2

Stanovanje

1456-640-2

Jerebova ulica 16, 8000 Novo mesto

68,60

107.787,06

3

Stanovanje

1456-404-70

Mestne njive 10, 8000 Novo mesto

53,30

100.412,40

4

Stanovanje

1455-977-18

Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto

85,00

132.262,55

5

Stanovanje

1455-977-15

Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto

87,70

126.074,01

6

Stanovanje

1455-977-14

Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto

79,60

116.851,21

7

Stanovanje

1455-989-2

Vavpotičeva ulica 3, 8000 Novo mesto

102,60

141.417,68

8

Stanovanje

1455-988-25

Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto

92,70

141.235,87

9

Stanovanje

1455-988-24

Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto

76,30

112.982,75

10

Stanovanje

1455-988-23

Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto

103,70

142.550,17

11

Stanovanje

1483-1508-1

Smrečnikova ulica 8, 8000 Novo mesto

97,30

138.314,87

12

Stanovanje

1483-8-7

Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto

54,40

98.207,78

13

Stanovanje

1483-8-1(*)

Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto

117,00

186.982,38

14

Stanovanje

1483-471-5

Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto

85,50

141.900,08

15

Stanovanje

1483-471-1

Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto

85,40

141.760,58

16

Stanovanje

1483-461-1

Kandijska cesta 46, 8000 Novo mesto

85,40

141.760,58

17

Stanovanje

1456-81-9

Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto

42,70

90.464,22

18

Stanovanje

1456-81-5

Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto

42,70

90.464,22

19

Stanovanje

1456-53-3

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

63,40

136.623,20

20

Stanovanje

1456-53-18

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

38,00

85.082,38

21

Stanovanje

1456-53-13

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,80

133.124,00

22

Stanovanje

1456-53-11

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,00

45.607,41

23

Stanovanje

1456-53-1

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

36,60

89.065,00

24

Stanovanje

1456-53-4

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,90

141.724,38

25

Stanovanje

1456-53-17

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

38,20

88.164,84

26

Stanovanje

1456-53-5

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,80

141.523,85

27

Stanovanje

1456-53-10

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,80

47.437,83

28

Stanovanje

1456-53-19

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

36,50

85.512,20

29

Stanovanje

1456-53-2

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,00

132.135,15

30

Stanovanje

1456-53-8

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

38,20

88.164,84

31

Stanovanje

1456-53-14

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,80

141.523,85

32

Stanovanje

1456-53-9

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,80

43.971,64

33

Stanovanje

1456-53-22

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

36,60

89.065,00

34

Stanovanje

1456-53-16

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

61,90

141.724,38

35

Stanovanje

1456-53-20

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,80

47.437,83

36

Stanovanje

1456-53-12

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,80

47.437,83

37

Stanovanje

1456-53-21

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

62,20

133.868,71

38

Stanovanje

1456-53-15

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

19,80

43.619,20

39

Stanovanje

1456-53-7

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

38,00

87.741,62

40

Stanovanje

1456-53-6

Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto

38,50

93.604,28

 

Skupaj

 

 

2.328,30

4.324.478,32

 

 

Tabela B – zemljišča: 

 

Zaporedna številka

Opis

Parcelna številka

Katastrska občina

Površina v m2

Tržna vrednost v EUR

1

Zemljišče

258/37

1482 Ragovo

487,00

40.218,78

2

Zemljišče

258/38

1482 Ragovo

400,00

33.033,90

3

Zemljišče

258/40

1482 Ragovo

1.391,00

114.875,38

 

Skupaj

 

 

2.278,00

188.128,06

 

nazaj