vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

datum: 20. 03. 2023

Dolenjski uradni list 12 - 2023.

Številka:               350-0001/2023

Datum:                 8. 3. 2023

 

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev

Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

 

 

1. člen

 (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SD ZN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD ZN je zasebni investitor, izdelovalec pa Biro 8K, arhitektura in prostor, Marija Prašin Kolbezen s.p.

(3) Identifikacijska številka SD ZN v zbirki prostorskih podatkov je 3425. 

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) Območje načrtovanja s SD ZN (v nadaljevanju: območje) se nahaja na severnem robu Novega mesta, znotraj obstoječega oskrbno-storitvenega centra med Dolenjimi Kamencami in Veliko Bučno vasjo, na katerem je v veljavi Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96, 57/09, 101/09-OPN, 80/12-LN in 102/12-DPN; v nadaljevanju: ZN). Območje na vzhodnem robu meji na Ljubljansko cesto (R3-651/0252), na katero se navezuje preko dveh cestnih priključkov.

(2) Predmet sprememb in dopolnitev ZN je del območja znotraj ZN velikosti 0,21 ha, ki zajema zemljišča s parcelnimi številkami 556/5, 556/12, 556/13, 675/11, 675/20, 675/21 in 675/24, vse k.o. Daljni vrh.

(3) Območje je v celoti stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo CD – območja centralnih dejavnosti in se nahaja znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako NBV_02_OPPN.

(4) Območje je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave SD ZN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Veljavni prostorski akt na območju načrtovanja predvideva izvedbo bencinskega servisa, za kar pa trenutno ni izkazane potrebe. V neposredni bližini se izvajajo raznovrstne dejavnosti, zato je do izvedbe bencinskega servisa načrtovana izvedba urejenega parkirišča z razsvetljavo, odvodnjavanjem, ekološkim otokom, talnimi označbami in zasaditvijo.

(2) Predmet SD ZN je sprememba določil tekstualnega dela ZN, tako da se omogoči gradnja parkirišča in da se določijo pogoji za njegovo izvedbo.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Pri pripravi SD ZN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.

(2) Strokovnih podlag za načrtovano spremembo ni potrebno izdelati, saj gre za veljavni prostorski akt, za katerega so bile strokovne podlage pripravljene v postopku njegove priprave. Načrtovana sprememba ne predstavlja posegov v prostor, ki bi imeli posebne vplive izven območja načrtovanja.

(3) V postopku priprave SD ZN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev, ki jih zagotovi pobudnik in naročnik priprave.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

SD ZN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

 

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563‑0047/2022-2 z dne 30. 1. 2023 v postopku priprave SD ZN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave.

 

7. člen

(roki za pripravo SD ZN in faze postopka priprave)

 

SD ZN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah:

 • izdelava predloga osnutka SD ZN;
 • objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (7 dni);
 • izdelava osnutka SD ZN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku SD ZN (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD ZN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu SD ZN (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga SD ZN;
 • druga obravnava in sprejem SD ZN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o SD ZN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega SD ZN;
 • arhiviranje gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju: PIS).

 

8. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • za področje cestnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 • za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;  
 • za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
 • za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za komunalne dejavnosti, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj.

(4) Če se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

9. člen

(način vključevanja javnosti)

 

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) seznani javnost in Krajevno skupnost Bučna vas s pričetkom postopka priprave SD ZN z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v PIS.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka SD ZN z objavo predloga osnutka na spletni strani občine ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka SD ZN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme SD ZN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v PIS in na spletni strani občine.

 

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)

 

Izdelavo SD ZN financira zasebni pobudnik.

 

11. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v PIS in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                       Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                               mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj