vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

datum: 15. 02. 2023

Dolenjski uradni list 6 - 2023.

 

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

 

 

1. člen

 (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD OPPN je zasebni investitor, izdelovalec pa podjetje Topos, d.o.o. iz Novega mesta.

(3) Identifikacijska številka SD OPPN v zbirki prostorskih podatkov je 3404. 

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) G2-105, na odseku 0256 Novo mesto (Revoz) - Metlika. Obsega pretežni del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NRV_07_OPPN in manjši del EUP NRV_06. Na jugovzhodu in jugozahodu meji na območje OPPN za južno zbirno cesto, ki je v pripravi.

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče, v pretežni meri s podrobnejšo namensko rabo za razvoj gospodarskih con (IG), v manjši meri pa je območje prometnih površin (PC), površin centralnih dejavnosti (CD), urbane prostostoječe stanovanjske pozidave (SSs), drugih urejenih zelenih površin (ZS), drugih kmetijskih zemljišč (K2) in celinskih voda (VC).

(3) Območje obsega približno 5,7 ha in zajema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 519/1, 541/2, 1148/3, 543/31, 543/19, 543/30, 543/29, 1161/4, 546/2, 543/28, 543/27, 543/20, 543/26, 543/32, 543/25, 543/21, 543/22, 543/23, 543/9, 543/10, 543/8, 543/11, 543/1, 543/2, 1128/2, 544/4, 1221/15, 546/10, 543/24, 456/6, 456/17, 456/16, vse k.o. Gotna vas.

(4) Območje načrtovanja je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave SD OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

 

 

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Predmet SD OPPN je sprememba določil veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se omogoči gradnja poslovno-gospodarskih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto (Revoz) – Metlika.

(2) Predvidena je gradnja večjih nestanovanjskih stavb za potrebe sekundarnih in nekaterih terciarnih dejavnosti s spremljajočimi ureditvami znotraj gradbenih parcel (parkirišča, manipulacija, zelenice), ureditev zelenih površin, prometnih ureditev in ureditev komunalne, energetske in ostale infrastrukture.

(3) Predvidena je tudi rekonstrukcija glavne ceste, s katere bo v prvi fazi (do izgradnje južne zbirne ceste) dostop do območja SD OPPN in bo za ta namen izvedena prestavitev in rekonstrukcija priključka obstoječe javne poti JP 799557 na glavno cesto. Po izvedbi južne zbirne ceste bo primarni dostop na območje SD OPPN s krožnega križišča.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Pri pripravi SD OPPN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.

(2) Pri načrtovanju se upoštevajo Strokovne podlage za SD OPPN Poganci (Topos d.o.o., november 2022), strokovna gradiva za južno zbirno cesto v Novem mestu – Idejni projekt (GPI, d.o.o., št. P-2021/16, september 2022) in OPPN za južno zbirno cesto – v pripravi (GPI, d.o.o.) ter ostala relevantna gradiva.

(3) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

(4) V postopku priprave SD OPPN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev.

(5) Strokovne podlage, ki jih bo za pripravo SD OPPN treba izdelati, zagotavlja pobudnik in naročnik priprave.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

SD OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

 

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563‑0055/2022-2 z dne 6. 12. 2022 v postopku priprave SD OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave.

 

7. člen

(roki za pripravo SD OPPN in faze postopka priprave)

 

SD OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah:

 • izdelava predloga osnutka SD OPPN;
 • objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (najmanj 7 dni), možna pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (30 dni);
 • izdelava osnutka SD OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku SD OPPN (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD OPPN;
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu SD OPPN (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga SD OPPN;
 • druga obravnava in sprejem SD OPPN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o SD OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega SD OPPN;
 • arhiviranje gradiva in objava v prostorskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju: PIS).

 

8. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • za področje cestnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 • za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;  
 • za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
 • za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 • za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
 • za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;  
 • za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto;
 • Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj.

(4) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

9. člen

(način vključevanja javnosti)

 

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) seznani javnost in Krajevno skupnost Gotna vas s pričetkom postopka priprave SD OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v PIS.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka SD OPPN z objavo predloga osnutka na spletni strani občine za najmanj 7 dni ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka SD OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme SD OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v PIS in na spletni strani občine.

 

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN)

 

Izdelavo SD OPPN financira zasebni pobudnik.

 

11. člen

(razveljavitev sklepa o pripravi)

 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Dolenjski uradni list, št. 16/20).

 

12. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v PIS in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

Številka:          350-0021/2022

Datum:            14. 2. 2023

 

                                                                      

                                                                                       Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                               mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                

 

 

 

 

nazaj