vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje projektov za dvig kakovosti življenja v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

datum: 26. 06. 2023

Dolenjski uradni list 19 - 2023

Mestna občina Novo mesto na podlagi 19. člena Koncesijske pogodbe za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, št. 3601-1/2013 z dne 1. 10. 2013, ter Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22) in Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 13/23), objavlja

  

JAVNI POZIV

za sofinanciranje projektov za dvig kakovosti življenja v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

 

 

PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvedbe projektov na področju širšega družbenega življenja, ki zajemajo šport, kulturo, humanitarnost in druge družbeno koristne namene, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto.

 

CILJI SOFINANCIRANJA

Namen javnega poziva je podpreti izvedbo projektov in aktivnosti, ki imajo pozitivne učinke na lokalno skupnost, prispevajo k dvigu kakovosti življenja v njej in nagovarjajo čim večje število občanov. Prek javnega poziva se lahko sofinancirajo programske aktivnosti (izvedbe prireditev in dogodkov ter drugih projektov, ki bodo prispevali k promociji občine ter obeleževanje obletnic, državnih in občinskih praznikov) in s tem povezani materialni stroški, aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin in s tem povezani materialni stroški, aktivnosti za zagotavljanje takojšnje pomoči prizadetim v različnih naravnih in drugih nesrečah in s tem povezani materialni stroški, nakup opreme, ki bo služila širši javnosti, izgradnja ali nadgradnja infrastrukture, ki je v uporabi širše javnosti ter druge sorodne, družbeno koristne aktivnosti.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javni poziv se lahko prijavijo:

  • pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),
  • fizične osebe,
  • prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

  

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša do višine 14.500,00 EUR.

 

KRITERIJI OCENJEVANJA

Višina odobrenih sredstev bo določena po predlogu komisije na podlagi naslednjih kriterijev:

 

ROK ZA ODDAJO VLOG TER PORABO SREDSTEV

Poziv je odprt od 26. junija 2023 do porabe sredstev. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec. Prijavo pošlje na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom: »Prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov za dvig kakovosti življenja v Mestni občini Novo mesto v letu 2023«.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

 

ODPIRANJE VLOG IN IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV

Vloge, prispele na poziv, odpira občinska uprava po vrstnem redu prispetja vlog. Ocenjevanje vlog bo izvedla občinska uprava najpozneje v 25 delovnih dneh po odprtju vlog. Odpiranje vlog ni javno. Mestna občina Novo mesto bo posamezne prijavitelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 60 dneh od odprtja njihovega vloge. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za leto 2023. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

DODATNA POJASNILA

Pristojni uslužbenec za dodatna pojasnila je vodja Kabineta župana Urban Kramar (tel. 07/39 39 204 ali urban.kramar@novomesto.si).

 

 

 

Številka: 092-0003/2023

Novo mesto, 26. 6. 2023

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj