vodilna slika

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mestro

datum: 24. 04. 2023

Dolenjski uradni list 13 - 2023.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 5. redni seji dne 20.4.2023, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH IN SUBVENCIJI CENE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto določi višino subvencije cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske vode ter zaračunane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v mestni občini Novo mesto.

Prodajna zaračunana cena in višina subvencije izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:

  • za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo za leto 2023:

 Slika1

 

  • za uporabnike s pridobitno dejavnostjo za leto 2023 in vse uporabnike po 31. 12. 2023:

Slika2

 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike :

Slika3

 

Prodajna zaračunana cena in višina subvencije izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  

  • za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo za leto 2023:

Slika4

  • za uporabnike s pridobitno dejavnostjo za leto 2023 in vse uporabnike po 31. 12. 2023:

Slika5

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za vse uporabnike:

Slika6

 

Prodajne zaračunane cene začnejo veljati s 1.5.2023.

 

Št. 35415-0002/2023-7

Novo mesto, dne 20. 4. 2023

                                                                                                    

              mag. Gregor MACEDONI, l.r.

                                   ŽUPAN

 

nazaj