vodilna slika

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 6

datum: 03. 08. 2022

Dolenjski uradni list 18 - 2022.

           

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1), 46. člena  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je župan Mestne občine Novo mesto dne 01. 08. 2022 sprejel

 

S K L E P

 

o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 6

 

 

1. člen

S tem sklepom se razveljavlja Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN (Dolenjski uradni list, št. 12/18).

 

2. člen

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto – www.novomesto.si in posreduje v objavo v prostorsko informacijski sistem po predpisih o urejanju prostora.

                                                                                                  

Številka: 350-0012/2018-7

Datum: 01. 08. 2022

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj