vodilna slika

Sklep o potrjenih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 04. 2023

Dolenjski uradni list 13 - 2023.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 5. redni seji dne 20. 4. 2023, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

 

SKLEP O POTRJENIH CENAH OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE  TER ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

Občinski svet potrjuje  potrjene cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

 

Potrjena cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

Slika1

 

 

Potrjena cena odvajanja  komunalne in padavinske odpadne vode:

Slika2

 

Potrjena cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

Slika3

 

Potrjena cena zbiranja in odvoza odpadkov za vse uporabnike:

Slika4

 

 

Št. 35415-0002/2023-6

Novo mesto, dne 20. 4. 2023

 

         mag. Gregor MACEDONI, l.r.

                        župan

 

 

 

 

 

nazaj