vodilna slika

Redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto

datum: 03. 08. 2022

Dolenjski uradni list 18 - 2022.

Na podlagi 1. odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US) in 2. odstavka 71. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019 – UPB1)

 

 

 

R A Z P I S U J E M

 

 

redne volitve članov sveta krajevnih skupnosti v

Mestni občini Novo mesto

 

 

 

  1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Mali Slatnik, Majde Šilc, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022
  2. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
  3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Številka: 041-0007/2022

Novo mesto, 2. avgust 2022

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                         

 

nazaj