vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

datum: 13. 01. 2023

Dolenjski uradni list 2 - 2023.

Mestna občina Novo mesto na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (Dolenjski uradni list, DUL, št. 12/22) objavlja

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva

v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

 

 

PREDMET SOFINANCIRANJA

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov in različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto in niso sofinancirani na drugih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto. Predmet javnega poziva ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

 

CILJ SOFINANCIRANJA

 

Namen javnega poziva je finančno omogočiti realizacijo javnih prireditev, drugih dogodkov ali proslav, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto, izdajo publikacij društev in organizacij, izvedbo humanitarnih in drugih dejavnosti. Skozi javni poziv se lahko sofinancirajo tudi šolska in druga tekmovanja, udeležbe učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali študijskih izmenjavah. Namen javnega poziva je spodbujanje izvedbe dogodkov, ki bodo popestrili raznolikost ponudbe v občini, projekte ali dejavnosti, ki bodo prispevale promociji občine v Sloveniji in tujini ter obeleževanje posebnih obletnic, državnih praznikov in občinskih spominskih dni.

Sofinancirani bodo projekti in dogodki, ki niso finančno podprti iz ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 

Na javni poziv se lahko prijavijo:

  • pravne osebe (prednostno nevladne organizacije) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
  • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mesti občini Novo mesto,
  • prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

 

SPLOŠNI IN PREDNOSTNI RAZPISNI KRITERIJI

 

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023, na podlagi katerega župan lahko po lastni presoji odobri sredstva v višini do 700,00 EUR brez strokovne komisije.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

 

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za županovo pokroviteljstvo, znaša do višine 30.000,00 EUR.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG TER PORABO SREDSTEV

 

Razpisni rok se prične 13. 1. 2023 in se zaključi 24. 11. 2023.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec. Prijavo pošlje na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto s pripisom: »Prijava na Županovo pokroviteljstvo 2023« do najkasneje 24. novembra 2023.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu mestne občine na naslovu  www.novomesto.si v rubriki Postopki, Uradne objave. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.

 

DODATNA POJASNILA

 

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali  sandra.borsic@novomesto.si).

 

ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV

 

Pristojni uslužbenec bo prispele vloge odpiral glede na prispelo število vlog (najmanj 10 v enem mesecu). Na podlagi županove odločitve bo občina prijavitelje s sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po obravnavi prijave.

 

 

Številka: 617-0001/2023

Novo mesto, dne 13. 1. 2023

 

 

      Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

 

nazaj