vodilna slika

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

datum: 14. 09. 2022

Dolenjski uradni list 22 - 2022.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), ter na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 30. 8.2022 sprejel

 

SKLEP

 o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi

občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

 

1. člen

V 2. členu se:

- v prvem stavku (1) odstavka oznaka enote urejanja prostora »NM/16-OPPN-c« spremeni tako, da na novo glasi: »NDR_04_OPPN«;

- besedilo (2) odstavka briše in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Območje OPPN meri cca. 4,8 ha in obsega zemljišča s parc. št. 216/1, 216/3, 216/4, 216/5, 217/5, 217/9, 220/13, 220/12, 220/11, 220/10, 220/9, 220/8, 220/7, 220/6, 220/5, 220/4 in 1247/3 – del, vse k.o. Ragovo. Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo, in sicer delno za območje centralnih dejavnosti CD (jugovzhodno od lokalne ceste Ragovo – Krka - Cerovci), delno za površine za industrijo IP (severozahodno od lokalne ceste), delno za površine cest PC in delno za druge prometne površine PO.«;

- (4) odstavek briše in preštevilči zadnji odstavek.

 

2. člen

V 4. členu se besedilo spremeni tako, da na novo glasi: »OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US).«.

 

3. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 


ID prost. akta: 2119

Št. spisa: 350-0011/2019 (618)                                                

Novo mesto, dne 30. 8.2022                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Župan

Mestne občine Novo mesto                                                                                                  

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj