vodilna slika

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti

datum: 12. 09. 2022

Dolenjski uradni list 20 - 2022.

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), ter na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 23. 8. 2022 sprejel

 

 

SKLEP

 o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti

 

 

1. člen

V Sklepu o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (Dolenjski uradni list, št. 22/21 - v nadaljevanju Sklep) se črta tretji odstavek 1. člena.

 

2. člen

V 2. členu Sklepa se prvi, drugi in tretji odstavek nadomestijo z novimi, in sicer:

»(1)

(2) Območje obsega približno 0,55 ha in zajema naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel: 11/17, 1054/17, 10/9 in 10/20, vse k.o. Bršljin. 

(3) Na podlagi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2) (Dolenjski uradni list št. 16/22) obsega območje načrtovanja podenoto urejanja prostora: NGZ_03/01_OPPN, sega pa tudi v dele enot urejanja prostora: NBŠ-22_OPPN in NGZ_11. Obsega tri namenske rabe prostora (NRP): IG (gospodarske cone), ZD (druge zelene površine) in PC (površine cest), in sicer:

  • v NGZ_03/01_OPPN sodi parcela št. 11/17, k.o. Bršljin, z NRP IG in ZD;
  • v NBŠ_22_OPPN sodita dela parcel št. 10/9 in 10/20, obe k.o. Bršljin, z NRP PC;
  • v NGZ_11 sodi del parcele št.1054/17, k.o. Bršljin, z NRP PC.«

 

3. člen

V tretjem odstavku 3. člena Sklepa se besedilo »Del površin s podrobnejšo namensko rabo SSv, ki so del EUP NM /4-x« nadomesti z besedilom »Del površin s podrobnejšo namensko rabo PC, ki so del EUP NBŠ_22_OPPN«.

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 


ID prost. akta: 2656

Št. spisa: 350-0022/2021 (617)                                                       

Novo mesto, dne 23. 8. 2021                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                           mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj