vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13111/1374/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/1615/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 13/18-UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

 

 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah

Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

    člen

 

Naslov Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14, Dolenjski uradni list, št. 26/17, 7/18, 25/20 in 15/22; v nadaljevanju: odlok) se spremeni, tako da se glasi: »Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto.«

 

    člen

 

V 4. členu prvega odstavka odloka se dosedanje točke 11., 12. in 19. ustrezno preštevilčijo, tako da postanejo 6., 7., in 8. točka.

 

    člen

          (pomen izrazov)

 

V 4. členu se v prvem odstavku odloka 8. točka, ki je na novo opredeljena s prejšnjim členom, spremeni tako, da se glasi:

»8. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih odpadkov.«

 

V 4. členu se v prvem odstavku odloka doda nova 9. točka, ki se glasi:

»9. CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«

 

 

 

 

    člen

 

V 1. členu, prvem in drugem odstavku 5. člena in 50. a členu odloka se besedilo »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih  komunalnih odpadkov«.

 

V 46. členu se v prvem odstavku v 4. alinei besedilo »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganje ostankov obdelanih  komunalnih odpadkov«.

 

5. člen

(izvajalec javne službe)

 

V 5. členu se v drugem odstavku odloka besedilo »sta javni podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi:

»so javna podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (za področje zbiranja in prevoza), CERO-DBK d.o.o. (za področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov) ter CEROD, d.o.o. (za področje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov)«.

 

6. člen

(izvajanje javne službe)

 

V 6. členu odloka se v 4. točki v drugi alinei za besedo »CeROD« doda tekst, ki se glasi:

»oziroma CERO-DBK«.

 

V 6. členu odloka se 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:

– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– odlaganje nenevarnih odpadkov,

– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«

 

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:

»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:

– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,

– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,

– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«

 

7. člen

(prehodno obdobje)

 

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 5. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.

Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

 

 

8. člen

(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

 

 

Št.: 35416-0005/2022-4

Datum: 6. 10. 2022

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj