vodilna slika

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13111/1374/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/1615/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

 

 

ODLOK o spremembah

Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

 

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18-UPB1; v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu v prvem odstavku 5. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:

»5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

6. odlaganje ostankov obdelanih  komunalnih odpadkov«.

 

2. člen

 

V 24. členu odloka se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Obvezno gospodarsko javno službo obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov izvaja javno podjetje CERO-DBK d.o.o., obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov izvaja javno podjetje CEROD, d.o.o..«

 

3. člen

 (prehodno obdobje)

 

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 2. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.

 

4. člen

(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in upoštevaje področne predpise Mestne občine Novo mesto.

 

Št.: 354-0011/2022-4

Datum: 6. 10. 2022

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj