vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 5. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

1. člen

V Odloku o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10, 77/10-teh.popr., 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 4/18 in 22/21) se v 2. členu pod naslovom C: MOSTOVI točka »6. Loški most« spremeni v  »6. Loška brv«.  

2. člen

2. člen se dopolni tako, da se pod naslovom C: MOSTOVI dodata dve točki z naslednjim besedilom:

»7. Julijina brv

8. Štukljeva brv.«.

3. člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen z naslednjim besedilom:

»Poimenovanja: 6. Loška brv, 7. Julijina brv in 8. Štukljeva brv se ne vpiše v evidenco registra prostorskih enot.«.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 007-0019/2023

Novo mesto, dne 5. 10. 2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj