vodilna slika

Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2023

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL, št. 12/22), 13. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), Odloka o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21), Strategije športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2030 in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 6. 10. 2022 sprejel

 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA

V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2023

 

 

Na podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategije športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2030 bomo z izvajanjem športnih programov športnih društev, Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) in drugih izvajalcev, z vzdrževanjem športnih objektov in posodabljanjem in urejanjem otroških in športnih igrišč zagotavljali izvajanje javnega interesa na področju športa. V letu 2023 bo MONM sofinancirala izvajanje programov športne rekreacije, športa starejših, vrhunskega športa, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter mednarodnih in lokalnih športnih prireditev, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, strokovnih delavcev za delo z mladimi, kakovostnega športa in športa invalidov, s krajevnimi skupnostmi bomo posodabljali in na novo opremljali obstoječa otroška in športna igrišča, zavod bo vzdrževal športne objekte z namenom zagotavljanja in spodbujanja pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

 

 

1 CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2023, SKLADNO S Strategijo ŠPORTA V MestnI občinI Novo mesto do leta 2030 in USMERITVAMI RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ŠPORTA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2023 (ReNPŠ14-23)

 

 

 1. Na osnovi sprejetega Odloka o proračunu občine za leto 2023 (DUL, št. 12/22) bomo Zavodu Novo mesto zagotavljali sredstva za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za blago in storitve, programe ter za investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture. 

 

 1. Skladno z Odlokom o ustanovitvi (DUL, št. 35/16) bo zavod koordiniral in izvajal športne programe in športne prireditve za vse starostne kategorije s ciljem povečanja deleža prebivalcev občine, ki so vključeni v redno ali občasno športno rekreativno vadbo, izvajal bo investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja, urejal in vzdrževal bo tudi otroška in športna igrišča v mestnih in primestnih krajevnih skupnostih.

 

 1. Mestna občina Novo mesto bo skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 sofinancirala športne programe izvajalcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, športa invalidov, športnih prireditev, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, vrhunskega športa, športne rekreacije in športa starejših.

 

 

Cilji letnega programa športa za leto 2023 so:

 

 • vključevanje vseh novomeških vrtcev v izvajanje programa Mali sonček,
 • sodelovanje vseh vrtcev v Mini olimpijadi,
 • sofinanciranje celoletnih in počitniških programov za otroke in mladino in zagotavljanje dodatnih ur prostočasne športne vzgoje otrokom in mladim v popoldanskem času,
 • zagotavljanje dostopne javne športne infrastrukture tako v pokritih objektih kot na zelenih javnih površinah,
 • zagotavljanje udeležbe vseh novomeških šol na šolskih športnih tekmovanjih,
 • informiranje in osveščanje o pomenu športnega udejstvovanja ter posledično spodbujanje udejstvovanja na športno rekreativnih prireditvah,
 • povečati delež športno dejavnih otrok in mladine in izboljšati njihovo gibalno zmogljivost,
 • sofinancirati strokovne delavce za delo z mladimi v kolektivnih in individualnih športnih panogah,
 • promocija in organizacija vodene vadbe na zunanjih vadbenih napravah,
 • boljša izkoriščenost zunanjih športnih površin,
 • povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih mlajših starostnih kategorij in v članskih kategorijah,
 • ohraniti oz. tudi povečati število vrhunskih športnikov,
 • vzpostaviti rekreativne programe za družine,
 • povečati delež športno aktivnih starejših občanov in invalidov,
 • povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

 

 

2 ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Izvajanje nacionalnega programa športa za predšolske otroke

 

 • ŠPORTNI PROGRAM »MALI SONČEK«

 

Otroci v vrtcu se bodo preko programa seznanili in naučili osnovne elemente športne vzgoje. Program, ki ga izvajajo vzgojiteljice v vrtcih, je prilagojen tudi za mlajše skupine saj vsebuje štiri stopnje, ki so vsebinsko in zahtevnostno prilagojene starosti - za starostno skupino od 2. do 3. leta (modri program), za otroke od 3. do 4. leta (zeleni program), otrokom od 4. do 5. leta starosti je namenjen oranžni program, za najstarejše od 5. do 6. leta pa rumeni program. V program se bodo vključila športna društva, ki bodo izvajala tiste aktivnosti, ki jih vrtci sami ne morejo. 

 

Trenutna vključenost: 88,5%, cilj 92% vključenost (do konca leta 2025) otrok, vpisanih v vrtce. Kazalniki: odstotek vključenih otrok v program.

 

 • NAUČIMO SE PLAVATI

 

Je program 10-urnih plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, ki je namenjen zadnji starostni skupini otrok iz vseh novomeških vrtcev. Po končanem tečaju bo zavod na podlagi rezultatov pripravil in podelil priznanja (Morski konjiček). Omenjena priznanja bo brezplačno zagotovil Zavod za šport RS Planica. Namen tečaja ni ocena in nagrada, temveč »srečanje z vodo« pod strokovnim vodstvom v času pred osnovno šolo. Za vse udeležence bo strošek koordinacije programa, uporabe bazena, strokovnega kadra (vaditelji plavanja in reševalec iz vode) ter prevoza na relaciji vrtec – bazen – vrtec, brezplačen.

 

Trenutna vključenost: 97,5%, cilj 97,7% vključenost (do konca leta 2025).

Kazalniki: odstotek vključenih otrok v program.

 

 

Tabela št. 1

Slika1

 

Izvajanje nacionalnega programa športa za osnovnošolske otroke

 

 • ZLATI SONČEK IN KRPAN

 

Programa Zlati sonček in Krpan povezujeta in nadgrajujeta redno delo športne vzgoje v vrtcih, v programa bodo vključeni vsi otroci iz osnovnih šol v občini. Programa sta mišljena kot protiutež prevelike skrbi družbe za tekmovalni šport in vrhunskost. Tukaj ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj otroka. Programa Zlati sonček in Krpan se bo udeležila večina otrok prvih treh razredov osnovnih šol. Izvajali jih bodo športni pedagogi v šolah, naloga zavoda pa je, da bo priskrbel brezplačno promocijsko gradivo (knjižice z nalepkami, značke, priznanja in medalje) s strani Zavoda za šport RS Planica, rekvizite, ki so potrebni za izvajanje, koordiniral pomoč športnim pedagogom pri izvajanju aktivnosti, če jih šole ne morejo same.  

 

Cilj: Zlati sonček 97% vključenost otrok, vpisanih v prvo triado, Krpan 78% vključenost otrok iz druge triade, in 100% vključenost osnovnih šol. Kazalniki: število in odstotek vključenih otrok, število vključenih šol.

 

Tabela št. 2

Slika2

 

 

 

Tabela št. 3

Slika3

 

 

Tabela št. 4

Slika4

 

 

 • PLAVALNE AKTIVNOSTI

 

V vseh plavalnih aktivnostih za osnovnošolce sodelujejo učenci in učenke osnovnih šol iz občine. V sklopu nacionalnega programa Naučimo se plavati pod okriljem Zavoda za šport RS Planica bodo učenci opravljali 10- (1. razred, če se šole odločijo) in 15-urne plavalne tečaje (neplavalci v zadnjem triletju, na pobudo šole) ter preverjanje znanja plavanja (vključeni vsi 6. razredi vseh osnovnih šol). Vseh devet osnovnih šol (OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel in OŠ D. Kette) bo opravljalo tudi 20-urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je del učnega načrta šole. Za vse učence osnovnih šol iz občine bo uporaba bazena in obvezna prisotnost reševalca iz vode brezplačna. Posamezne osnovne šole bodo same poskrbele za prevoz do bazena in za vodenje aktivnosti.

 

Predšolski otroci in učenci osnovnih šol, ki bodo uspešno opravili plavalni tečaj oz. preverjanje znanja plavanja, bodo s strani zavoda brezplačno prejeli knjižico programa Naučimo se plavati (predšolski otroci in učenci 3. razredov), priznanja (bronasti, srebrni, zlati konjiček in delfin, priznanje delfinček, priznanje za bronastega, srebrnega in zlatega morskega psa). Omenjena priznanja bo zavod naročil na Zavodu za šport RS.

 

 • ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

 

So pomemben sestavni del prostočasne šolske športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti. Tekmovanja bodo namenjena druženju vseh mladih, ne glede na znanje in sposobnosti. Zavod bo organiziral vsa šolska športna tekmovanja v občini, in nudil podporo pedagogom, ki sodelujejo in aktivno izvajajo tekmovanja.

V tekmovanja bodo vključene vse osnovne šole in srednje šole, ki se bodo na osnovi razpisov prijavile na tekmovanja. Tekmovanja bodo organizirana v desetih športnih panogah v različnih starostnih skupinah od najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic ter dijakov in dijakinj. Zavod bo zagotovil udeležbo novomeških športnikov na vseh višjih stopnjah tekmovanj, v skladu z razpisi Zavoda za šport RS Planica, v vseh športnih disciplinah. To udeležbo bo zagotavljal na področnih prvenstvih, četrtfinalih, polfinalih in finalih državnega prvenstva.

Zavod bo nastopal kot področni center nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in srednješolce. Področni center deluje tudi s sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za šport RS Planica.

 

Naloga zavoda bo prijava na razpise Zavoda za šport RS Planica, načrtovanje letnega programa za občinska in regijska prvenstva, priprava tekočih razpisov, sprejemanje prijav, rezervacija prostora za izvedbo tekmovanja, organiziranje strokovnega kadra za izvedbo (zapisnikarji, časomerilci in sodniki), priprava in podelitev nagrad ter priznanj za udeležence, obveščanje po tekmovanjih (poročila o tekmovanjih, objava na spletni strani in priprava zaključnega letnega biltena), organizacija in nadzor nad udeležbo najboljših ekip in posameznikov iz občinskih prvenstev na višjih nivojih tekmovanj (regijskih, območnih, področnih, ¼ in ½ finalih ter finalnih tekmovanjih državnih osnovnošolskih prvenstev), organizacija in pokrivanje stroškov prevozov na regijska, območna, področna, ¼ in ½ finala ter finalna tekmovanja državnih osnovnošolskih prvenstev in zagotavljanje prehrane za udeležence tekmovanj. Zavod bo nudil podporo športnim pedagogom, ki aktivno sodelujejo in izvajajo tekmovanja, in zagotavljal udeležbo strokovnega kadra na tekmovanjih, če ga šole ne morejo zagotoviti same.

 

Cilj: izvedba vseh občinskih in področnih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah v vseh osnovnih šolah v občini.

Kazalniki: število vključenih otrok in število vključenih šol.

 

 

Tabela št. 5

Slika5

 

 

Športni programi zavoda

 

 • DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger, ki bodo v letu 2023 doživele že 63. izvedbo, bodo potekala skozi celo leto, razdeljena bodo na pomladanski in jesenski del. Ekipe bodo tekmovale v osemnajstih športnih panogah. Tekmovanja bodo za vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana bodo iz občinskega proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za šport. Okvirno število udeležencev se zadnjih nekaj let giblje okrog številke 2.000, le-ti pa zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v občini. Ob koncu leta bodo na zaključni prireditvi razglašeni najboljši posamezniki in posameznice ter ekipe v posameznih disciplinah, skupni rezultati pa bodo razglašeni na tradicionalni prireditvi Športnik leta.

 

Tabela št.6

Slika6

 

 

 • RUDOLFOVI TEDNI ŠPORTA

Ob občinskem prazniku bo zavod v sodelovanju s športnimi društvi tradicionalno, že 15. leto zapored, izvedel bogat športni program, kjer se bodo predstavila posamezna športna društva, z namenom približanja njihovega dela čim večjemu številu ljudi. Program bo delno sofinanciran s strani Fundacije za šport, sicer pa bo zavod poleg obveščanja in koordinacije vsem sodelujočim društvom priskrbel spominske medalje in omogočil brezplačno uporabo športnega objekta v upravljanju zavoda, za izvedbo posameznega dogodka. V zadnjih letih se sklopa različnih športnih dogodkov aktivno udeleži okrog 2.000 posameznikov.

Cilj: udeležba čim večjega števila otrok in mladih. Kazalniki: število vključenih otrok

 

Tabela št.7

Slika7

 

 

 

 • ŠPORTNA REKREACIJA

Zavod bo organiziral občinske rekreativne lige v naslednjih športnih panogah:                                                                                                                                                 

 • dvoranski odbojki
 • odbojki na mivki
 • košarki
 • malem nogometu (dvoranska in travna liga)
 • kegljanju
 • streljanju z zračno puško
 • namiznem tenisu.

 

Tabela št. 8

Slika8

 

 

 • SMUČARSKI TEK

V naslednji zimski sezoni (2022/2023) bomo občanom ponudili možnost rekreacije v obliki smučarskega teka na 3-5 urejenih progah v občini. Projekt, ki je sicer močno odvisen od ustreznih vremenskih pogojev, bomo obogatili tudi vsebinsko, in sicer z organizacijo šole teka na smučeh in z izvedbo različnih tekmovanj, proge pa bodo primerne tudi za izvedbo športnih dni za učence in dijake novomeških šol.

 

Športne prireditve

 

 • ŠPORTNIK LETA

Tradicionalna občinska prireditev, ki bo namenjena popularizaciji športa in pregledu dejavnosti športa v občini v preteklem letu. Na prireditvi bodo podeljena priznanja uspešnim športnikom in športnicam, Bloudkova priznanja športnim delavcem za dolgoletno delo v športu, generalna priznanja Delavskih športnih iger, razglašen bo najboljši športnik, športnica in športni kolektiv leta v občini.

 

 • IGRE PRIJATELJSTVA

Mestna občina Novo mesto bo v septembru 2023 organizator 19. »Iger prijateljstva«, na katerih sodelujejo mlade športnice in športniki v starosti do šestnajst let iz novomeških športnih društev. Iger se bo udeležilo več kot 400 mladih športnikov iz Italije - Trst, Primorsko – Goranske županije iz Reke (Hrvaška), Unsko-Sanskega kantona z mestom Bihač (BIH) in Novega mesta. Igre bodo potekale tri dni, mladi športniki pa bodo tekmovali v osmih športnih panogah po že sprejetih pravilih.

 

 • ZAKLJUČNA SLOVESNOST IN RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC OSNOVNIH ŠOL

Ob zaključku šolskega leta bo občina v sodelovanju z zavodom pripravila podelitev priznanj za najboljše šole in najboljše športnike ter športnice na športnem področju na šolah za preteklo šolsko leto. Župan bo podelil pokale najuspešnejšim šolam ter njihovim najboljšim športnikom in športnicam. Ob tem bo predstavljen tudi obsežen bilten vseh dogajanj na šolskih športnih tekmovanjih. Prireditev bo v tretjem tednu junija.

 

 • SKOKI V KRKO

Tradicionalna prireditev, ki bo predvidoma potekala v juliju. Prireditve se bo udeležilo okrog 15 športnikov (tekmovalcev) iz Slovenije in tujine. Prireditev je izjemnega pomena za Novo mesto, saj na obrežje reke Krke v središču mesta privabi več kot 2.000 ljudi.

 

 • KRKA ŽIVI

V letu 2016 je projekt Krka ŽIVI! postal prepoznaven, in sicer na področju športa, turizma in izobraževanja. Ob tem, da sodelujemo in nudimo podporo številnim društvom pri njihovem delovanju, želimo posamezne vsebine projekta v naslednjih letih postopoma vključiti v programe osnovnih šol, s ciljem, da dodatno in sprotno izobražujemo in osveščamo učence o pomembnosti reke Krke ter številnih možnostih preživljanja prostega časa na, ob in v njej.

Želimo povezati čim več različnih deležnikov, da bo Novo mesto v prihodnje še bolj prepoznavno tudi po (čisti) reki Krki in aktivnostih posameznih organizacij. Želimo, da se najmlajši že zelo zgodaj vključijo v sisteme izobraževanja o pomembnosti varovanja narave, da imajo možnost videti Krko tudi drugače kot le z brežin, da imajo hkrati možnost vključitve v različna društva, ki nudijo dejavnosti vezane na Krko. Poleg že omenjenih športnih društev k sodelovanju vabimo tudi nekatere naravovarstvene organizacije, v želji po celoviti in strokovni obravnavi posameznih vsebin. K popularizaciji projekta sodijo tudi velike javne prireditve, kot npr. Krka ŽIVI – dan odprtih vrat in Skoki v Krko.

 

Osnovni cilji projekta so:

 • večja skrb za naravo,
 • izobraževanje in osveščanje javnosti o varovanju narave,
 • vključitev osnovnih in srednjih šol (naravoslovni in športni dnevi, izobraževalne delavnice, predavanja, celoletni programi ...),
 • privlačne vsebine za mlade.

 

Dodatni cilji:

 • vključitev gospodarstva in turističnih ponudnikov,
 • promocija podjetij v Novem mestu,
 • povečanje turistične ponudbe v občini in širše,
 • strokovna in kakovostna ponudba,
 • stalno izobraževanje strokovnega kadra v športnih društvih,
 • zadovoljni uporabniki.

 

3 ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO

 

Je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni. Občina bo na podlagi prejetih računov sofinancirala materialne stroške delovanja zveze. Športna zveza bo izvedla program Mini olimpijada za predšolske otroke.

 • MINI OLIMPIJADA

Mini olimpijada je eden izmed projektov Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS), s katerim v sodelovanju z lokalnimi športnimi zvezami promovira šport, športne in olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja. OKS in Športna zveza Novo mesto bosta pri programu poskrbela za spremni olimpijski program, in sicer uvodni protokol, mini olimpijski kviz ter zagotovila priznanja in nagrade za vse udeležence. Na prireditvi bo sodeloval eden izmed vrhunskih športnikov iz lokalnega okolja.

Dogodek bo potekal na stadionu Portoval. Udeležilo se ga bo preko 450 otrok iz 14-ih vrtcev ter nižjih razredov osnovnih šol novomeške občine.

Prireditev se bo pričela z mimohodom olimpijske zastave in olimpijskega ognja, ob zvokih olimpijske himne in zaprisegi s strani športnikov, organizatorjev in sodnikov. Po temeljitem ogrevanju se bodo otroci preizkusili v najmanj desetih disciplinah; štafetnih igrah, metu vorteksa, teku na 200 metrov in skoku ob palici, judu, tenisu, smučarskem poligonu, golfu...

V izvedbo projekta bo Športna zveza Novo mesto vključila novomeška športna društva in klube.

 • ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH

Športne zveza Novo mesto je skupaj z Zavodom Novo mesto in Olimpijskim komitejem Slovenije izvedla projekt že v letih 2020, 2021 in 2022. Finalna prireditev Športnih iger zaposlenih bo v Novem mestu organizirana na Dan slovenskega športa, 23. 9. 2022. Na stadionu na Portovalu in igriščih na Loki bodo potekala tekmovanja v teku, tenisu, malem nogometu, košarki, odbojki na mivki, petanki, kegljanju in šahu. Udeležile se je bodo ekipe novomeških podjetij in upokojencev in Novega mesta in drugih območij Slovenije.

  4 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV

Občina bo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MONM za leto 2023 sofinancirala sledeče športne programe:

 

 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje celoletnih tekmovalnih programov otrok in mladine in stroškov dela strokovnih delavcev.

 

Kazalniki: število športnikov mladinskega razreda, perspektivnega razreda, število registriranih športnikov, število strokovnih delavcev.

 

 • Kakovostni šport

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje celoletnih tekmovalnih programov odraslih (članov in članic).

 

Kazalniki: število registriranih športnikov, število programov

 

 • Šport invalidov

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje celoletnih programov invalidov.

 

Kazalniki: število vključenih invalidov, število programov.

 

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju obšolskih in počitniških športnih programov za otroke in mladino.

 

Kazalniki: število vključenih otrok in mladine, število programov.

 

 • Športna rekreacija

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije. 

 

Kazalniki: število občanov, vključenih v programe društev, število programov za družine.

 

 • Vrhunski šport – kategorizirani športniki

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje objekta za vadbo kategoriziranih športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda, v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

 

Kazalniki: število vrhunskih športnikov, število programov.

 

 • Športne prireditve

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev lokalnega pomena in mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v naši občini.

 

Kazalniki: število rekreativnih prireditev, število vključenih.

 

 • Šport starejših

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje športnih dejavnosti za starejše (nad 65 let).

 

Kazalniki: delež športno aktinih občanov, število programov z visokim zdravstvenim učinkom, število strokovnih delavcev.

 

Tabela št. 9

Slika9

 

 

Tabela št. 10

Slika10

 

Obrazložitev: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez vsako leto na podlagi uspehov razvrsti športnike v razrede.

MLR: velja za otroke in mladino, uspehi na državnem prvenstvu

PR: velja za otroke in mladino, uvrstitve v reprezentanco, uspehi na EP, SP, itn.

DR: uvrstitev na državnem prvenstvu za članice in člane

MR: uvrstitev v reprezentanco, udeležba na EP, uspehi na EP

SR: uvrstitev v reprezentanco, udeležba na SP, uspehi na SP

OR: uvrstitev v reprezentanco, udeležba na OI, uspehi na OI

 

5 OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA

 

V Mestni občini Novo mesto je 46 otroških in športnih igrišč v lasti občine, v 23 krajevnih skupnostih. V samem Novem mestu se nahaja 29 otroških in športnih igrišč, 17 igrišč se nahaja v primestnih krajevnih skupnostih. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi občina vsako leto posodobi in opremi z novimi igrali od 5 do 10 igrišč. Vsa vzdrževalna dela in popravila izvaja Zavod Novo mesto. V letu 2023 bomo skupaj s krajevnimi skupnostmi obnavljali in posodabljali obstoječa igrišča, jih opremljali z novimi vadbenimi napravami, ki so primerne za mlade in starejše, postavili manjkajoče koše, klopi, drevesa, travo. Zavod bo izvajal vzdrževalna dela, oglede igrišč in s pravočasnim urejanjem igral zagotavljal varnost na igriščih.

 

Plan: Objava Javnega naročila za nakup in montažo igral in opreme, redno vzdrževanje igrišč za leto 2023.

 

6 PRORAČUN ZA PODROČJE ŠPORTA ZA LETO 2023

 

04

ZAVOD NOVO MESTO

 

04 081042

Zavod Novo mesto - šport

169.000 €

04 081041

Regijski smučarski program

15.000 €

   

 

SKUPAJ:

184.000 €

 

ŠPORTNI PROGRAMI – JAVNI RAZPIS MONM

 

04 081036

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

395.000 €

04 081037

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

35.000 €

04 081011

Športna rekreacija

22.840 €

04 081012

Kakovostni šport

70.000 €

04 081013

Vrhunski šport – kategorizirani športniki

3.000 €

04 081016

Šport invalidov

5.000 €

04 081018

Športne prireditve

102.000 €

04 081045

Šport starejših

15.000 €

SKUPAJ:

647.840 €

 

 

 

04 081014

Interventna sredstva na področju športa

2.000 €

04 081038

Šolska športna tekmovanja

9.000 €

04 081032

Športna zveza Novo mesto

1.000 €

 

SKUPAJ:

12.000 €

   

 

 

 

23

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

 

2304081047

Investicijsko vzdrževanje – Zavod Novo mesto

270.000 €

2304081023

Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča

86.000 €

SKUPAJ:

356.000 €

 

SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.199.840 €

 

 

Številka: 672-2/2022(506)

Datum: 6. 10. 2022

 

Mag. Gregor MACEDONI, l.r.

župan

 

 

nazaj