vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023

datum: 04. 01. 2023

Dolenjski uradni list 1- 2023.

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 

 

 • Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
 • Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22),
 • Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.lRS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
 • Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
 • Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
 • Odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21),
 • Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP),
 • Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
 • Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11),
 • Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.41/07 – popr.61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/1239/1652/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/1754/1721/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk),
 • Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21, 196/21 ZDOsk, 15/22, 100/22-ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ) in
 • Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 (maj 2018)

 

objavlja  

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA DELA ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETA 2022, 2023 IN 2024 IN/ALI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA/-OV

ORGANIZACIJE OZ. POSAMEZNIKA ZA LETO 2023

 

1.Organizacija javnega razpisa

 

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023, v skupni višini za leto 2023 do 1.573.640 EUR. Za leto 2023 se javni razpis izvede za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov, in sicer:

 

A.        LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2023

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni program dela za leto 2023.

 

B.        NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2023

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

 

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen predlog, bo opredeljena na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih meril dobil posamezen predlog, obsega finančne konstrukcije ter zahtevnosti programa/projekta. V kolikor vlagatelj ne bo priskrbel podatkov za kakovostno ocenjevanje, razvidnih iz vloge in/ali zahtevanih dokazil in komisija opredeljenih kriterijev ne bo mogla oceniti (ker določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.

 

Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

 

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka odda eno vlogo oz. načrt dela za leto 2023 in/ali eno vlogo za enkratne projekte po posameznih področjih za leto 2023. Vlagatelj se lahko z istim področnim programom ali z istim novim, enkratnim projektom v letu 2023 prijavi le na eno področje delovanja.

 

2. Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2023 za naslednja področja delovanja:

 

A. kultura v skupni višini do 290.600 EUR,

B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 252.800 EUR,

Č. šport v skupni višini do 647.840 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000 EUR,

G. turizem v skupni višini do 20.000 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 25.000 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR.

 

2.1. A - Kultura

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje A - Kultura je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju kulture. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju kulture je pripomoči k delovanju le-teh ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju kulture se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Vsakoletne aktivnosti, ki so lahko podprte v okviru tega področja delovanja so:

 • vsakoletne kulturne aktivnosti oziroma redni in/ali obdobni kulturni projekti, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto,
 • ustvarjanje raznovrstnih programskih vsebin medijev ter
 • aktivnosti, namenjene vzdrževanju in skrbi za spominska obeležja v Mestni občini Novo mesto.

 

Mestna občina želi skozi javni razpis spodbujati mreženje med izvajalci v lokalnem prostoru ali na nacionalni in mednarodni ravni (povezave z različnimi kulturno-umetniškimi zvrstmi v glasbenem, plesnem, folklornem, literarnem, oblikovalskem, likovnem, fotografskem, filmskem izrazu). Več točk bodo dobile aktivnosti, ki bodo potekale na Glavnem trgu ali na lokacijah v neposredni bližini mestnega jedra (Rozmanova ulica, Muzejski vrtovi, Frančiškanski trg …), z namenom spodbujanja oživljanja mestnega jedra.

 

V okviru letnega programskega sofinanciranja oz. sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov na področju ustvarjanja programskih vsebin medijev se bo finančno podprlo omenjene vsebine, s katerimi vlagatelji posredujejo javnosti kakovostne programske vsebine skladno s 4. členom Zakona o medijih na eni strani in želijo doseči večjo ozaveščenost občank in občanov Mestne občine Novo mesto o dogajanju ter relevantnih aktualnih temah na drugi strani. V okviru programskega sofinanciranja Revije Rast bodo podprte humanistične, družboslovne in literarne vsebine oblikovane v tematskih številkah, ki bodo izhajale do petkrat letno.

 

Cilj sofinanciranja dela organizacij na področju vzdrževanja spominskih obeležij vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov in grobišč v Mestni občini Novo mesto je podpreti redno skrb za spominska obeležja na našem območju.

 

Namen sofinanciranja najemnin nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture v MO Novo mesto, je zagotavljanje sredstev za neprogramske stroške, povezane z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na področju kulture v Mestni občini Novo mesto, katerih ustanovitelj ni občina ali država in jim MONM ne more zagotoviti ustreznih prostorov za njihovo delovanje.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja A – Kultura v okviru letnega programa dela organizacije, namenjenih za letni program in nove oz. enkratne projekte na področju kulture v letu 2023, znaša skupno do višine 290.600 EUR. Od tega predvidoma za kulturne programe 165.000 EUR, za projekte 29.000 EUR, za vsebine medijev 56.000, za revijo Rast 25.600 EUR, za vzdrževanje spominskih obeležij 3.000 EUR ter za najemnine organizacij v javnem interesu 12.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju A - Kultura lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 ter izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • so pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ali organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in so registrirane v Mestni občini Novo mesto,
 • so fizične osebe, ki se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko ali posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture ter imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so kulturna društva oziroma predstavniki ljubiteljske kulture in posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko - likovna, glasbena, literarna, plesna, folklorna, gledališka, filmska, kulturno-dediščinska, arhitekturna dejavnost  (za prijavo letnih programov morajo biti registrirana v Mestni občini Novo mesto, za prijavo projektov so lahko registrirana tudi izven Mestne občine Novo mesto),
 • so zasebne organizacije, registrirane za kulturno dejavnost ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca (gledališki, glasbeni, plesni, filmski, literarni, multimedijski in dr. projekti) in so registrirane v Mestni občini Novo mesto.

 

Vsi vlagatelji, opredeljeni v alinejah od ena do štiri, morajo prijavljati aktivnosti, vezane na Mestno občino Novo mesto.

 

Za nove enkratne projekte na področju programskih vsebin medijev:

 • izdajatelji tiskanih medijev in elektronskih publikacij s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • izdajatelji radijskih in televizijskih vsebin s sedežem v Mestni občini Novo mesto.

 

Za nove oz. enkratne projekte na področju aktivnosti vzdrževanja in skrbi za spominska obeležja:

 • vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti na območju Mestne občine Novo mesto.

 

Do sofinanciranja niso upravičeni:

 • vlagatelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • poklicne kulturne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo (vrtci, osnovne šole, srednje šole, ipd.).

 

Zahtevana dodatna dokazila, povezana s področjem:

 • odločba o statusu v javnem interesu na področju kulture,
 • odločba o statusu samostojnega kulturnega ustvarjalca na področju kulture,
 • odločba/ pogodba o sofinanciranju iz državnih ali EU virov za program ali posamezni projekt (od leta 2020 dalje),
 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade.

 

2.2. Področje B – Mladina

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje B - Mladina je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju mladine. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju mladine je pripomoči k delovanju na področju mladinskega delovanja le-teh ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni načrt oz. nove, enkratne projekte na področju mladine se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Aktivnosti morajo vključevati dejavnosti iz področij:

 • preventive in izboljšanja zdravja ter dobrega počutja, duševnega zdravja in spolne vzgoje, telesne vadbe in zdravega načina življenja,
 • kreativnega ustvarjanja,
 • učinkovite izrabe prostega časa otrok in mladine v času šolskih počitnic,
 • pridobivanja neformalnih kompetenc in spodbujanja podjetništva med mladimi,
 • aktivnega državljanstva,
 • pridobivanja izkušenj mladih pri vodenju manjših projektov, ki bodo neposredno izboljšali pogoje življenja v njihovih krajevnih skupnostih (programske vsebine, infrastruktura bivanja …).

 

Sofinancirajo se le aktivnosti, ki vsebujejo dejavnosti iz vsaj enega od zgoraj navedenih področij.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja B – Mladina namenjenih za program in projekte na področju mladinskega delovanja v letu 2023 znaša skupno do višine 154.400 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju B - Mladina lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 ter bodo izvajali aktivnosti na področju dejavnosti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti. To so lahko:

 • mladinske organizacije,
 • organizacije za mlade – organizirane so kot društvo, zavod, ustanova ali zadruga
 • študentske in dijaške organizacije,
 • ostale nevladne organizacije (2. člen Zakona o nevladnih organizacijah), ki so registrirane in delujejo na področju mladine (razvidno iz odločbe o registraciji in/ali iz temeljnega akta).

 

Upravičeni vlagatelji morajo izpolnjevati tudi sledeče splošne pogoje:

 • sedež imajo v MONM in svojo dejavnost pretežno izvajajo na področju MONM,
 • večina aktivnih udeležencev v aktivnostih so mladi iz MONM,
 • imajo zagotovljene materialne zmogljivosti za uresničitev opredeljenih aktivnosti,
 • imajo izdelano kadrovsko shemo aktivnosti z vsemi sodelujočimi posamezniki,
 • zaprošen znesek sofinanciranja posamezne aktivnosti ne sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
 • imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MONM; vlagatelji, ki nimajo izpolnjenih vseh tekočih pogodbenih obveznosti, niso upravičeni do sofinanciranja s strani MONM v bodočih letih,
 • da se vloge nanašajo na aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa,
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki izvaja delo na področju mladine,
 • da imajo v temeljnem aktu opredeljeno, da izvajajo dejavnost na področju mladine,
 • vlagatelj, ki bo organiziral maturantsko parado mora ob prijavi predložiti tudi potrdilo šol o številu sodelujočih maturantov iz njihove šole.

 

Do sofinanciranja niso upravičeni:

 • vlagatelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo z mladino (vrtci, osnovne šole, srednje šole, ipd.).

 

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • pogodba o najemu/uporabi prostorov,
 • potrdilo (certifikat, diploma …), da je/so vodja/-e aktivnosti strokovno izobražen/-i in/ali usposobljen/-i za delo z otroki in mladino,
 • registracija (velja za organizacije, ki v letu 2022 niso bile sofinancirane s strani MONM),
 • statut (velja za organizacije, ki v letu 2022 niso bile sofinancirane s strani MONM),

 

2.3. Področje C – Socialno in zdravstveno varstvo

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje C – Socialno in zdravstveno varstvo je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področjih socialnega in/ali zdravstvenega varstva, preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti ter delovanja lokalnih medgeneracijskih središč. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju C – Socialno in zdravstveno varstvo je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju socialnega in zdravstvenega varstva se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

Vlagatelji, ki redno delujejo na področju socialnega in/ali zdravstvenega varstva, lahko vložijo vlogo tudi za to področje, če v okviru letnega programa dela izvajajo aktivnosti s katerimi preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov ter spodbujajo razvoj in promocijo zdravja in izvajajo aktivnosti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnih kroničnih bolnikov in uporabnikov posameznih zdravstvenih storitev. Usmeritve veljajo tako za aktivnosti vključene v letni program dela kot za morebitne nove oz. enkratne projekte.

 

Vsi vlagatelji, ki redno delujejo na področju izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti ter programov pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem prepovedanih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto, to prav tako opredelijo v okviru vloge za sofinanciranje letnega programa dela. Vse opredeljene aktivnosti morajo biti za uporabnike brezplačne. V ta namen bodo v letu 2023 podprti vlagatelji, ki se bodo s prijavljenim programom najbolj približali naslednjim ciljem:

 • preventivno delo v osnovnih šolah v MONM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol),
 • preventivno delo v srednjih šolah v MONM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol),
 • preventivna predavanja in delavnice za mladino izven šol ter odrasle,
 • izvajanje svetovalne dejavnosti pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
 • individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan od ponedeljka do petka),
 • individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan od ponedeljka do petka),
 • terensko delo z odvisniki izven svetovalnice (ulično delo, postpenalna obravnava ipd.),
 • sodelovanje z drugimi organizacijami na področju zasvojenosti (interdisciplinarnost programa),
 • osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti (članki in druge medijske objave, posveti …).

 

Vlagatelji z vzpostavljenimi lokalnimi medgeneracijskimi središči v MONM, ki ponujajo različne preventivne vsebine in aktivnosti, namenjene posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. lahko kot del vloge za sofinanciranje letnega programa dela opredelijo v okviru tega področja. Vse opredeljene aktivnosti morajo biti za uporabnike brezplačne. V ta namen bodo podprti vlagatelji, ki se bodo s prijavljenim programom najbolj približali naslednjim ciljem:

 • neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in/ali vzdrževanje socialne mreže,
 • vsebine, namenjene starejšim osebam za dvig kakovostnega in aktivnega staranja (vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj in vrednot na mlajše generacije, razvijanje potencialov starejših),
 • izobraževalne in praktične delavnice (dvig zdravstvene pismenosti, predstavitve različnih kultur, delavnice razvoja digitalne pismenosti …),
 • programi koordinacije in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše (informiranje, svetovanje, pomoč pri odpravljanju in preprečevanju socialnih stisk in težav).

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja C – Socialno in zdravstveno varstvo v okviru letnega programa dela organizacije, namenjenih za program in projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 252.800 EUR. Za aktivnosti   socialnega in/ali zdravstvenega varstva je predvidenih sredstev do višine 202.800 EUR (od tega za aktivnosti delovanja društev upokojencev 30.000,00 EUR), za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti 30.000 EUR ter za delovanje medgeneracijskih središč 20.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju C – Socialno in zdravstveno varstvo lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju oziroma so registrirane za izvajanje socialnega in zdravstvenega varstva. Upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti socialnega in zdravstvenega varstva morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • vlogo vlagajo za aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
 • aktivnosti izvajajo v MONM,
 • v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
 • imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje aktivnosti,
 • imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja aktivnosti,
 • imajo večletne izkušnje oz. reference na področju,
 • imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MONM.

 

Dodatno morajo upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti izpolnjevati naslednje pogoje:

 • program se izvaja za uporabnike iz MONM,
 • program je na voljo uporabnikom vsak delovni dan, najmanj 6 ur,
 • program se na področju MONM izvaja kontinuirano najmanj 3 leta.

 

Dodatno morajo upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti v medgeneracijskih središčih izpolnjevati naslednje pogoje:

 • program se izvaja za uporabnike iz MONM,
 • program je na voljo uporabnikom vsak delovni dan, najmanj 4 ure,
 • program se na področju MONM izvaja kontinuirano najmanj 3 leta.

 

Za sofinanciranje se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s socialnim in zdravstvenim varstvom ter osnovne in srednje šole.

 

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • odločba o statusu v javnem interesu na področju socialnega varstva,
 • odločba o statusu humanitarne organizacije,
 • odločba o statusu invalidske organizacije,
 • dokazilo o vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij,
 • odločba/ pogodba o sofinanciranju iz državnih ali EU virov za program, reference delovanja organizacije (članki, priznanja, nagrade …).

 

2.4. Področje Č – Šport

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje Č – šport je finančno podpreti organizacije pri izvajanju letnega programa športa MONM in sofinanciranje strokovnih delavcev za delo z mladimi ter nove, enkratne projekte na področju športa. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju Č – Šport je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju športa se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja Č – šport v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in projekte na tem področju v letu 2022 znaša skupno do višine 647.840 EUR. Od tega predvidoma za aktivnosti športne rekreacije 22.840 EUR, za aktivnosti kakovostnega športa 70.000 EUR, za aktivnosti vrhunskega športa 3.000 EUR, za aktivnosti športa invalidov 5.000 EUR, za športne prireditve 102.000 EUR, za aktivnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 395.000 EUR, za aktivnosti prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 35.000 EUR ter za šport starejših 15.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju Č – Šport lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v MONM, druge organizacije, registrirane za opravljanje aktivnosti na področju športa ter društva invalidov, ki imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju oziroma so registrirana za izvajanje aktivnosti na področju športa. Upravičeni vlagatelji, ki izvajajo aktivnosti na področju športa morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • vlogo vlagajo za aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa,
 • imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo športne programe, namenjene občanom in občankam Mestne občine Novo mesto,
 • so registrirani najmanj eno (1) leto za izvajanje športne dejavnosti ali imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju športa,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in/ali strokovno usposobljenih delavcev v športu,
 • imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja aktivnosti,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in podpisane pristopne izjave članov,
 • redno letno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih,
 • imajo večletne izkušnje oz. reference na področju,
 • imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

 

Za posamezne vrste aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, morajo upravičeni vlagatelji poleg osnovnih določil Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17) izpolnjevati tudi druge pogoje:

 

 • Športna rekreacija:
 • društva izvajajo celoletne programe (najmanj 60 ur letno),
 • izvesti morajo najmanj 10 pohodov na leto (planinska in pohodniška društva),
 • program vodi strokovno izobražen in/ali strokovno usposobljen delavec.

 

 • Kakovostni šport:
 • društva imajo registrirane tekmovalce v najmanj treh (3) mlajših starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS - ZŠZ (mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, kadeti/nje in mladinci/ke),
 • imajo v vsaki vadbeni skupini kakovostnega športa vključenih najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v letu 2022 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema,
 • za vrednotenje kolektivnih športnih panog se upoštevajo državna prvenstva do tretjega nivoja tekmovanj v Republiki Sloveniji.

 

 • Vrhunski šport:
 • izvajalec ima v program vključene športnike s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda,
 • upravičeni vlagatelji so športna društva.

 

 • Šport invalidov:
 • izvajajo program v letnem obsegu najmanj 60 ur letno, program vodi strokovno izobražen in/ali strokovno usposobljen delavec,
 • strokovni delavec ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • strokovni delavec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • če program izvaja društvo invalidov, mora biti društvo vpisano v register invalidskih organizacij.

 

 • Športne prireditve:
 • prireditve niso šolska športna tekmovanja, tekme državnega prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja ter nastopi reprezentanc.

 

 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 • imajo registrirane tekmovalce v mlajših starostnih kategorijah (32. člen ZŠpo-1) uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS - ZŠZ (mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, kadeti/nje in mladinci/ke),
 • imajo najmanj v treh (3) starostnih kategorijah (v vsaki posebej) vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah,
 • za izvedbo dejavnosti na področju otrok in mladine zagotovijo strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo in/ali strokovno usposobljenost,
 • zagotavljajo strokovne delavce, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v sezoni 2022/2023 (do zaključka prvega razpisnega roka) nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.

 

 • Sofinanciranje strokovnih delavcev:
 • strokovni delavec je strokovno usposobljen in/ali strokovno izobražen,
 • je vpisan v razvid strokovno izobraženih in/ali strokovno usposobljenih delavcev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 • ima znanje slovenskega jezika na srednji ravni (velja za strokovne delavce, ki niso državljani RS),
 • strokovni delavci izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah tekmovalnega sistema NPŠZ, v olimpijskih športih v panogah iz 1. razreda športnih panog,
 • izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi, ki so v letu 2022 dejansko tekmovali v uradnem tekmovalnem sistemu NPŠZ,
 • društva bodo s strokovnim delavcem sklenila pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi oziroma o opravljanju strokovnega dela;
 • društva bodo predložila individualni triletni program za posamezno občinsko panožno šolo (za vsakega strokovnega delavca posebej), ki je namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in ga mora potrditi strokovna komisija. V individualnem programu morajo biti opredeljeni ime in priimek strokovnega delavca, program dela, cilji z merljivimi kazalniki, podatki o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa in strokovni kader. Iz programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine oz. starostne kategorije bo strokovni delavec dejansko vodil ter da bo 20 ur delovnega časa fizično prisoten na treningu starostnih kategorij, ki so navedene v opisu njegovega dela,
 • društva bodo pri izvajanju dejavnosti vključevala tudi druge strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo in/ali usposobljenostjo.

 

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 • izvajajo programe celoletne vadbe (najmanj 60 ur letno),
 • izvajajo počitniške programe,
 • izvajajo planinske izlete in pohode za mlade,
 • za izvedbo dejavnosti programa zagotovijo strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo in/ali strokovno usposobljenost.

 

 • Šport starejših:
 • izvajajo programe celoletne vadbe (najmanj 60 ur letno),
 • prednost pri sofinanciranju imajo društva upokojencev,
 • program vodi strokovno izobražen in/ali strokovno usposobljen delavec.

 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.

 

Za sofinanciranje se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s športom, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne organizacije ter ostale nevladne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje športnih dejavnosti.

 

Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni v svoje programe brezplačno vključevati socialno ogrožene otroke.

 

 1. Športna rekreacija:
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev (v primeru novega strokovnega delavca),
 • kopija Pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2022/2023) – obvezna priloga!

 

 1. Kakovostni šport:
 • seznam registriranih športnikov, potrjen s strani panožne zveze – obvezna priloga,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2022/2023) – obvezna priloga,
 • potrdilo o nastopu vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema v letu 2022 – obvezna priloga.

 

 1. Vrhunski šport: obvezna vsa dokazila
 • seznam vrhunskih športnikov z opredeljenimi uspehi,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • pogodbe o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2022/2023).

 

 1. Šport invalidov:
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • izpis iz registra invalidskih organizacij (velja za vlagatelje, ki v letu 2022 niso bili sofinancirani s strani MONM),
 • pogodba o uporabi/ najemu objekta za vadbo v letu 2023 (sezona 2022/2023) – obvezna priloga.

 

 1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 • seznam registriranih športnikov po posameznih starostnih kategorijah, potrjen s strani panožne športne zveze – obvezna priloga,
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev (v primeru novega strokovnega delavca),
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (velja za tujce),
 • podatki o kategorizaciji (perspektivni in mladinski razred) v letu 2022 – obvezna priloga,
 • pogodba o uporabi/najemu objekta za leto 2022, sezono 2022/2023 – obvezna priloga,
 • potrdilo o nastopu vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema v letu 2022 – obvezna priloga,
 • potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti delavca (za nove).                    

 

 1. Sofinanciranje strokovnih delavcev – priložiti v primeru novega strokovnega delavca:
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca,
 • potrdilo o vpisu v razvid strokovnih izobraženih/strokovno usposobljenih delavcev,
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (velja za tujce),
 • potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti delavca,
 • triletni program dela.             

 

 1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca)
 • kopija pogodbe o najemu/uporabi objekta za vadbo – obvezna priloga.               

 

 1. Šport starejših:
 • dokazila o usposobljenosti/izobrazbi strokovnega delavca (v primeru novega strokovnega delavca),
 • pogodba o najemu/uporabi objekta za vadbo za leto 2022 – obvezna priloga.

 

 1. Splošna dokazila:      
 • registracija za opravljanje športne dejavnosti – novi vlagatelji,
 • zadnja odločba UE NM iz registra društev – novi vlagatelji,           
 • odločba MIZŠ o statusu društva o delovanju v javnem interesu na področju športa – novi vlagatelji,
 • statut oz. temeljni akt vlagatelja, s katerim izkazuje, da izvaja športno dejavnost – novi vlagatelji,         
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni (področje A, A1), velja za tujce, novi strokovni delavci,
 • izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov – velja za vse vlagatelje,
 • izjava, da ima vlagatelj urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (seznam članov in kopije pristopnih izjav se hranijo na sedežu društva) – velja za vse vlagatelje,   
 • dokazilo (s spletne strani, FB, časopisov) o uradno objavljeni ceni športnega programa v letu 2022 – velja za vse vlagatelje.

 

Opomba: Dokazilo, ki velja za več področij, vlagatelj priloži samo enkrat!

 

2.5. Področje D – Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje D - Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto je finančno podpreti različne prireditve in dogodke, ki bodo potekali v Mestni občini Novo mesto v organizaciji različnih društev, zasebnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih organizacij, samostojno ali v soorganizaciji z Mestno občino Novo mesto. V vsebinskem smislu bodo prednostno obravnavani dogodki in prireditve, povezani s tradicionalnimi in etnološkimi značilnostmi lokalnega prostora (pustovanje, kresovanje, martinovanje idr.), večji festivalski in športni dogodki, večje družabne prireditve, dogodki in prazniki krajevnih skupnosti, novoletno obdarovanje otrok ter podobni večji dogodki v MONM.

Med prednostne kriterije sodi sofinanciranje večjih dogodkov z namenom, da se spodbudijo družabnost in kvaliteta bivanja v občini na večjih javnih odprtih prizoriščih kot so novomeški Glavni trg, Muzejski vrtovi, reka Krka, igrišča na Loki, Novi trg, park pred KC Janeza Trdine ali Park Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca ter prireditve in posamezni prazniki, ki potekajo v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto.

Pričakujejo se prijave organizatorjev, ki so sposobni samostojno, s tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ali projekt oziroma samostojno organizirati dogodke ter promocijsko dejavnost. Poudarek je na medgeneracijskem povezovanju, mreženju projektov ter prepletanju različnih dejavnosti in vsebin (športnih, kulturnih, zabavnih, družabnih, dobrodelnih ipd.).

Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju D – Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije oz. posameznike večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih dogodkov oz. prireditev je podpreti organizacije oz. posameznike pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju dogodkov in prireditev se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja D - Dogodki in prireditve v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 103.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju D - Dogodki in prireditve lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • društva s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,
 • podjetja in organizacije, registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne, vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven,

ki bodo prijavljene dogodke ali prireditve izvajali v Mestni občini Novo mesto.

 

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade.

 

2.6. Področje E - Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je finančno podpreti prevozne in druge materialne stroške društvom in organizacijam, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto ter načrtujejo gostovanje ali izvajanje medobčinskih in mednarodnih projektov v drugih krajih Slovenije ali v tujini. Sredstva so namenjena delnemu kritju potnih stroškov za gostovanja na nacionalni ali mednarodni ravni ali drugih materialnih stroškov (nočitve, zavarovanje opreme in dr.). Skozi razpis se lahko sofinancirajo projekti povezani s humanitarno dejavnostjo, kulturnimi in športnimi gostovanji ali tekmovanji, šolskimi državnimi ali mednarodnimi gostovanji in tekmovanji (udeležba učencev in dijakov) ter izvedba drugih oblik nacionalnih in mednarodnih projektov društev in drugih organizacij. Prednostno bodo obravnavana gostovanja v partnerskih mestih Mestne občine Novo mesto. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje je pripomoči k delovanju na tem področju ter organizacije oz. posameznike večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih dogodkov oz. prireditev je podpreti organizacije oz. posameznike pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje v okviru letnega programa dela organizacije namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 20.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju E – Medobčinsko in mednarodno sodelovanje lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • pravne osebe: društva, zavodi ter druge organizacije (prednostno bodo obravnavane nevladne organizacije), s sedežem v Mestni občini Novo mesto.

 

Neupravičeni vlagatelji so organizacije oz. posamezniki s posebnimi statusi, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.

 

2.7. Področje F - Delovanje ostalih društev in organizacij

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje F – Delovanje ostalih društev in organizacij je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področjih delovanja, ki se ne uvrščajo med ostala vsebinska področja zaradi posebne narave dela in dejavnosti. V redno delovanje tovrstnih organizacij sodijo raznovrstne dejavnosti, prireditve, projekti in programi (v nadaljevanju: dejavnosti), ki prispevajo k promociji in prepoznavnosti društev, organizacij in ljubiteljskih dejavnosti ter s tem tudi Mestne občine Novo mesto na posameznih družbenih področjih. Razpis na tem področju torej ni namenjen dejavnostim s področja kulture, športa, mladine, sociale, humanitarnih in gasilskih dejavnosti. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju delovanja ostalih društev in organizacij je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja F – Delovanje ostalih društev in organizacij, namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 25.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju F – Delovanje ostalih društev in organizacij lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto ter bodo dejavnosti izvajale na območju Mestne občine Novo mesto ali v drugih občinah in krajih z namenom promocije Mestne občine Novo mesto.

 

Neupravičeni vlagatelji so organizacije, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto ter poklicne javne, zasebne organizacije, gasilska društva in društva, ki so registrirana za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških, športnih, socialnih, humanitarnih, izobraževalnih in mladinskih vsebin.

 

Zahtevana dokazila, povezana s področjem:

 • reference in odmevnost delovanja organizacije ali posameznika, ki je član društva ali organizacije: vabila, članki, katalogi, priznanja, nagrade.

 

2.8. Področje G - Turizem

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja za področje G – Turizem je finančno podpreti turistične programe, produkte, javne prireditve in druge dogodke ter izdajanje publikacij za namene turistične promocije destinacije Novo mesto. Namen javnega razpisa je sofinanciranje turističnih projektov v Mestni občini Novo mesto, ki bodo pripomogli k višji stopnji prepoznavnosti posameznih turističnih točk na območju novomeške občine, zato se prednostno podpira takšne aktivnosti, ki so namenjene obiskovalcem od drugod. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju turizma se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

Prednost pri sofinanciranju bodo imele aktivnosti v sklopu letnega programa dela organizacije ter novi oz. enkratni projekti, ki bodo izkazovali povezanost vsebine predlaganega projekta oz. aktivnosti s programskimi sklopi, ki jih opredeljuje Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do 2030: 1. kulturna dediščina in kulturni turizem (arheološka dediščina, mestno jedro, objekti pomembnejše arhitekturne in zgodovinske dediščine); 2. aktivnosti v naravi in športni turizem (reka Krka, reka Temenica, Olimpijski center Novo mesto, Trška gora, Gorjanci, tematske poti, kolesarjenje), 3. kulinarika, cviček in turizem na podeželju (cviček in tradicionalna dolenjska kulinarika, visoka kulinarika).

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja G – Turizem, namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 20.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju G – Turizem lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • organizacije s sedežem v Mestni občini Novo mesto (društva, zveze, zasebni zavodi, podjetja), ki na območju Mestne občine Novo mesto izvajajo turistični projekt, ki promovira destinacijo Novo mesto,
 • organizacije, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto, a na območju Mestne občine Novo mesto izvajajo turistični projekt, ki promovira destinacijo Novo mesto,
 • krajevne skupnosti Mestne občine Novo mesto.

 

Neupravičeni vlagatelji so javni zavodi, ki delujejo na področja turizma.

 

2.9. Področje H - Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti izvedbo mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo Mestne občine Novo mesto in destinacije Dolenjska. Predmet sofinanciranja so množične športne, kulturne, turistične in druge prireditve z medobčinsko in mednarodno udeležbo, ki v Mestni občini Novo mesto ali v destinaciji Dolenjska (vodilne destinacije Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice) generirajo večje število nočitev in imajo pomen za turistično promocijo občine oziroma destinacije Dolenjska. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju organizacij prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve:

 • ki generirajo večje število nočitev in gostinskih storitev v Mestni občini Novo mesto oziroma v vodilnih destinacijah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice,
 • z bolj izraženo medobčinsko in mednarodno komponento (večje število medobčinskih in mednarodnih udeležencev in obiskovalcev),
 • ki bodo zagotovile večjo promocijsko aktivnost na ciljnih turističnih trgih in naslovile ključne ciljne skupine v tujini, ki izhajajo iz smernic, opredeljenih v Strategiji razvoja turizma Novega mesta,
 • ki se v večjem delu dogajajo na območju Mestne občine Novo mesto,
 • z večjim številom udeležencev,
 • z večjim številom obiskovalcev,
 • z izdelanim načrtom promocijske aktivnosti,
 • ki sovpadajo s smernicami iz Strategije razvoja turizma Novega mesta.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja H – Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 25.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju H – Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),
 • podjetje ali organizacija, registrirana za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti,
 • krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto.

 

Pričakujejo se prijave pravnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti in izvesti prireditev ter promocijsko aktivnost.

 

2.10. Področje I - Oživljanje mestnega jedra

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti programe in nove oz. enkratne projekte, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju oživljanja mestnega jedra, je pripomoči k njihovemu rednemu delovanju ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov teh organizacij je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah.

 

Predmet sofinanciranja so programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejem, živilski sejem, rokodelski sejem ...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana …), gostinstvo, kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost bodo imeli programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva.

 

Predmet sofinanciranja so programi, ki se bodo odvijali na zunanjih ali notranjih lokacijah na Glavnem trgu ali na drugih lokacijah v mestnem jedru v Novem mestu. Zaželeno je, da se programi odvijajo na lokacijah, ki omogočajo sodelovanje večjega števila občanov in obiskovalcev. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi na bolj izpostavljenih lokacijah, ki bodo dosegli večje število občanov in obiskovalcev.

 

Predmet sofinanciranja so programi, ki bodo kontinuirano trajali najmanj dva meseca. Kontinuirano delovanje pomeni najmanj 4 ponovitve določene aktivnosti v določenem časovnem obdobju. Zaželeno je večmesečno, sezonsko oziroma celoletno trajanje programa, s potencialom za večletno trajanje programa.

 

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi z daljšim trajanjem. Predmet sofinanciranja niso enkratni dogodki.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja I – Oživljanje mestnega jedra, namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 25.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju I – Oživljanje mestnega jedra lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • društva ali druge organizacije (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,
 • podjetja ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, gostinske, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje.

 

Javni zavodi se ne morejo prijaviti. Pričakujejo se prijave pravnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ter promocijsko dejavnost

 

2.11. Področje J - Okolje in prostor

 

NAMEN SOFINANCIRANJA

Cilji sofinanciranja za področje J – Okolje in prostor je finančno podpreti organizacije pri njihovem letnem delovanju oz. nove, enkratne projekte na področju okoljskih in prostorskih tem vezanih na Mestno občino Novo mesto. Namen sofinanciranja letnega delovanja oziroma izvajanja letnega programa organizacij na področju okolja in prostora je pripomoči k delovanju na teh področjih ter jih večletno podpreti pri doseganju zastavljenih ciljev ter kazalnikov. Namen sofinanciranja novih oz. enkratnih projektov je podpreti organizacije pri širjenju in uvajanju novih vsebin na območju Mestne občine Novo mesto. Z oddajo vloge za letni program dela oz. nove, enkratne projekte na področju okolja in prostora se vlagatelj zavezuje prispevati k doseganju strateških ciljev in postavljenih kazalnikov v Strategiji razvoja MONM do 2030 in v relevantnih področnih strategijah. Aktivnosti morajo vključevati dejavnosti iz področij:

 • ozaveščanja in promocije pozitivnih sprememb navad na okoljskem področju ter področju kakovostnega bivanjskega okolja,
 • participatornih aktivnosti razvoja politik na področjih okolja in prostora,
 • pridobivanja neformalnih kompetenc in spodbujanja socialnih inovacij na okoljskem in
 • prostorskem področju.

 

Sofinancirajo se le aktivnosti, ki vsebujejo dejavnosti iz vsaj enega od zgoraj navedenih področij.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje aktivnosti s področja J – Okolje in prostor, namenjenih za program in nove oz. enkratne projekte na tem področju v letu 2023 znaša skupno do višine 10.000 EUR.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Za aktivnosti na področju J – Okolje in prostor lahko vlogo za sofinanciranje letnega programa dela vložijo vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Prek vloge se oddaja letni načrt dela za leto 2023.

 

Vlogo za sofinanciranje novih oz. enkratnih projektov lahko vložijo novi vlagatelji in obstoječi vlagatelji, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022. To so lahko:

 • pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Novo mesto ter bodo izvajali dejavnosti na območju Mestne občine Novo mesto.

 

Neupravičeni vlagatelji so organizacije, ki nimajo sedeža v Mestni občini Novo mesto. Do sofinanciranja niso upravičene poklicne javne organizacije, ki delujejo na področju okolja in prostora ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.

 

3. Splošna določila javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. To velja za tekoče leto sofinanciranja, v primeru triletnega sofinanciranja programa dela pa lahko tudi za leta, za katera je pogodba o sofinanciranju sklenjena.

 

Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da vlagatelju po obravnavi vloge predlaga spremembo izbranega področja posamezne aktivnosti, v kolikor aktivnost po vsebini sodi v katero od drugih vsebinskih področij. Za morebitna dopolnila iz obrazca za predlagano področje se smiselno uporablja določilo o pozivu za dopolnitev nepopolnih vlog iz 8. točke tega besedila javnega razpisa.

 

Vlagatelj izpolni vse zahtevane podatke v vlogi/-ah glede na področja delovanja ter vlogo/-i odda v predpisanih razpisnih rokih. Oddaja vlog na morebitne dodatne razpisne roke bo možna glede na višino na prejšnjih rokih nerazdeljenih sredstev po posameznih področjih delovanja.

 

4. Obdobje za porabo sredstev

Proračunska sredstva v skladu z oddanim programom dela oz. projekti za leto 2023 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

 

5. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 4. 1. 2023 in traja do vključno 3. 2. 2023, do 23.59. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko vlagatelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 28. 4. 2023 do 26. 5. 2023, do 23.59 ali od 28. 8. 2023 do 29. 9. 2023, do 23.59. Vlogo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati javnega razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za oddajo vloge na dodatna dva roka. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

V kolikor se bo na dodatne roke uspešno prijavila organizacija, ki se je že v prvem roku uspešno prijavila na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

6. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • skupno Besedilo javnega razpisa,
 • digitalni vlogi za letni program dela in nove oz. enkratne projekte,
 • vzorec Pogodbe o sofinanciranju.

 

Vlagatelj mora za sodelovanje na javnem razpisu izpolniti in elektronsko oddati digitalno/-i vlogo/-i za letni program dela in nove oz. enkratne projekte. V okviru vloge mora priložiti vse priloge in dokazila, ki jih posamezno izbrano vsebinsko področje zahteva. Vloga za sofinanciranje programa dela organizacije oz. posameznika za leto 2023 in vloga za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023, mora biti oddana na predpisanih digitalnih vlogah. Vlagatelj lahko vlogo odda z digitalnim potrdilom. Če potrdila nima, po oddaji vloge v spletni platformi izpolni izjavo, ki jo natisne in odda v fizični obliki na vložišču MONM ali priporočeno po pošti (oboje na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto), najkasneje do zaključka javnega razpisa, to je 3. 2. 2023, do 23.59. Digitalna vloga mora biti izpolnjena skladno z navodili. Vlagatelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihova vloga štela za pravilno. Priponke zahtevanih dokazil morajo biti oddane v opredeljenih formatih, drugače se šteje, da niso pravilno priložene.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine www.novomesto.si.

 

Za potrebe informiranja o javnem razpisu bo izveden informativni dan in sicer v sredo, 25. 1. 2023 ob 14. uri, v sejni sobi na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto.

 

Z oddano vlogo na javni razpis se šteje, da je vlagatelj seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije, ki vsebuje pogoje razpisa in merila za ocenjevanje ter z njimi v celoti soglaša.

 

7. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vsak vlagatelj se lahko v okviru enega razpisnega roka prijavi zgolj z eno vlogo za letni program dela in/ali nove oz. enkratne projekte. Celotno zahtevano dokumentacijo, ki vsebuje vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do J), vlagatelj odda elektronsko prek vlog, dostopnih na www.novomesto.si. Vlagatelj lahko vlogo odda z digitalnim potrdilom. Če potrdila nima, po oddaji vloge v spletni platformi izpolni izjavo, ki jo natisne in odda v fizični obliki na vložišču MONM ali priporočeno po pošti (oboje na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto), najkasneje do zaključka javnega razpisa, to je 3. 2. 2023, do 23.59.

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane do vključno petka, 3. 2. 2023 do 23.59 za prvi razpisni rok, do vključno petka, 26. 5. 2023 do 23.59 za drugi razpisni rok ter do vključno petka, 29. 9. 2023 do 23.59 za tretji razpisni rok.

 

8. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavljata administrativna komisija in strokovna komisija, ki ju imenuje župan Mestne občine Novo mesto za vsa področja, ki so predmet javnega razpisa.

 

V posameznih razpisnih obdobjih se bodo obravnavale samo pravočasno oddane vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene podatke in priložena vsa zahtevana dokazila. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Vlagatelji se lahko prijavijo na naslednja razpisna roka. V primeru, da bodo vsa sredstva razdeljena na prejšnjih rokih, bo vloga s sklepom zavrnjena. Občina bo rezultate prijav na posamezne roke objavila na www.novomesto.si.

 

Administrativna komisija bo opravila pregled ustreznosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti vlog. Izvedla bo morebitne pozive k dopolnitvam v predpisanih rokih. O rezultatih svojega dela bo obvestila strokovno komisijo. Strokovna komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni vlagatelji in bodo popolne. Upravičen vlagatelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni vlagatelj v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do J). Vloge, ki jih ni vložil upravičen vlagatelj, se zavržejo s sklepom. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pisno pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, bodo vloge s sklepom zavržene.

 

Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter glede na strokovno presojo pripravila predlog izbire ter sofinanciranja programov in delovanja organizacij.

 

9. Končno poročilo

Vlagatelj končnemu poročilu priloži dokazila v višini dvakratnika deleža MONM (če delež MONM predstavlja 50 ali več %, vlagatelj priloži dokazila do celotne vrednosti programa). V dvakratniku deleža vlagatelj uveljavlja tudi posredne stroške oz. splošne stroške delovanja (10 % od dvakratnika deleža MONM), za katere ni potrebno prilagati dokazil in do 35 % prostovoljskega dela (od dvakratnika deleža MONM). Delo v obliki prostovoljskega dela bo MONM priznala, če je vlagatelj na dan oddaje vloge vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst. Morebitni preostanek prostovoljskega dela se lahko uveljavlja kot lastna udeležba, ki je vlagatelj ne uveljavlja pri MONM. Prostovoljsko delo se vpiše tako pod prihodke (lastna udeležba) kot tudi pod stroške dela. Ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela se vrednoti po ZProst za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. Prostovoljsko delo se v celoti evidentira v Obrazcu o evidentiranju in vrednotenju prostovoljskega dela, ki je del razpisne dokumentacije in se priloži končnemu poročilu. Za preostali del dvakratnika deleža vlagatelj priloži dokazila o plačilih stroškov, skladno z navodili v razpisni dokumentaciji. Dokazila o plačilih stroškov morajo glasiti na vlagatelja.

 

Stroški dela:

Če vlagatelj stroške dela uveljavlja pri MONM, se dokazujejo z dokazili o finančnih izdatkih v sklopu programa (npr. kopije računov, pogodbe o zaposlitvi, avtorske oziroma podjemne pogodbe, študentske napotnice itd.). Dokazila se priložijo končnemu poročilu. Dokazila o plačilih stroškov morajo glasiti na vlagatelja.

 

Neposredni programski stroški:

Upravičeni so tisti stroški, ki so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, nastanejo v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. Če jih vlagatelj uveljavlja pri Mestni občini Novo mesto, se dokazujejo z dokazili o plačilih. Potni stroški se dokazujejo z dokazili o plačilih. Dokazila o plačilih stroškov morajo glasiti na vlagatelja.

 

Posredni programski stroški:

Posredni stroški v višini 10 % od dvakratnika deleža MONM se avtomatsko priznajo v sklopu končnega poročila. Za te stroške končnemu poročilu ni potrebno prilagati dokazil o plačilih.

 

Izvajalec izstavi elektronski zahtevek:

 1. v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike (prek UJP), po oddaji vmesnega/ končnega poročila ali
 2. na obrazcu, ki bo na voljo v sklopu vmesnega/ končnega poročila.

 

10. Splošni in področni kriteriji ocenjevanja

Vloge se bodo vrednotile na podlagi splošnih in področnih kriterijev ocenjevanja. Na podlagi splošnih kriterijev se vrednoti vloga in delo organizacije oz. posameznika kot celota. Na podlagi splošnih kriterijev je možno prejeti največ do 100 točk. Točke, prejete na področju splošnih kriterijev, se vsakokratno prištejejo k posameznim vsebinskim področjem, na katerih se na podlagi področnih kriterijev točkujejo še prijavljeni področni programi. Skupno število vseh prejetih točk na posameznem vsebinskem področju tvori seštevek točk, prejetih na podlagi splošnih kriterijev (do 100) in točk, prejetih na podlagi posameznih področnih kriterijev. Višina odobrenih sredstev se opredeli po posameznih vsebinskih področjih po naslednjem ključu:

 

Delež doseženih od vseh možnih točk

Višina odobrenih sredstev

Manj kot 50 %

0 - 10 % zaprošenih sredstev

51 % - 60 %

11 % - 30 % zaprošenih sredstev

61 % - 70 %

31 % - 50 % zaprošenih sredstev

71 % - 80 %

51 % - 70 % zaprošenih sredstev

81 % - 90 %

71 % - 90 % zaprošenih sredstev

91 % - 100 %

91 % - 100 % zaprošenih sredstev

 

V primeru, da odobrena sredstva presežejo razpisana, se višina odobrenih sredstev sorazmerno zmanjša pri vseh vlogah z odobrenim sofinanciranjem. O natančni višini odobrenih sredstev znotraj posameznega doseženega razpona višine odobrenih sredstev na podlagi presoje vsebine vloge in poznavanja delovanja vlagatelja odloča strokovna komisija. Odločitev se obrazloži v odločbi o dodelitvi sredstev.

 

Splošni kriteriji ocenjevanja letnega programa organizacije in/ali novih oz. enkratnih projektov

 

Vloge za aktivnosti letnega programa za vsa izbrana področja bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:

 

 

Splošni kriteriji

Število točk

1.

Jasno in realno postavljeni cilji ter kazalniki, izkazana kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženih aktivnosti in/ali projektov

Skupaj do 50 točk

 

Cilji in kazalniki

do 10 točk

 

Kakovost aktivnosti

do 30 točk

 

Inovativnost in ustvarjalnost

do 10 točk

2.

Pomembnost, obiskanost aktivnosti oz. število uporabnikov

Skupaj do 15 točk

 

Pomembnost aktivnosti in/ali projekta za MONM

do 10 točk

 

Obiskanost aktivnosti oz. število uporabnikov

do 5 točk

3.

Finančna konstrukcija aktivnosti

Skupaj do 25 točk

 

Realnost finančne konstrukcije

do 5 točk

 

Delež sofinanciranja aktivnosti in/ali projekta s strani MONM pod 50 %

do 10 točk

 

Pridobljena nacionalna in/ali mednarodna sredstva

do 10 točk

4.

Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja

Skupaj do 10 točk

 

Organizaciji MONM ne sofinancira javnih del

do 2 točki

 

Organizaciji MONM ne omogoča brezplačne uporabe prostorov

do 2 točki

 

Organizaciji MONM ne omogoča subvencionirani najem

do 2 točki

 

Organizacija ni podprta preko drugih pozivov, razpisov MONM

do 4 točke

 

Organizacija lahko glede na kakovost pripravljene vloge doseže skupno največ do 100 točk pri ocenjevanju izpolnjevanja splošnih kriterijev ocenjevanja za sofinanciranje njihovega letnega programa in/ali predlaganega/-ih novega/-ih oz. enkratnega/-ih projekta/-ov na posamezen projekt.

 

Področni kriteriji ocenjevanja letnega programa organizacije

 

Področje A - Kultura

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 5 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu izdana s strani Ministrstva za kulturo (organizacija deluje v javnem interesu na področju kulture oz. posameznik ima status samostojnega kulturnega ustvarjalca)

Skupaj do 10 točk

6.

Aktivnosti bodo potekale tudi na Glavnem trgu oz. v mestnem jedru v Novem mestu

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje B – Mladina

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Vključevanje ranljivih skupin

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Projekt prispeva h kakovosti delovanja mladinskega sektorja v MONM

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju mladine

Skupaj do 5 točk

6.

Število uporabnikov, katerim so aktivnosti namenjene, je relevantno

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje C – Socialno in zdravstveno varstvo

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Vlagatelj ima ustrezne reference za kakovostno izvedbo aktivnosti (izvedene primerljive aktivnosti, prejeta priznanja, strokovna mnenja idr.), opredeljene aktivnosti pa izvaja že več let

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Aktivnosti in metode dela so nazorno predstavljene in omogočajo doseganje ciljev

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva / status invalidske organizacije

Skupaj do 5 točk

6.

Aktivnosti so uporabnikom dostopne vsaj 1x tedensko, 2 uri na teden in vsaj 8 ur mesečno

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje Č – Šport

 

Za vrednotenje in posledično razvrstitev vlagateljev v tri kakovostne razrede so bila uporabljena sledeča področna merila:

Merilo

Kriterij

Športni program

Konkurenčnost športne panoge - mednarodna razširjenost

-Panoga v programu poletnih in zimskih olimpijskih iger

-Panogo priznava MOK

-Panogo priznava GAISF (Globalno združenje mednarodnih športnih zvez)

0 – 50

0 – 25

0 – 10

Lokalni pomen športne panoge

Razdelitev v 3 skupine glede na lokalni interes in tradicijo

1. skupina: faktor 3

2. skupina: faktor 0,3

3. skupina: faktor 0,1

Razširjenost športne panoge

Število registriranih športnikov pri panožni zvezi (skupaj za panogo)

do 50 športnikov                       do 10 t

od 51 do 100 športnikov           do 30 t

od 101 do 150 športnikov         do 50 t

od 151 do 200 športnikov         do 70 t

nad 200 športnikov                   do 90 t

Uspešnost športne panoge

Število kategoriziranih športnikov (število športnikov se pomnoži s točkami)

mladinski razred x 2 t

perspektivni razred x 10 t

državni razred x 3 t

mednarodni razred x 15 t

svetovni razred x 20 t

olimpijski razred x 25 t

1. razred: atletika, gimnastika, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, rokomet, triatlon

2. razred: tenis, boks, golf, judo, smučanje, strelstvo, ples, šah, karate, tajski boks, kegljanje, planinstvo, šport invalidov

3. razred: badminton, jadralstvo, balinanje, avtomobilizem, letalstvo, baseball, softball, kick boks

 

V primeru, da se na javni razpisi prijavi športna panoga, ki ni vključena v zgoraj navedene razrede, se ta avtomatsko vključi kot panoga 3. razreda.

 

Za vrednotenje posameznih športnih programov bodo uporabljena sledeča merila:

Merilo

Število točk

Število točk

Število točk

 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Kakovostni šport, Šport invalidov

Vrhunski šport

Razred športne panoge:

1

2

3

 

 

do 100

do 50

do 20

 

 

do 100

do 50

do 20

 

 

-

Kompetentnost strokovnih delavcev

0-40

0-30

0-10

Konkurenčnost športne panoge

0-50

0-50

0-50

Lokalni pomen športne panoge

0,1 do 3

0,1 do 3

0,1 do 3

 

Število športnikov oz. razširjenost športne panoge

do 50 športnikov 0-10

od 51 do 100 športnikov do 30

od 101 do 150 športnikov do 50

od 151 do 200 športnikov do 70

nad 200 športnikov do 90

 

1 športnik = 1 točka

 

1 športnik = 1 točka

 

Uspešnost športne panoge

 

Mladinski razred do 10t

Perspektivni razred do 30t

 

 

Državni razred do 15t

 

MR do 35t, SR do 45t, OR do 55t

Uvrstitve na državnem prvenstvu

DP medalja ekipno/posamezno

1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto  5. mesto 6. mesto 7. mesto 8. mesto 9. mesto 10. mesto

EP/SP medalja

Olimpijske igre

Kolektivni/individualni šport

 

 

400/80

200/40

150/30

120/12

100/10

90/8

80/6

60/4

40/2

20/1

 

 

Kolektivni/individualni šport

 

 

600/100

200/40

150/30

120/12

100/10

90/8

80/6

60/4

40/2

20/1

 

 

 

Kolektivni/individualni šport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 700/do 900

do 1200

 

Za programe:

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna rekreacija,
 • šport starejših

se sredstva dodeljujejo na podlagi naslednjih meril:

Merilo

 

Točke

Cena športnega programa

Do vključno 25 €/na mesec/na udeleženca

0 - 40

Kompetentnost strokovnih delavcev

Strokovna izobrazba/ usposobljenost

0 - 30

Število vadečih

Velikost skupine (po veljavnih normativih)

0 - 30

 

Opomba: Posamezna skupina udeležencev šteje največ 20 vadečih. Vlagatelju se lahko sofinancira več skupin, če je večina udeležencev različnih, in le ena, če so udeleženci pretežno isti, pri obeh pa športne panoge različne.

 

Za program športne prireditve se sredstva dodeljujejo na podlagi naslednjih meril:

Merilo

Točke

Mednarodna oziroma lokalna odmevnost

0 -1500

Množičnost 

0 - 800

Raven prireditve

0 - 800

Ustreznost vsebine – pretežno športna

0 – 50

 

Dodatno se točkovanje ovrednoti tudi glede na koeficient športnega objekta. Pridobljene točke vsakega vlagatelja se na koncu pomnožijo s koeficientom športnega objekta, v katerem pretežno izvaja vadbo.

 

Za določitev število točk za objekte se uporablja KF po naslednji tabeli:

Pokrite vadbene površine:

KF

velika dvorana – površina nad 600 m2

4,5

kegljišče

1,5

mala dvorana - šolske telovadnice

1,5

strelišče

1

teniška igrišča

1,5

Odprte vadbene površine:

 

atletski stadion, smučarska proga, kolesarska steza

3

glavno nogometno igrišče

4,5

ostala nogometna igrišča

2,5

peščena igrišča, asfaltne površine, balinišče, narava, voda

1

 

Področje D – Dogodki in prireditve v Mestni občini Novo mesto

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu

Skupaj do 5 točk

6.

Aktivnosti bodo potekale tudi na Glavnem trgu oz. mestnem jedru in/ali na reki Krki.

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje E – Medobčinsko in mednarodno delovanje

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Gostovanje v partnerskem mestu

Skupaj do 5 točk

5.

Število vključenih udeležencev v gostovanje

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje F - Delovanje ostalih društev in organizacij

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Odmevnost in reference (članki, katalogi, priznanja, nagrade)

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega tudi občinsko raven

Skupaj do 5 točk

5.

Aktivnost društva pri uveljavljanju prepoznavne podobe Novega mesta in udeležbe na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter sodelovanje z občino.

Skupaj do 5 točk

6.

Število članov

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje G – Turizem

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Doseg oz. število uporabnikov/obiskovalcev

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Aktivnost prispeva k oživitvi mestnega jedra oz. poteka v njegovi neposredni bližini

Skupaj do 5 točk

5.

Aktivnost je povezana s Strategijo turizma v Mestni občini Novo mesto

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje H - Prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine

 

1.

Sovpadanje prireditve s Strategijo razvoja turizma v MONM

Skupaj do 5 točk

2.

Načrtovano število nočitev

Skupaj do 20 točk

3.

Načrtovano število udeležencev

Skupaj do 10 točk

4.

Načrtovano število obiskovalcev

Skupaj do 10 točk

5.

Mednarodna/medobčinska komponenta prireditve

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje I - Oživljanje mestnega jedra

 

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost programa

Skupaj do 15 točk

2.

Trajanje programa

Skupaj do 15 točk

3.

Načrtovano število uporabnikov programa

Skupaj do 15 točk

4.

Raven prijavljenega programa presega občinsko raven

Skupaj do 5 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

Področje J - Okolje in prostor

1.

Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost aktivnosti

Skupaj do 20 točk

2.

Doseg oz. število uporabnikov/obiskovalcev

Skupaj do 5 točk

3.

Kontinuiteta in večletna tradicija delovanja

Skupaj do 10 točk

4

Projekt prispeva k dvigu stopnje participacije zainteresiranih javnosti

Skupaj do 5 točk

5.

Projekt vključuje aktivnosti za dosego pozitivnih sprememb navad v Mestni občini Novo mesto

Skupaj do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 50 točk

 

 

11. Dodatne informacije

Pristojne uslužbenke za podajanje informacij in pojasnil:

 • za področja kulture, dogodkov in prireditev, oživljanja mestnega jedra, delovanja drugih društev in organizacij, okolja in prostora: mag. Sandra Boršič (07 39 39 253, sandra.borsic@novomesto.si),
 • za področji socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič (07 39 39 250, mateja.jeric@novomesto.si),
 • za področji mladine in športa: Ivica Menger (07 39 39 211, ivica.menger@novomesto.si),
 • za področje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, turizma in prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine: mag. Nataša Jakopin (07 39 39 239, natasa.jakopin@novomesto.si).

 

12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog izvede administrativna komisija najpozneje v osmih dneh. Ocenjevanje vlog bo izvedla strokovna komisija najpozneje v 25 delovnih dneh po posameznem razpisnem roku. Obravnava vlog ni javna.

 

Mestna občina Novo mesto bo vlagatelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od posameznega razpisnega roka. Izbrani vlagatelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju programov za leto 2023 in/ali enkratnih projektov za leto 2023. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

 

Številka: 617-0042/2021

Novo mesto, dne 4. 1. 2023

 

župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.  

nazaj