vodilna slika

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022

datum: 24. 04. 2023

Dolenjski uradni list 13 - 2023.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18,195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2022

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022.

 

2. člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022.

 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v naslednjih zneskih:

 

Slika1

       

3. člen

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2022 v višini 493.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2023.

 

4. člen

 

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

5. člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 410-0002/2023

Novo mesto, dne 20. 4. 2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj