vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

datum: 18. 07. 2023

Dolenjski uradni list 20 - 2023.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Vavpotičeva v Novem mestu

 

 

1. člen

 (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je zasebni investitor, izdelovalec pa GPI d.o.o.. 

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) Območje načrtovanja z OPPN se nahaja v vzhodnem delu Novega mesta, v Bršljinu, in sicer v neposredni bližini poslovne cone Livada in Straške ceste ter na koncu Vavpotičeve ulice.

(2) Območje obsega približno 106 arov in zajema naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel: 5/1, 8/1, 8/7, 8/8, 8/9, 10/9, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 1054/12, 1055/1, vse k .o. 1455 - Bršljin.

(3) Gre za stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba predstavlja območje stanovanj SSv – urbana večstanovanjska pozidava, ZD – druge urejene zelene površine in PC – površine cest. Lokacijo predvidenega OPPN v naravi predstavljata pozidani del, kjer poteka gradnja dveh večstanovanjskih stavb, ter nepozidani travniški del.

(5) Območje zajema enote urejanja prostora oziroma njihove dele, in sicer: pretežni del izhodiščne enote urejanja prostora EUP NBŠ_22_OPPN, na manjšem delu tudi EUP NBŠ_21, zaradi urejanja infrastrukture pa so lahko tangirane še sosednje enote urejanja prostora, in sicer NGZ_11 na zahodu in NGZ_03_OPPN na severu.  

(4) Območje je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Namen priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za obstoječo in predvideno večstanovanjsko pozidavo, za parcelacijo območja in faznost gradnje, za zunanjo ureditev z zelenimi, parkirnimi in manipulativnimi površinami ter ureditev prometne, okoljske, energetske ter komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Za pozidavo lokacije so bile že izdelane strokovne podlage z variantnimi rešitvami, njihovo primerjavo in predlogom najprimernejše variante (GPI d.o.o., april 2023), ki se do priprave osnutka oziroma pridobitve prvih mnenj NUP lahko še dopolnijo, nato pa izbrana varianta dodela v okviru nadaljnjih faz OPPN.

(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in ostala strokovna gradiva: »Strokovne podlage za pripravo OPPN Vavpotičeva v Novem mestu« (GPI d.o.o., št. proj. P-2023/09, april 2023), »Občinski podrobni prostorski načrt Tisk Šepic ob Straški cesti (Dolenjski uradni list, št. 4/23), PID »Soseska Livada – objekt 1 in 2« (Formalle d.o.o., št. proj. 2198/21, maj 2023), PZI »Ureditev dostopne ceste in komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko območje ob Vavpotičevi ulici« (GPI d.o.o., št. proj. P-2020/27, maj 2022) in IZN »Priključek dostopne ceste na LZ 299251 za novo stanovanjsko območje ob Vavpotičevi ulici« (GPI d.o.o., št. proj. P-2020/24, junij 2021).

(3) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave OPPN ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.

(4) Skladno s 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

 

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

 

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0250/2023-2 z dne 24. 5. 2023 v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave.

 

7. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah:

 • izdelava predloga osnutka OPPN;
 • objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (7 dni);
 • izdelava osnutka OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN;
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega OPPN;
 • arhiviranje gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju: PIS).

 

8. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;  
 • za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
 • za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana.

(4) Če se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

9. člen

(način vključevanja javnosti)

 

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) seznani javnost, Krajevno skupnost Bršljin in lastnike zemljišč v območju urejanja s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v PIS.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo predloga osnutka na spletni strani občine ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v PIS in na spletni strani občine.

 

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira zasebni pobudnik.

 

11. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v PIS in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                       Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                               mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj