vodilna slika

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v plačni razred

datum: 03. 05. 2023

Dolenjski uradni list 14 - 2023.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22 in 25/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o spremembah Uredbe) izdajam naslednji

 

S K L E P 

o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v plačni razred 

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto se uvrsti v 51. plačni razred.

 

Sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Določitev plačnega razreda se uporablja od 1. 4. 2023.

Obrazložitev:

 

Zaradi realizacije 2. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) je bila za delovna mesta javnih uslužbencev plačne skupine B sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22).

 

Na podlagi petega odstavka 11. člena ZSPJS in 3. člena Uredbe župan Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe s tem sklepom uvršča delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto v 51. plačni razred s 1. 4. 2023.

 

 

Št. 014-0023/2023

Novo mesto, dne 24. 4. 2023

 

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

župan

nazaj