vodilna slika

Merila za doloitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 03. 2023

Dolenjski uradni list 11 - 2023.

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 9. 3. 2023 sprejel

 

 

MERILA

 

ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLILNIH ORGANOV

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

  1. člen

 

Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Novo mesto za vse volitve in referendume, ki potekajo na območju Mestne občine Novo mesto, razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.    

 

    člen

 

Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zakonskem roku, pri čemer upošteva naslednja merila:

 

    člen

 

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom volilnih organov (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom) zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno nadomestilo v višini od 40 % do 80 % nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve.

 

    člen

 

Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 040-0002/2023

Datum: 9.3.2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj