vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto

datum: 13. 02. 2023

Dolenjski uradni list 5 - 2023.

Na podlagi 129. in 130. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) sprejme župan Mestne občine Novo mesto

 

 

 

S K L E P

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta

DOLB GG Novo mesto

 

 

 

1. člen

 (splošno)

 1. V skladu s tem sklepom se za umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije s pripadajočim distribucijskim sistemom pripravi občinski podrobni prostorski načrt DOLB GG Novo mesto (v nadaljevanju: OPPN).
 2. Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto, izdelovalec pa podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o, Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto.
 3. Sklep je pripravljen na podlagi pobude in predhodno izdelanih strokovnih podlag iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa.
 4. Priprava OPPN je skladna z usmeritvami za načrtovanje prostorskih načrtov in območij gospodarskega razvoja, ki jih v točki 7.1 določa Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto, ki je bil 11. 7. 2019 sprejet s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto št. 9001-6/2019 (v nadaljevanju: LEK MONM).
 5. Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih podatkov je 3351.

 

 1. 2. člen

(območje načrtovanja)

 1. Območje načrtovanja z OPPN (v nadaljevanju: območje OPPN) se nahaja v južnem delu Novega mesta, obsega prostor od Vrtnarskega centra GG Novo mesto, do Osnovne šole Šmihel, Varstveno delovnega centra, Doma starejših občanov Novo mesto in posameznih stanovanjskih stavb ob Smrečnikovi ulici.
 2. Območje OPPN okvirno obsega zemljišča in njihove dele s parcelnimi številkami 360/2, 360/3, 360/4, 361/20, 361/22, 361/23, 362/3, 362/5, 362/7, 362/8, 364/1, 364/3, 367/10, 367/11, 368/1, 370/4, 370/7, 370/8, 370/13, 370/16, 370/18, 370/21, 370/22, 372/1, 372/20, 372/21, 374/10, 374/3, 374/4, 374/9, 420/23, 431/1, 1278/1, 1289/5, 1290/1, 1292/3, 1458 in 1459, vse k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu, ki so po pogojih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: OPN) stavbna zemljišča v enotah urejanja prostora z oznakami NŠM_04, NŠM_05 in NŠM_06. OPPN posega na območje IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, SBv – Stanovanjske površine za posebne namene, CDi – Druga območja centralnih dejavnosti (območje dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa), SSs – Stanovanjske površine (urbana prostostoječa stanovanjska pozidava), PC – Površine cest, CD – Druga območja centralnih dejavnosti in PŽ – Površine železnic.
 3. Območje OPPN je določeno okvirno in se v postopku priprave OPPN lahko na podlagi strokovnih ugotovitev tudi spremeni z namenom, da se zagotovi celovita zasnova prostorske ureditve.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 1. Z OPPN se načrtuje umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali napravami za shranjevanje energije, v skladu s predpisi s področja energije in sicer:
 • umestitev kotlovnice z močjo 3100 kW za proizvajanje tople vode in soproizvodnjo (kogeneracijo) električne in toplotne energije na mestu obstoječega rastlinjaka na zemljišču s parc. št. 361/20, k.o. 1484-Šmihel pri Novem mestu z distribucijskim sistemom za prenos energije in
 • podrobnejša opredelitev in utemeljitev tehnologije ogrevanja za posamezne stavbe, ki bodo priključene na načrtovani distribucijski sistem za prenos energije.

 

4. člen

(sprememba prostorskih izvedbenih pogojev brez predhodne spremembe OPN)

 1. Z OPPN se na stavbnih zemljiščih površin za kmetijsko proizvodnjo v enoti urejanja prostora z oznako NŠM_06 dopusti gradnja proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije s pripadajočimi objekti in napravami za distribucijo energije po pogojih druge alineje prvega odstavka 130. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) brez predhodne spremembe OPN.
 2. Sprememba prostorskih izvedbenih pogojev brez predhodne spremembe OPN iz prvega odstavka tega člena je usklajena s cilji prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.

 

5. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 1. Pri pripravi OPPN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora.
 2. Strokovne rešitve za načrtovane prostorske ureditve morajo biti skladne z LEK MONM, pogoji Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 7/18 in 12/22),  pogoji Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), pogoji Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) in pogoji Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in energijo (Uradni list RS, št. 44/22).
 3. Pri pripravi OPPN se upoštevajo predhodno izdelane strokovne podlage, in sicer:
 • Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev za DOLB GG NOVO MESTO, ki jo je izdelal FIMA d.o.o., Otiški vrh 26c, 2373 Šentjanž Pri Dravogradu, št. proj. dok. F-50/22, julij 2022,
 • Delovna verzija osnutka OPPN, ki jo je izdelal GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, št. naloge P-2020/06, september 2022,
 • strokovne podlage in pogoji Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04) in Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel (Dolenjski uradni list, št. 29/19).
 1. Na podlagi desetega odstavka 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) je LEK MONM obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN. Za pripravo OPPN se izdelajo strokovne podlage s katerimi:
 • se ugotovijo in analizirajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za načrtovano prostorsko ureditev,
 • se ugotovijo problemi, razvojne potrebe in možnosti, stanje glede fizičnih lastnosti, prepoznavnih značilnosti in pravnega stanja prostora ter ranljivost prostora; ugotovijo se tveganja ter pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolja, pričakovani učinki na gospodarski razvoj in družbeno-socialno okolje ter analizirajo prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtovanih prostorskih ureditev,
 • se pripravijo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev in
 • se opravita vrednotenje in primerjava ali utemeljitev rešitev.
 1. Za pripravo OPPN se izdela geodetski načrt in elaborat ekonomike v delu načrtovanja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture. V postopku priprave se izdela okoljsko poročilo za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. V postopku priprave OPPN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev. Strokovne podlage, ki jih bo za pripravo OPPN treba izdelati, zagotavlja pobudnik in naročnik priprave.

 

6. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

7. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

 1. Na podlagi mnenja Zavod RS za ohranjanje narave, št. 3563-0058/2022-2, z dne 9. 12. 2022, OPPN verjetno ne bo pomembno vplival na varovana območja narave zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave ni treba izvesti.
 2. Na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 128. člena ZUreP-3 se za OPPN zaradi spremembe namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev po 130. členu ZureP-3 izvede celovita presoja vplivov na okolje.

 

8. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 1.       OPPN se izdeluje in pripravlja v naslednjih fazah:
 • osnova za OPPN za vključitev javnosti in nosilcev urejanja prostora;
 • objava osnove za OPPN na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti (7 dni);
 • izdelava osnutka OPPN s strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom (30 dni);
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN in mnenj o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe osnutka OPN na okolje (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila za javno razgrnitev (15 dni);
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni);
 • potrditev stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (10 dni);
 • pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN in ugotovitve ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi. (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (5 dni);
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava sprejetega odloka o OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega OPPN;
 • arhiviranje gradiva OPPN in objava v prostorskem informacijskem sistemu.

 

9. člen

(nosilci urejanja prostora)

 1. Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 • za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 • za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
 • za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
 • za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
 • za področje cestnega in železniškega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 • za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 • za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
 • Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne dejavnosti, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
 1. V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor;
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
 • Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • Gratel d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj.
 1. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

10. člen

(način vključevanja javnosti)

 1. Mestna občina Novo mesto s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Šmihel z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v PIS.
 2. Mestna občina Novo mesto vključi javnost:
 • v pripravo osnutka OPPN, z objavo Osnov za OPPN na spletni strani občine (najmanj 7 dni) ter pozivom javnosti, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči,
 • v pripravo dopolnjenega osnutka OPPN, z objavo gradiva na spletni strani občine, izvedbo javne obravnave in javne razgrnitve (najmanj 30 dni), ter pozivom javnosti, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.
 1. Mestna občina Novo mesto v postopek vključi lastnike stavb, za katere bo z OPPN predlagana podrobnejša opredelitev in utemeljitev tehnologije ogrevanja s priključitvijo na načrtovan distribucijski sistem energije. (Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, na spletni strani občine in v PIS.

 

 

 

11. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN, strokovnih podlag in okoljskega poročila financira pobudnik priprave.

 

12. člen

 

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in na spletni strani občine.

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                     Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                               mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj