vodilna slika

Odredba o dopolnitvah in spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

 

 

Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20, 25/20, 14/21 in 9/22 ) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 – UPB1) in je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 06. 10. 2022 sprejel

 

ODREDBO O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH

ODREDBE O IZVEDBENIH AKTIH K ODLOKU O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
 

 

1. člen

 

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/21 – v nadaljevanju odredba) se v prvem odstavku 3. člena v tabeli v stolpcu Oznaka parkirnega območja pri besedni zvezi:

 • S11 doda indeks 11 tako, da se glasi: »S1,11«,
 • M16 doda indeks 1 tako, da se glasi: »M11,6«,
 • M2 doda indeks 1 tako, da se glasi: »M21«,
 • P1 doda indeks 1 tako, da se glasi: »P11«.

 

2. člen

 

V prvem odstavku 3. člena odredbe se v tabeli v stolpcu Upravičenci in višina takse za izdajo posamezne vrste dovolilnice pri oznaki parkirnega območja:

 • M11,6 dopolni besedilo tako, da se za besedno zvezo »MESEČNA. 100 EUR« doda besedilo: »Stanovalci: LETNA:100 EUR, MESEČNA: 10 EUR«,
 • M21 spremeni višina takse za stanovalce tako, da se glasi: »Stanovalci: LETNA:100 EUR, MESEČNA: 10 EUR«,
 • P11 dopolni besedilo tako, da se za besedno zvezo »MESEČNA 100 EUR« doda besedilo: »Stanovalci: LETNA:100 EUR, MESEČNA: 10 EUR«,
 • AP in AP-III dopolni in spremeni besedilo tako, da se glasi: »Parkiranje z dovolilnico samo za avtobuse. Pravne osebe, samostojni podjetniki oz. izvajalci avtobusnih prevozov: Ena dovolilnica, ki vključuje do pet vozil (prenosljiva dovolilnica): LETNA:750 EUR, POLLETNA: 525 EUR, MESEČNA: 225 EUR; Dovolilnica za eno vozilo: LETNA:500 EUR, POLLETNA: 350 EUR, MESEČNA: 150 EUR.«.

 

 

3. člen

 

V prvem odstavku 3. člena odredbe se po tabeli :

 • pri indeksu 1 spremeni besedilo tako, da se glasi: »samo za stanovalce na tem območju s stalnim prebivališčem iz iste stanovanjske enote, in sicer eno dovoljenje za parkiranje v prvi coni (podrejeno* v coni 2-PP z izjemami: Zdravstveni dom Novo mesto, Dolenjske lekarne in Železniška postaja Kandija) in eno dovoljenje v parkirnem območju 2-PP, ki znaša: LETNA: 120 EUR in MESEČNA: 20 EUR. Pravico do pridobitve dovolilnice za stanovalce v tem območju imajo tudi tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji in prijavljenim začasnim prebivališčem v tem območju, vendar samo do pridobitve pogojev za prijavo stalnega prebivališča v tem območju, in sicer so upravičeni do pridobitve enega dovoljenja za parkiranje iz iste stanovanjske enote v prvi coni (podrejeno* v coni 2-PP z izjemami: Zdravstveni dom Novo mesto, Dolenjske lekarne in Železniška postaja Kandija) in do enega dovoljenja v parkirnem območju 2-PP, ki znaša: LETNA: 120 EUR in MESEČNA: 20 EUR.«,
 • doda indeks 11, ki se glasi: »stanovalci Glavnega trga lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje v coni S1 ali coni S2.«

 

 

4. člen

 

Ta  odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. 

 

 

 • 007-0012/2022
  Datum: 06.10.2022

 

 ŽUPAN

 Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

nazaj