vodilna slika

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023

datum: 24. 04. 2023

Dolenjski uradni list 13 - 2023.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel

                         

 

O D L O K

 

O REBALANSU PRORAČUNA  

 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2023

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom se spremenijo določbe Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št.12/22), kot je navedeno v nadaljevanju.

 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

PRORAČUNA

 

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22), se 2. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

Slika1

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

 

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

3. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22) se 13. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»V letu 2023 se občina lahko zadolži do višine 5.700.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Mestna občina Novo mesto lahko v letu 2023 zadolži do višine razpoložljivega zadolževanja.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2023 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen

  • Zavod Novo mesto, ki se lahko zadolži do višine 485.000 EUR in
  • Javni stanovanjski sklad Novo mesto, ki se lahko zadolži do višine 100.000 EUR.«

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.

 

Številka: 410-0004/2022-8

Novo mesto, dne 20. 4. 2023

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj