vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

datum: 11. 10. 2023

Dolenjski uradni list 22 - 2023.

Na podlagi 124. v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne 5. 10. 2023 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (SDZN-2)

1. člen

V Odloku o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN, 102/12-DPN in Dolenjski uradni list, št. 24/22-UPB1) se za besedilom drugega člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:

»SDZN-2 vsebuje tekstualni del (odlok) in spremljajoče gradivo. Izdelan je v digitalni in analogni obliki. Grafični del ni predmet SDZN-2.

Spremljajoče gradivo SDZN-2 je sestavni del vezane mape SDZN-2 in vsebuje:

1.    Podatke iz prikaza stanja prostora

2.    Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

3.    Pravne in strokovne podlage

4.    Mnenja nosilcev urejanja prostora

5.    Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave

6.    Poročilo o sodelovanju z javnostjo

7.    Povzetek za javnost.

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563 0047/2022-2 z dne 30. 1. 2023 v postopku priprave SDZN-2 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave.«.

2. člen

Besedilo 17.b člena se spremeni tako, da se glasi:

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom

Na območju ZN ni opredeljenih omejitev, kot so poplavnost ali visoka podtalnica, erozivnost ter plazljivost terena.

Po potrebi se v fazi izdelave projektne dokumentacije zagotovi geološko-geotehnično poročilo oz. druge ustrezne raziskave tal, s katerimi se ugotovi stopnja tveganja za načrtovani poseg. Na podlagi poročila se izbere ustrezno temeljenje objektov, in sicer tako, da se zaradi posega v zemljišče ne bo sproščala erozija zemljine ali kako drugače ogrozila stabilnost zemljišča.

Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se upošteva projektni pospešek tal 0,275 g, določen za to območje v skladu z določili pravilnika, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost objektov. Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva določila predpisov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva pred potresom.

Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci se v objektih, določenih s predpisi, gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

V primeru izgradnje bencinskega servisa obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. V fazi priprave projektne dokumentacije se temu primerno načrtuje način gradnje ter predvidi ustrezne ukrepe za preprečevanje možnosti razlitja kakor tudi za ukrepe oz. posredovanje ustreznih služb v primeru razlitja.

Varstvo pred požarom na območju ZN se ureja v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali. Vse ureditve in objekti v okviru območja ZN morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo dopustne odmike od meje parcel in med objekti oziroma predpisane protipožarne ločitve. Zagotovi se neoviran in varen dostop z vozili za intervencijo ter delovne površine za intervencijska vozila oziroma razmeščanje opreme za gasilce. Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega vodovodnega omrežja s hidranti. Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«.

3. člen

V 20. členu se za prvim odstavkom dodajo naslednji odstavki:

»Na zemljiščih, namenjenih gradnji objekta 1, se do izgradnje bencinskega servisa dopusti ureditev parkirišča za osebna motorna vozila. Parkirne površine morajo biti od Ljubljanske ceste (zemljišče s parc. št. 675/12, k.o. 1454-Daljnji vrh) oddaljene vsaj 2,0 m, v vmesnem pasu pa se uredi zelena površina, ki je sestavni del ureditve parkirišča na gradbeni parceli.

Parkirišče se ozeleni skladno s splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki jih določa Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto. Zahtevano število dreves (glede na število parkirnih mest) se lahko uredi v obliki drevoreda na zeleni površini ob Ljubljanski cesti.

Zelena površina ima minimalno širino 2,0 m in se oblikuje:

  • kot drevoredna poteza z drevesi, ki imajo krošnjo najmanj 2,5 m nad višinsko koto površine za pešce ob Ljubljanski cesti ali
  • kot zeleni pas z nižjimi grmovnicami do višine 70 cm.

Zasaditev v največji razrasti ne sme segati v prosti profil cestnega telesa Ljubljanske ceste ter poslabšati preglednosti in varnosti v prometu.

Na južni polovici parkirišča se dopusti ureditev nadstrešnice za zaščito vozil, ki mora biti pritlična, z vseh strani odprta stavba, visoka največ 3,5 m, z ravno streho in atiko, ki ne presega 0,3 m. Največja dopustna površina fundusa nadstrešnice je 350 m2. Od zemljišča Ljubljanske ceste (parc. št. 675/12, k.o. 1454-Daljnji vrh) mora biti oddaljena vsaj 5,0 m.«.

4. člen

V 22. členu se za sedmo alinejo dodata osma in deveta alineja, ki se glasita:

  • »Odstopanje od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih pogojev za gradnjo, določenih v tem odloku, je mogoče tudi v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo oziroma pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju območja urejanja pojavijo utemeljeni razlogi in pridobijo nove rešitve, ki so primernejše in omogočajo racionalnejšo rabo prostora zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov.
  • Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju urejanja oziroma na sosednjih območjih, prav tako pa tudi ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.«.

5. člen
(nadzorstvo)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.

6. člen
(hramba SDZN-2)

Gradivo SDZN-2 se hrani v analogni in digitalni obliki na sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. Odlok se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in v prostorskem informacijskem sistemu.

 

 

 

Št. 350-0001/2023, ID 3425     

Novo mesto, dne 5. 10. 2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj