vodilna slika

Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 01. 2023

Dolenjski uradni list 2 - 2023.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US), 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi potrdila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, št. 041-0016/2022 z dne 9. 1. 2023 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 12. 1. 2023 sprejel

 

 

S K L E P

o potrditvi mandata

člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

potrdi mandat

člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Primožu Kobetu

 

kot naslednjemu kandidatu na Listi Gregorja Macedonija

za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na volitvah 2022.

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 900-0009/2022-21 (413)

Novo mesto, dne 12. 1. 2023

 

 

 

 

                                                                           Župan Mestne občine Novo mesto

                                                                                   mag. Gregor Macedoni l.r.

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj