vodilna slika

Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Mestne občina Novo mesto

datum: 17. 03. 2023

Dolenjski uradni list 11 - 2023.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) in potrdila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izvolitvi za člana Občinskega sveta Mestne občina Novo mesto, št. 014-0016/2022 z dne 22. 2. 2023, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 9. 3. 2023 sprejel

 

 

S K L E P

o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Mestne občina Novo mesto

 

I.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

u g o t o v i,

da je članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Jožetu Kobetu,

z dnem 3. 1. 2023 zaradi odstopa prenehal mandat člana Občinskega sveta

Mestne občine Novo mesto.

 

II.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

p o t r d i

mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Silvu Mesojedcu,

kot naslednjemu na listi kandidatov stranke Konkretno,

do izteka mandatne dobe občinskega sveta.

 

III.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 900-0004/2023-28 (413)                                                                                                                  

V Novem mestu, dne 9. 3. 2023

 

 

 

 

                 župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                  mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                  

 

 

 

nazaj