vodilna slika

Sklep o spremembi in dopolnitvi javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta

datum: 02. 03. 2023

Dolenjski urani list 9 - 2023.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19)) in Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017-2020 (DUL št. 23/17) naslednji

 

 

 

SKLEP o spremembi in dopolnitvi

 javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta

 

 

Javni poziv za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta, objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si dne 26. 2. 2018 in v Dolenjskem uradnem listu (DUL, št. 4/2018) z dne 27. 2. 2018, ob upoštevanju že sprejetih sprememb in dopolnitev, kot izhaja iz Sklepa o spremembi in dopolnitvi javnega poziva št. 3520-21/2018-9, z dne 28. 8. 2018, objavljenega na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si dne, 30. 8. 2018, Sklepa o spremembi in dopolnitvi javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta št.3520-21/2018-11 z dne 5. 2. 2020, objavljenega na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si dne 10. 2. 2020 in v Dolenjskem uradnem listu (DUL, št. 3/2020) z dne 12. 2. 2020 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta št. 3520-21/2018-18 z dne 28. 2. 2022, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu (DUL, št. 9/2022) z dne 16. 3. 2022, se spremeni in dopolni tako, da se:

 

 

»Predmet javnega poziva (v nadaljevanju: poziv) je izbira stavb na območju starega mestnega jedra Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), za katere bo MONM dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove stavbnih pročelij v višini in pod pogoji določenimi s tem pozivom, in sicer v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 30. 11. 2023.«;

 

  • predmet javnega poziva spremeni tako, da se drugi  odstavek v tč. I. Predmet javnega poziva po novem glasi:

» Pojem stavbno pročelje je v tem javnem pozivu definiran kot zunanji, čelni in arhitektonsko poudarjen del stavbe, ki meji na ulični prostor in tudi zunanji del stavbe, ki iz  Kandijske ceste in Kandijskega mostu pomembno vpliva na značilni pogled na  mestno jedro.«

 

  • pozivno območje spremeni tako, da se v tretjem  odstavku v tč. I. Predmet javnega poziva na koncu tretjega odstavka doda novo alinejo z navedbo naslednjih objektov:

- »Breg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

in 24.«

 

  • določi nove datume za upravičene stroške investicije in izdajo zahteva za izplačilo sredstev sofinanciranja, tako da se zadnji odstavek v točki »II. Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja za sofinanciranje« nadomesti z naslednjo vsebino:

»Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. 1. 2022 in katere gradbena dela bodo dokončana do 30. 11. 2023. Investicija je lahko že zaključena pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za izdajo zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja za prijave na javni poziv v letu 2023 je 30. 11. 2023.«;

 

  • določi višino razpoložljivih sredstev za finančne spodbude za leto 2023, tako da se prvi odstavek v točki »IV. Višina  razpoložljivih  sredstev in maksimalna višina spodbude« nadomesti z naslednjo vsebino: »Sredstva za finančne spodbude za leto 2023 so določena v proračunu Mestne občine Novo mesto in sicer v Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (Dolenjski uradni list, št. 12/22) na proračunski postavki 18061012 – Oživljanje mestnega jedra, na kateri je za obnovo fasad namenjenih 20.000,00 EUR.«;

 

  • podaljša datum za vstop novega lastnika stavbe v postopek javnega poziva v primeru spremembe lastništva stavbe, tako da se v zadnjem odstavku točke »III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za sodelovanje na pozivu«, rok 1. 10. 2019 v primeru prijave na javni poziv v letu 2023 podaljša do 1. 10. 2023;

 

  • podaljša rok za porabo dodeljenih proračunskih sredstev v točki »IV. Višina razpoložljivih sredstev in maksimalna višina spodbude«, tako da se besedilo v predzadnjem odstavku nadomesti z naslednjo vsebino:

»Dodeljena proračunska sredstva po prijavi na javni poziv v letu 2023 morajo biti na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta porabljena v proračunskem letu 2023.

 

  • podaljša rok za oddajo vlog, tako da se v prvem odstavku v točki »VI. Rok za oddajo vlog« na koncu prvega stavka doda besedilo, ki glasi: » Zadnji dan za oddajo vlog za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij iz proračuna za leto 2023 je 30. 10. 2023.

 

  • določi nove roke za predložitev zahtevkov za izplačilo pridobljenih sredstev za sofinanciranje,  tako da se v tč. VIII. Zahtevek za izplačilo prvi odstavek nadomesti z naslednjo vsebino: »Upravičenec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje v letu 2023, je dolžan Mestni občini Novo mesto zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranja obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta (obrazec 7) predložiti najkasneje do 30. 11. 2023

 

Ta sklep se objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

Hkrati se objavi priložen čistopis besedila javnega poziva.

 

 

Številka: 3520-21/2018-27 (644)

 

Datum: 21. 2. 2023

 

 

 

 

 

 

mag. Gregor Macedoni

 

Župan, l.r.

 

 

 

 

 

 

Priloga :

1. Javni poziv za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta - čistopis za leto 2023

 

 

 

nazaj