vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v obstoječih večstanovanjskih objektih na območju naselja Novo mesto v letu 2023

datum: 02. 03. 2023

Dolenjski uradni list 9 - 2023.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB1, Dolenjski uradni list, št. 14/19), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (Dolenjski uradni list, št. 12/22) Mestna občina Novo mesto objavlja naslednji

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za sofinanciranje  izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v obstoječih večstanovanjskih objektih na območju naselja Novo mesto v letu 2023

 

 

 

I. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega poziva (v nadaljevanju poziv) je izbira stavb na območju naselja Novo mesto,  za katere bo MONM dodelila sredstva za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v višini in pod pogoji  določenimi s tem pozivom, in sicer  v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 30. 11. 2023.

Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir po tem pozivu so dvigala v obstoječih večstanovanjskih stavbah etažnosti najmanj P+3 z najmanj 20 stanovanji.

 

Gre za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir etažnim lastnikom  obstoječih večstanovanjskih stavb na območju naselja Novo mesto, ki želijo izboljšati bivalne razmere z izgradnjo dvigal v obstoječih  blokih, s poudarkom na izboljšanju življenjskih razmer  starejšim in drugim gibalno oviranim osebam.

 

 

II. UPRAVIČENCI

 

Upravičenci do javnih sredstev predvidenih s tem pozivom so etažni lastniki večstanovanjskih objektov na območju naselja Novo mesto, ki so že naročili izdelavo projektne dokumentacije s projektantsko oceno investicije v zvezi z izgradnjo dvigala, imajo za ta namen pridobljeno soglasje 75% etažnih lastnikov vseh stanovanj v tem objektu in sklenjen pisni dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z delitvijo stroškov izboljšave in lastništvom dvigala.

 

Upravičenost do sofinanciranja izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir bo ugotavljala  komisija, ki jo bo imenoval župan s sklepom.

Vloge bodo obravnavane po načelu sofinanciranje  izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir čim večjemu številu gibalno oviranih oseb v posameznem večstanovanjskem objektu. Prednost bodo imeli večstanovanjski objekti z večjim številom gibalno oviranih oseb oziroma večjim številom etaž in večjim številom stanovanj po strokovni presoji komisije.

 

Za gibalno ovirane osebe po tem pozivu se šteje osebe, ki bodo predložile Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  Slovenije o invalidnosti 1. stopnje.

 

 

III. UPRAVIČENI STROŠKI  SOFINANCIRANJA

 

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izgradnje dvigala z DDV z vsemi potrebnimi rušitvami in  novimi ureditvami po izvedenem posegu.

 

Upravičeni so stroški investicije, ki bo dokončana najkasneje do 30. 11. 2023 in so nastali po 1. 1. 2021. Za dokončanje investicije se šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za novozgrajeno izboljšavo oz. dvigalo.

Investicija je lahko zaključena že pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za izdajo zahtevkov za izplačilo sredstev sofinanciranja je 30. 11. 2023.

 

 

IV. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU

 

Upravičenci do sredstev sofinanciranja so etažni lastniki stavb na območju naselja Novo mesto, ki so fizične osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža investicije v izboljšavo,
 • imajo za investicijo v izboljšavo za odpravo arhitektonskih ovir pridobljeno soglasje 75% etažnih lastnikov vseh stanovanj v tem objektu ali. že sprejeti sklep o nameravani gradnji dvigala ali pravnomočno gradbeno dovoljenje ,
 • imajo sklenjen pisni dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z delitvijo stroškov izboljšave in ureditvijo solastniškega deleža na dvigalu, če so razmerja urejena drugače, kot to določa Stanovanjski zakon in podzakonski akti.

 

Vlogo na poziv lahko vložijo etažni lastniki, pooblaščenci ali upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s 1. odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nadaljnji). V primeru, da vlogo na poziv vloži upravnik, mora vlogi priložiti pooblastilo etažnih lastnikov ter pogodbo o upravljanju. V primeru, da je lastnikov več, pa stavba nima upravnika, je vlagatelj eden od lastnikov po pooblastilu ostalih lastnikov.

 

V kolikor pride po oddaji prijave na ta poziv do spremembe lastništva stavbe ali dela stavbe, ki je predmet sofinanciranja, lahko novi lastnik vstopi v postopek javnega poziva pod pogojem, da prejšnji lastnik poda pisno odstopno izjavo, s katero se strinja z vstopom novega lastnika v postopek, novi lastnik pa mora biti zemljiškoknjižni lastnik stavbe oz. dela stavbe, ki je predmet sofinanciranja in mora občini predložiti izpolnjeno dokumentacijo predvideno z drugo in tretjo alinejo prvega odstavka poglavja številka V.

Novi lastnik lahko vstopi v postopek predmetnega poziva v vseh fazah, vendar v primeru prijave na javni poziv v letu 2023 najpozneje do 1. 10. 2023. Za datum vstopa novega lastnika v postopek javnega poziva se šteje datum, ko novi lastnik predloži občini zahtevano izpolnjeno dokumentacijo in so kumulativno izpolnjeni vsi ostali pogoji predvideni z pozivom.

 

 

V. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN MAKSIMALNA VIŠINA SPODBUDE

 

Sredstva za sofinanciranje  izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir za leto 2023 v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (Dolenjski uradni list, št. 12/22 na proračunski postavki 18061014 Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir.

 

Sredstva za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir se vsakemu etažnemu lastniku dodeli ločeno, ob upoštevanju njegovega solastniškega deleža na stavbi, oz. dvigalu in s tem povezanega pripadajočega dela investicije v izboljšavo.

 

Višina finančne  spodbuda se določi na naslednji način:

 • 15% od vrednosti investicije z DDV se dodeli vsem etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskem objektu,
 • do največ 50 % sofinanciranja investicije oziroma do skupno največ 2.000 EUR so upravičeni tisti etažni lastniki, ki so na podlagi uveljavljanja pravic iz javnih sredstev  prejemniki denarnih transferjev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek) po  Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Navedeno dokazujejo s predložitvijo odločb Centra za socialno delo, izdanih  v letu 2023.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da zagotovljenih sredstev iz prvega odstavka te točke ne podeli in vse ponudbe zavrne oz., da višino sofinanciranja zniža proporcionalno  glede na zagotovljena proračunska sredstva.

 

V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali po predračunu ob oddaji vloge, se vrednost dodeljenih sredstev sofinanciranja temu ustrezno zniža. Če so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti kot je znašal predračun ob oddaji vloge, se dodelijo sredstva po izdanih sklepih o sofinanciranju izboljšave.

 

Dodeljena sredstva bodo nakazana na račun upravičenca po zaključku investicije na podlagi podanega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev na Obrazcu 4 in predloženih dokazil in sicer: gradbeno in uporabno dovoljenje za zgrajeno dvigalo, sklenjena pogodba z izvajalcem gradnje dvigala, končni obračun s popisom del in materiala za celoten obseg investicije po sklenjeni pogodbi in izdan račun s strani izvajalca gradnje dvigala. Nakazila se izvedejo 30 dni  od prejema popolnega zahtevka z vsemi navedenimi dokazili.

 

Dodeljena proračunska sredstva po prijavi na javni poziv v letu 2023 morajo biti na osnovi prejetih popolnih vlog porabljena v proračunskem letu 2023.

 

 

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Vloga je sestavljena iz dokumentacije, ki vsebuje OBRAZCE:

 • izpolnjen prijavni OBRAZEC 1: Vloga za sofinanciranje izboljšave za odpravo arhitektonske ovire v obstoječem večstanovanjskem objektu na območju Novega  mesta
 • izpolnjen OBRAZEC 2, s podatki o solastnikih, vrednosti investicije in delitvi stroškov investicije;
 • izjava o sprejemanju pogojev poziva in pozivne dokumentacije (OBRAZEC 3),

in naslednja DOKAZILA OZ. PRILOGE:

 • upravno overjene izjave najmanj 75% vseh solastnikov o nameravani gradnji dvigala (skladno z zahtevami veljavne zakonodaje) ali. že sprejeti sklep o nameravani gradnji dvigala ali pravnomočno gradbeno dovoljenje ,
 • pooblastilo etažnega lastnika oz. prijavitelja upravniku stavbe in ustrezno pogodbo o upravljanju, v kolikor se upravnik prijavlja na poziv v imenu etažnih lastnikov stavbe,
 • pooblastilo etažnega lastnika drugi fizični osebi, v kolikor bo prijavitelj za to pooblastil drugo fizično osebo;
 • izdelano DGD projektno dokumentacijo,
 • predračun predvidenih del v zvezi z gradnjo dvigala, v primeru že dokončane investicije pa pogodbo sklenjeno z izvajalcem del, končni obračun in račun izvedenih del.
 • Odločba ZPIZ o invalidnosti I. stopnje (v primeru, da so  etažni lastniki ali njihovi družinski člani, ki z njim prebivajo, invalidi I. stopnje)
 • odločbo CSD o denarnih transferjih v letu 2023 (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek) - v primeru dokazovana upravičenosti do največ 50 % sofinanciranja .

 

 

VII. ROK ZA ODDAJO VLOG

 

Pisne vloge je potrebno predložiti na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto  v naslednjih dveh rokih:

 • v prvem roku najkasneje do 1. 5. 2023 in
 • v drugem roku najkasneje do 1. 9. 2023.

 

Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – prijava - javni poziv za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir”.

 

Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.

 

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih vlagateljev, se zavržejo. Enako velja za vloge, ki ne bodo oddane v zaprtih ovojnicah z navedenim pripisom ter nazivom in naslovom vlagatelja.

 

 

VIII. ODLOČANJE V POSTOPKU POZIVA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA POZIVA

 

Komisija bo odpirala samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog - če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

Če bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog sama ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno nepopolna, bo imel prijavitelj možnost, da vlogo na poziv komisije dopolni v roku 30-ih dni.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati ocene vrednosti investicije v izboljšavo za odpravo arhitekturnih ovir.

 

Ne glede na prejšnji odstavek smejo prijavitelji izključno ob pisnem soglasju MONM popraviti očitne računske napake, ki jih komisija odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se ocenjena vrednost zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.

 

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo po pooblastilu župana na predlog komisije s sklepom odločila direktorica Mestne občine Novo mesto.

 

MONM bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega poziva najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.

 

Upravičencem do sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev sofinanciranja izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir oz. dvigala.

 

Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo na sklep o zavrnitvi oziroma zavrženju pri županu Mestne občine Novo mesto v roku 15 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom. Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.

 

 

IX. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO

 

Upravičenec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje v letu 2023, je dolžan Mestni občini Novo mesto zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranja izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir oz. dvigala na Obrazcu 4 z zahtevanimi dokazili predložiti najkasneje do 30. 11. 2023.   

 

Zahtevku je potrebno priložiti fotokopije naslednjih dokumentov:

 • gradbeno in uporabno dovoljenja za zgrajeno dvigalo,
 • sklenjeno pogodbo z izvajalcem gradnje dvigala,
 • končni obračun s popisom del in materiala za celoten obseg investicije po sklenjeni pogodbi in izdan račun s strani izvajalca gradnje dvigala.

 

 

X. DOSTOP DO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA POZIV

 

Dokumentacija za prijavo je ves čas dosegljiva na spletni strani MONM. Oseben prevzem dokumentacije je zainteresiranim vlagateljem omogočen v času uradnih ur na vložišču Mestne občine Novo mesto v pritličju objekta na Seidlovi cesti 1, 8000 Novo mesto.

 

 

 

XI. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom zainteresirani dobijo:

 • na naslovu: Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel. št.: 07 39 39 290;
 • po elektronski pošti na naslov: darja.plantan@novomesto.si

 

 Besedilo tega javnega poziva je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

 

Številka:  3520-0001/2022-13(644)

 

Datum:    20. 2. 2023

 

 

mag. Gregor Macedoni

 

Župan, l.r.

 

nazaj