vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto

datum: 18. 07. 2023

Dolenjski uradni list 20 - 2023.

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. redni seji dne 13. 7. 2023 sprejel

O D L O K
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s  posebnim namenom
v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14) se v 2. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:

»Površine, ki jih opredeljujemo kot novomeški mestni gozd in so predmet razglasitve gozdov s posebnim namenom, predstavljajo gozdni kompleksi MESTNA HOSTA, PORTOVAL, RAGOV LOG, DRGANČEVJE, gozd ob potoku ŠAJSER, MAROF, ŽABJA VAS, MUHABER in ČEŠČA VAS, katerih skupna površina je 247,6438 ha, in sicer 47,1239 ha v Portovalu, 28,4394 ha v Ragovem logu, 70,6181 ha v Mestni hosti, 24,9599 ha v Drgančevju, 36,7741 ha ob potoku Šajser, 9,9626 ha na Marofu, 13,3360 ha v Žabji vasi, 2,4248 ha na Muhaberju in 14,0050 ha v Češči vasi.«

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko a) gozdni kompleks MESTNA HOSTA spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Bršljin – parcelne številke:

349/1, 350/1, 350/2 (pot), 350/3, 350/4, 350/5, 352/1 (pot), 374/1, 374/2, 376, 377/1, 377/2, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/1, 383/2, 409/1 (del), 410/1, 410/3, 410/4 (del), 412/1, 412/2, 412/3 (del), 413, 414/1 (del), 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 417/2, 418/1 (del), 418/2, 418/4 (del), 421/18 (del), poti: 1015/1 (del), 1016/1, 1016/2 (del), 1017/1, 1017/2, 1020/1, 1020/4 (del), 1023/1, 1024/1 (del), 1025/1 (del), 1025/2, 1026, 1028/2; skupna površina 69,3048 ha;

– KO Gorenja Straža – parcelne številke:

2066/1 (del), 2064/3 (del), 2059 (del);skupna površina 1,3133 ha;

skupna površina gozdnega kompleksa: 70,6181 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko b) gozdni kompleks PORTOVAL spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Šmihel pri Novem mestu – parcelne številke:

8/1 (del), 8/2 (del), 8/4, 8/5 (del), 8/6 (del), 8/7, 1106/1, 1106/3, 1107/1, 1122 (del), 1132/1 (del), 1132/2 (del), 1136/1, 1136/2, 1137/1, 1137/3, 1140/1, 1140/2, 1140/5, 1143/1, 1143/2, 1144, 1146/1, 1146/2, 1149/1, 1149/2, 1151, 1152, 1154/1, 1154/2, 1157/1, 1157/2, 1159, 1160, 1161, 1162, 1166, 1168, 1169/1, 1170, 1171, 1174, 1177, 1178, 1181, 1182/3, 1182/4, 1182/2, 1183/4, 1183/5, 1183/2, 1183/3, 1184/1, 1184/4, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222/1 (del), 1222/2, 1222/3, 1223, 1224, 1225, 1227/1, 1227/2, 1228/2, 1228/3 (del), 1336/1 (del – pot), 1337 (pot), 1338 (del – pot), 1339 (del – pot); skupna površina: 47,1239 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko d) gozdni kompleks DRGANČEVJE spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Ragovo – parcelne številke:

232/9 (del), 232/2 (del), 238/33, 238/38 (del), 1266/11 (del – pot); skupna površina: 24,9599 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko e) gozdni kompleks ob potoku ŠAJSER spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Smolenja vas – parcelne številke:

770/1, 770/3, 771/3 (del), 779, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 1801 (del), 1803 (del), 1837 (del), 1839 (del), 1841/1 (del), 1841/2, 1843/1 (del), 1843/2 (del), 1844 (del), 1846/1 (del), 1847/1 (del), 1847/2 (del), 1854/1 (del), 1886 (del), 1899/3, 1899/6 (del), 1900 (del), 1901/2, 1902/2, 1903/2, 1904/2, 1905/3, 1906/3 (del), 1921, 1923, 1924, 1925, 1926/1 (del), 1927 (del), 1928 (del), 1929/1 (del), 1930/1, 1932/1 (del), 1933/2, 1934/1, 1935/1, 1936/1 (del), 1937/1 (del), 1939 (del), 1941, 1940/2 (del), 1944, 1945/1, 1946/1, 1948/1, 1948/3, 1949/10 (del), 1949/4, 1949/6, 1949/7, 1949/8, 1950/1, 1950/2 (del), 1952, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1954, 1955, 1956, 1959, 1960 (del), 1963, 1964, 1965 (del), 1966 (del), 2187/2 (del – pot), 2197/1 (vodotok), 2197/3 (del - vodotok); skupna površina: 29,3945 ha;

– KO Ragovo – parcelne številke:

221/1, 221/2, 221/3 (del – pot), 223/3, 230/1 (del), 230/2 (del), 230/3 (del – pot), 232/12, 1344 (del – vodotok), 1235/4 (del – pot); skupna površina: 7,3796 ha;

skupna površina gozdnega kompleksa: 36,7741 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko f) gozdni kompleks MAROF spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Bršljin - parcelna številka:

888/16; skupna površina 1,4665 ha;

– KO Novo mesto - parcelne številke:

4/3, 6/5, 7/4, 71 (del), 141, 465 (del), 466/3, (del), 467/3 (del); skupna površina 8,4961 ha;

skupna površina gozdnega kompleksa: 9,9626 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko g) gozdni kompleks ŽABJA VAS spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Ragovo - parcelne številke:

290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 290/12, 290/13, 290/15, 290/16, 290/17, 290/19, 290/20, 290/22, 290/24, 290/25, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 403/1 (del), 404, 405, 407/1 (del), 408/1 (del), 414/1 (del); skupna površina 13,3360 ha;

V 2. členu se besedilo drugega odstavka pod točko i) gozdni kompleks ČEŠČA VAS spremeni tako, da se na novo glasi:

– KO Gorenja Straža - parcelne številke:

1673/3, 1675/3, 1686/2, 1690/2, 1692 (del), 1693/2 (del), 2104/1 (del), 2110/1 (del), 2115/1 (del), 2115/2, 2116, 2119, 2125 (del), 2126, 2127 (del), 2134, 2135, 2140, 2141, 2142/3, 2144, 2145/1, 2145/2, 2145/3, 2147, 2148, 2150/1, 2150/2, 2151 (del), 2166, 2169 (del), 2170 (del), 2174 (del), 2176, 2177, 2218/1 (del), 2219/1 (del); skupna površina 14,1452 ha;

skupna površina gozdnega kompleksa: 14,0050 ha.

 

2. člen

V 7. členu se drugi odstavek razdeli na dva ostavka in spremeni, tako da se nova odstavka glasita:

»Gradnja zidanih objektov v predmetnih gozdovih ni dovoljena, razen če je to potrebno za namene Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju.

Gradnja grajene javne infrastrukture in stavb (učne in rekreacijske poti, počivališča, razgledišča, lesena zavetišča, kurišča, itd.) ne sme grobo posegati v teren. Oprema, kot so informativne, usmerjevalne in izobraževalne table, elementi za posedanje in podobno morajo biti iz okolju prijaznih materialov (les kot prevladujoč material) in usklajeni s Katalogom urbane opreme za urejanje javnega prostora Mestne občine Novo mesto.«

 

3. člen

V 10. členu se na koncu prvega odstavka za zadnjo četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:

''- vnašanje tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst.''

 

KONČNA DOLOČBA

4. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 350-0003/2023

Novo mesto, dne 13. 7. 2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj