vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

datum: 19. 07. 2022

Dolenjski uradni list 17 - 2022.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št.109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 - ZUOPŠP, 123/21 - ZPrCP-F), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl., 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto

 

  člen

 

V Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/17) – v nadaljevanju odlok, se 3. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Občinske ceste na območju Mestne občine Novo mesto so vse kategorizirane javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.«

 

  člen

 

5. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

»5. člen

(Prenos nekategoriziranih cest v last občine)

 

(1) V primeru, ko je nekategorizirana cesta še v zasebni lasti in se uporablja za javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga njen prenos v last občine.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese v last občine, če se njen prenos opravi brezplačno in se jo vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro ali kot v lasti Mestne občine Novo mesto.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.«

 

  člen

 

 

13. člen odloka se črta.

 

  člen

 

14. člen odloka se črta.

 

  člen

 

16. člen odloka se črta.

   člen

 

17. člen odloka se črta.

 

 

  člen

 

20. člen odloka se črta.

  člen

 

21. člen odloka se črta.

  člen

 

22. člen odloka se črta.

  člen

 

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

 

  člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

Številka: 007-0010/2022                                                               

Novo mesto, dne 7. julija 2022                                                     Župan

                                                                 Mestne občine Novo mesto

                                                                                      mag. Gregor Macedoni, l. r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj