vodilna slika

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 30. redni seji dne 6. 10. 2022, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH IN SUBVENCIJI CENE OSKRBE S PITNO VODO TER ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto določi višino subvencije cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske vode ter zaračunane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto.

Prodajna zaračunana cena in višina subvencije izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

  • za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo za leto 2022:

 

Slika1

 

  • za uporabnike s pridobitno dejavnostjo za leto 2022 in vse uporabnike za leto 2023:

 

Slika2

 

 

 

Prodajna zaračunana cena in višina subvencije izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

  • za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo za leto 2022:

 

Slika3

  • za uporabnike s pridobitno dejavnostjo za leto 2022 in vse uporabnike za leto 2023:

 

Slika4

 

Sklep začne veljati po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Št. 35413-0002/2022-6 (680)

Novo mesto, dne 6. 10. 2022

                                                                                                    

              mag. Gregor MACEDONI

                              župan, l.r.

nazaj