vodilna slika

Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za določitev osnovne plače

datum: 02. 12. 2022

Dolenjski uradni list 29 - 2022

 

V skladu z 11. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/1059/1085/10107/1035/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/1325/14 – ZFU, 50/1495/14 – ZUPPJS15, 82/1523/17 – ZDOdv, 67/1784/18204/21 in 139/22) in Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/174/1830/18116/21180/2129/2289/22 in 112/22) in soglasjem Ministrstva za okolje in prostor, št. 01400-8/2022-2550-2 z dne 9. 11. 2022, izdajam

 

S K L E P 

o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za določitev osnovne plače

 

  1. Delovnemu mestu direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, katerega ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, se določi 46. plačni razred.

 

  1. Sklep prične veljati dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/1059/1085/10107/1035/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/1325/14 – ZFU, 50/1495/14 – ZUPPJS15, 82/1523/17 – ZDOdv, 67/1784/18204/21 in 139/22) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/174/1830/18116/21180/2129/2289/22 in 112/22) ter soglasja Ministrstva za okolje in prostor, št. 01400-8/2022-2550-2 z dne 9. 11. 2022, je župan Mestne občine Novo mesto odločil kot izhaja iz izreka tega sklepa.

 

Številka: 014-0036/2022-4

Datum:   1. 12. 2022

 

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                 župan

                                                                                                    

nazaj