vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1

datum: 23. 11. 2022

Dolenjski uradni list 26 - 2022.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 11. 11. 2022 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Golišče – Stopiče /1

 

 

1. člen

 (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1 (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Pobudniki in naročniki izdelave OPPN so lastniki zemljišč na območju načrtovanja, izdelovalec pa je PROPLAN, Ivanka Kraljić s.p.

(3) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) vodi pod identifikacijsko številko 3265.

 

2. člen

(območje načrtovanja)

 

(1) (v nadaljevanju: območje)

(2) Območje je v celoti stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava in v manjšem delu PC - površine cest na južnem robu. Nahaja se znotraj Urbanističnega načrta Stopiče v okviru Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 24/22- UPB1; v nadaljevanju: OPN). Obsega osrednji del enote urejanja prostora z oznako STO_13_OPPN, ki določa obveznost priprave OPPN, zato gre za delni OPPN znotraj STO_13_OPPN.  

(3) Območje OPPN obsega 1,47 ha in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 497, 520, 524 (del), 525/1 (del), 501/1 in 501/2 (del), vse k.o. Stopiče.

(4) Območje se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni oz. razširi, v kolikor se bo to izkazalo za potrebno zaradi zagotovitve celovitih urbanističnih, funkcionalnih in prometnih ureditev ter ostalih ureditev gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

Predmet načrtovanja z OPPN je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za novo stanovanjsko pozidavo, vključno s potrebnimi infrastrukturnimi ureditvami. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora STO_13_OPPN v okviru OPN določajo, da se pozidavo zasnuje v obliki nizke do srednje gostote (pretežno individualne hiše, lahko tudi dvojčki ipd.). Objekti morajo biti usklajeno oblikovani in ne smejo biti previsoki ali preveliki. Pri načrtovanju se upošteva kakovostno avtohtono tipologijo objektov starega dela naselja Stopiče.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Za načrtovanje prostorskih rešitev se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile že izdelane za območje načrtovanja, in sicer: Strokovne podlage za OPPN Stanovanjska gradnja Golišče – Stopiče (PROPLAN, Ivanka Kraljić, s.p., oktober 2022), ki so izdelane v variantah ter Geološko-geotehnično poročilo za OPPN Stopiče (Geostern d.o.o., GG 52/21 JB, 7. 6. 2021).

(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in morebitna ostala strokovna gradiva.

(3) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

(4) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovijo pobudniki.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

6. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

 

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za ohranjanje narave št. 3563‑0029/2022-2 z dne 1. 7. 2022 v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.

 

7. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

OPPN

 • izdelava predloga osnutka OPPN;
 • objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti, pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) (30 dni);
 • izdelava osnutka OPPN;
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
 • izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN;
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN;
 • druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
 • objava odloka o OPPN v uradnem glasilu;
 • izdelava gradiva sprejetega OPPN;
 • arhiviranje gradiva in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.

 

8. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 5. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 6. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 7. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 9. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 10. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 11. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno);

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

9. člen

(način vključevanja javnosti)

 

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Stopiče z objavo tega sklepa na spletni strani občine.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo predloga osnutka na spletni strani občine za 30 dni ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani občine.

 

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financirajo zasebni pobudniki.

 

11. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS) in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 


 

ID prost. akta: 3265

Št. spisa: 35006-3/2019                                                        

Novo mesto, dne 11. 11. 2022                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj