vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1 (SD OPPN 1)

datum: 01. 12. 2022

Dolenjski uradni list 28 - 2022.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 28. 11. 2022 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Bučna vas – vzhod/1 (SD OPPN 1)

 

 

1. člen

 (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1 (Dolenjski uradni list, št. 8/15) – SD OPPN 1.

(2) Pobudnik, ki je tudi naročnik, izdelave SD OPPN 1 je zasebnik, izdelovalec pa podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. Novo mesto.

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) Območje SD OPPN 1 se nahaja v severnem delu naselja Novo mesto in jugovzhodnem delu stanovanjske soseske Velika Bučna vas. Večji del obsega enoto urejanja prostora (EUP) z oznako NBV_03_OPPN, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas – vzhod/1, manjši del pa sega v EUP NBV_13 in se z ureja Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju OPN).

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče s podrobnejšimi namenskimi rabami: SSv – urbana večstanovanjska pozidava, SSo – urbana stanovanjska pozidava raznolike tipologije, SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava, ZD – druge urejene zelene površine in površine cest (PC).

(3) Območje SD OPPN 1 obsega približno 2,5 ha in zajema naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel: 726/3, 724/3, 725/2, 724/1, 725/1, 726/1, 724/4, 726/4, 1147/1 727/1, 730, 731/2, 732/3, 732/4, 752, 735/1, 735/2, 749/9, 763, vse k.o. Daljnji vrh.

(4) Območje urejanja se lahko tekom postopka priprave SD OPPN 1 tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Predmet SD OPPN 1 je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za novo stanovanjsko pozidavo (večstanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in stanovanjske stavbe - dvojčki), zagotovitev potrebnih infrastrukturnih ureditev in obenem z novo prostorsko ureditvijo primerno zaokrožiti prostor in prispevati k boljši urbani podobi tega dela Novega mesta. Na območju SD OPPN 1, ki se v pretežni meri nahaja znotraj območja veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega Bučna vas – vzhod/1, je predviden razvoj urbane stanovanjske pozidave raznolike tipologije – SSo, kjer se smiselno upoštevajo podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za urbano prostostoječo stanovanjsko pozidavo – SSs in/ali urbano večstanovanjsko pozidavo – SSv.         

(2) Območje bo namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki so dopustne za podrobnejše namenske rabe SSv – urbana večstanovanjska pozidava in SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Za načrtovanje prostorskih rešitev se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1 in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Podlaga  za pripravo SD OPPN 1 so Strokovne podlage za pripravo SD OPPN 1, s predlogom zasnove organizacije prostora (GPI d.o.o., junij 2022), ki se do priprave osnutka oziroma pridobitve prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) lahko še dopolnijo.

(2) Pri izdelavi SD OPPN 1 se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in morebitna ostala strokovna gradiva.

(3) Skladno s 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

(4) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave SD OPPN 1 ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

SD OPPN 1 se skladno s 129. členom ZUreP-3 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

 

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja pristojnega Zavoda RS za varstvo narave št. 3563‑0033/2022-2, z dne 7. 7. 2022 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.

 

7. člen

(roki za pripravo SD OPPN 1 in faze postopka priprave)

 

SD OPPN 1se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in okvirnih rokih:

 • izdelava predloga osnutka SD OPPN 1;
 • objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti, pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) (30 dni);
 • izdelava osnutka SD OPPN 1;
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN 1 za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga SD OPPN 1;
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga SD OPPN 1;
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava odloka o SD OPPN 1 v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega SD OPPN 1;
 • arhiviranje gradiva in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.

 

8. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 • Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • T2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

(2) Če se v postopku priprave SD OPPN 1 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

9. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave SD OPPN 1 seznani javnost in Krajevno skupnost Bučna vas z objavo tega sklepa na spletni strani občine.

(2) Občina širšo javnost vključi v pripravo osnutka SD OPPN 1 z objavo gradiva na spletni strani občine za čas 30 dni ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka SD OPPN 1, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme SD OPPN 1 z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

 

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN 1)

 

Izdelavo SD OPPN 1 financira zasebni pobudnik.

 

11. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 


 

Št. spisa: 350-0009/2022 (615)                                                         

Novo mesto, dne 28. 11. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj