vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 06. 2023

Dolenjski uradni list 18 - 2023.

Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20, 25/20, 14/21 in 9/22 ) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6.redni seji dne 8.6.2023 sprejel

 

 

ODREDBO O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

1. člen

 

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/21 in 24/22 – v nadaljevanju odredba) se v prvem odstavku 3. člena v tabeli v stolpcu Oznaka parkirnega območja pri besedni zvezi:

- S3 doda indeks 12 tako, da se glasi: »S31,12«.

 

2. člen

 

V prvem odstavku 3. člena odredbe se v tabeli v stolpcu Lokacija javnih prometnih površin:

 

  • pri coni 2, parkirnem območju P1-II črta besedna zveza »za objektom Dolenjske lekarne in«, tako da vsebina celice po novem glasi:

»Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne občine Novo mesto), območje ob Seidlovi cesti med OŠ Center, Športno dvorano Marof in Gimnazijo, parkirni prostori na Kettejevem drevoredu ob Seidlovi in Ljubljanski cesti za stavbo MO NM, ter parkirišče ob ulici Na Loko - pod Defranceschijevo ulico in parkirišča Koštialove ulice (med Koštialovo ulico in Prisojno potjo)«

 

  • pri coni 2, parkirnem območju PP črta beseda »deloma«, tako da vsebina celice po novem glasi:

»Območje zajema parkirne površine ob Kandijski cesti (parkirišče nekdanjega hotela Kandija), Trdinovi ulici (ob Novi Ljubljanski banki), parkirne prostore ob Dolenjskih lekarnah in bolnici (med Kandijsko cesto in Julijinem sprehajališču) in ob Železniški postaji Kandija, parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval, parkirne prostore v parkirni hiši Portoval in parkirne prostore Ob Težki vodi pri Kandijski cesti in del parkirnih prostorov ob Zdravstvenem domu Novo mesto9«

 

3. člen

 

(1) V prvem odstavku 3. člena odredbe se spremeni indeks 8, ki se nahaja v tekstualnem delu po tabeli, tako da po novem glasi:

»8 – parkirišče ob objektu Tržnica: parkiranje dovoljeno tudi s plačilom parkirnine, od  ponedeljka do petka, od 7.00 ure do 19.00 ure, in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure (parkirnina za vsako pričeto uro: 0,80 EUR).«

 

(2) V prvem odstavku 3. člena odredbe se po tabeli in tekstualnem delu doda indeks 12 z naslednjo vsebino:

»12 – podrejeno lahko v tej coni parkirajo stanovalci parkirnega območja 1-M2, ki so imetniki dovolilnic za parkirno območje 1-M2.«

 

4. člen

 

Spremeni se Priloga 1: Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali

se parkira z dovoljenjem za parkiranje.

 

5. člen

 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Številka: 007-0009/2023-4

Datum: 8.6.2023

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

PRILOGA 1 - Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali

se parkira z dovoljenjem za parkiranje

 

pregledna karta območij javnih parkirnih površin

 

nazaj